Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Manaraka  Farany
Eksaody toko 20
Famoahana ny lalàna - Ny didy folo - Ny Otely.

       1Ary Andriamanitra nanonona ireto teny rehetra ireto nanao hoe: 2Izaho no Iaveh Andriamanitrao, izay namoaka anao tany amin'ny tany Ejipta, tany amin'ny trano fanandevozana. 3Tsy hanana andriamani-kafa eo anatrehako hianao.
       4Tsy hanao sarin-javatra voasokitra ho anao, na sary fampisehoana ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony, na ny eny amin'ny tany ambany, na ny any amin'ny rano ambanin'ny tany. 5Tsy hiankohoka eo anatrehan'ireny na hanompo azy akory hianao, fa izaho Iaveh Andriamanitrao dia Andriamanitra saro-piaro, ka amin'izay mankahala ahy, mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny taranaka fahatelo sy fahefatra, 6ary amin'izay tia ahy sy mitandrina ny didiko kosa, mamindra fo hatramin'ny taranaka faharivo.
       7Tsy hanonom-poana ny anaran'ny Tompo Andriamanitrao, fa tsy havelan'ny Tompo tsy ho voasazy izay manonom-poana ny anarany.
       8Tsarovy ny andro Sabata mba hanamasina azy. 9Ny andro enina no hiasanao sy hanaovanao ny taozavatrao. 10Fa ny andro fahafito dia Sabata voatokana ho an'ny Tompo Andriamanitrao; tsy hanao asa na inona na inona, na ny tenanao, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizilahinao, na ny ankizivavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahiny izay tafiditra ny vavahadinao. 11Satria ny andro enina no nanaovan'ny Tompo ny lanitra, ny tany, ny ranomasina, mbamin'izay rehetra ao aminy, fa ny andro fahafito dia nitsaharany, ka izany no nanasoavan'ny Tompo ny andro Sabata sy nanamasinany azy.
       12Manajà ny ray aman-dreninao mba ho lava andro hianao any amin'ny tany omen'ny Tompo Andriamanitrao anao.
       13Tsy hamono olona hianao.
       14Tsy hijangajanga hianao.
       15Tsy hangalatra hianao.
       16Tsy hitsangan-ko vavolombelona mandainga hamely ny namanao hianao.
       17Tsy hitsiriritra ny tranon'ny namanao hianao, tsy hitsiriritra ny vadin'ny namanao, na ny ankizilahiny na ny ankizivaviny, na ny ombiny na ny ampondrany, na inona na inona amin'ny zavatry ny namanao.
       18Ren'ny olona rehetra ny kotroka sy ny feon'ny trompetra, hitany ny lelafo sy ny tendrombohitra nivoa-tsetroka, ka nangovitra sy nijanona teny lavitra teny izy ireo nony nahita izany. 19Ary hoy izy tamin'i Moizy: Hianao ihany no aoka hiteny aminay dia hohenoinay; fa aoka tsy ho Andriamanitra no hiteny aminay, fandrao dia maty izahay. 20Fa hoy Moizy tamin'ny vahoaka: Aza matahotra hianareo fa ny hizaha toetra anareo no nahatongavan'Andriamanitra, ka ho eo aminareo ny fahatahorana azy, mba tsy hanotanareo. 21Dia nijanona teny lavitra eny ihany ny vahoaka, fa Moizy no nanatona ny rahona izay nisy an'Andriamanitra.
       22Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Hilaza amin'ny zanak'Israely hianao hanao hoe: Efa nahita hianareo izay, fa niteny taminareo aho tany an-danitra. 23Koa aza manao andriamanitra volafotsy na andriamanitra volamena eo an-daniko hianareo. 24Manorena otely tany ho ahy, ka eo amboniny no hanoloranao ny sorona doranao, ny sorom-pihavananao, ny ondrinao sy ny ombinao. Hanatona anao sy hitahy anao aho amin'ny toerana rehetra hanaovako izay hahatsiarovana ny anarako. 25Raha manorina otely vato ho ahy hianao, aza vato voapaika no harafitra, fa raha manainga ny fandrakao amin'ny vato hianao dia hahatonga azy ho tsy azo atao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. 26Aza asianao ambaratonga hiakarana ny oteliko, mba tsy hiseho eo ny fitanjahanao.
Eksaody toko 21
Lalàna maro samihafa - Sazin'ny heloka sasany.

       1Izao no lalàna homenao azy ireo: 2Rahefa hividy mpanompo hebrio hianao, enin-taona no hanompoany, fa amin'ny taona fahafito dia hiala izy ka afaka tsy mando na inona na inona. 3Raha izy irery no niditra dia izy irery no hiala; raha niaraka tamim-bady izy dia hiara-miala aminy koa ny vadiny. 4Raha ny tompony anefa no nanome vady azy, ka niteraka lahy amana vavy taminy izy dia an'ny tompony ravehivavy sy ny zanany, fa izy kosa dia honjohonjon'izy irery no hiala. 5Ary raha ny mpanompo kosa no manao hoe: Tsy mahafoy ny tompoko sy ny vady aman-janako aho, ka tsy te-ho afaka, 6dia ho entin'ny tompony ho eo anatrehan'Andriamanitra izy ka hasainy miolotra ny varavarana na ny tolam-baravarana, ary hotevehiny amin'ny haolo ny sofiny, dia ho mpanompony hanompo azy mandrakizay izy. 7Raha misy lehilahy mivaro-janakavavy ho mpanompon'olona dia tsy mba ho toy ny an'ny andevolahy ny fahafahany, 8fa raha ilay tompony izay nihevitra azy ho an'ny tenany no tsy tia azy dia havelany havotana izy; fa tsy ho azony hamidy amin'olon-kafa nony efa nivadihany. 9Raha ny zanany lahy no kasainy homena azy dia hoentiny araka izay tsy maintsy ho fitondra ny zanakavavy izy. 10Ary raha mbola maka vehivavy hafa izy dia tsy misy azony ahena ny fanome an-dravehivavy voalohany, na ny momba ny sakafo, na ny momba ny fitafiana, na ny momba ny hanina. 11Ary raha tsy tanterahiny aminy ireo zavatra telo ireo dia mahazo miala fotsiny izy, fa tsy handoa vola akory.
       12Izay mamono mahafaty olona dia tsy maintsy atao maty. 13Nefa raha tsy nanao otrika taminy izy, fa tolotr'Andriamanitra no nahavoazan'ny tànany azy dia hoferako aminao izay toerana hahazoany ialofana. 14Fa raha misy kosa lehilahy nanao an-kasomparana amin'ny namany hamonoany azy an-kafetsena, na mby eo amin'ny oteliko aza, tsoahy eo ka vonoy ho faty. 15Izay mikapoka ny rainy na ny reniny tsy maintsy atao maty. 16Izay mangalatra olona, na namidiny izy io, na tratra eo an-tànany, dia tsy maintsy atao maty. 17Izay hanozona ny rainy na ny reniny dia hoheloin-ko faty.
       18Raha misy olona mifanditra ary asian'ny iray vato na totohondry ny namany, nefa tsy nahafaty azy, fa nampihonaka am-pandriana azy izany, dia ho afaka ilay namono, 19raha manaritra ny anankiray ka afa-mitsangantsangana any ivelany miankina amin'ny tehina; nefa kosa tsy maintsy onerany ny andro tsy niasany ary hiantohany ny fitsaboana azy.
       20Izay mikapoka hazo ny andevolahiny na ny andevovaviny, ka mahafaty azy eo no ho eo, dia hovaliana tokoa. 21Fa raha mbola velona indray andro na indroa andro ihany izy, dia tsy hovaliana izy, satria an'ny tompony ihany io.
       22Raha misy olona miady ary mandona vehivavy bevohoka; ka teraka azon'izany ravehivavy nefa tsy maninon-tsy maninona izy, dia izay onitra ilain'ny vadiny sy didian'ny mpitsara haloa ihany no ho sazin'ilay diso. 23Fa raha misy loza mihatra kosa dia hasainao hoefain'aina ny aina, 24efai-maso ny maso, efai-nify ny nify, efain-tànana ny tànana, efain-tongotra ny tongotra,
Pejy: Voalohany  < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Manaraka  Farany