Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Manaraka  Farany
Eksaody toko 23 (tohiny)
8Aza mandray kolikoly fa mahajamba ny mahiratra ny kolikoly, ka tsy ahombiazan'ny ady marina. 9Aza mampahory vahiny fa fantatrao ny fon'ny vahiny, satria efa mba vahiny tany amin'ny tany Ejipta koa hianareo.
       10Mandritra ny enin-taona no hamafazanao ny taninao sy hanangonanao ny vokatra aminy. 11Fa amin'ny taona fahafito, avelao izy fa aza kasihina, ary hohanin'ny mahantra eo amin'ny firenenao ary hohanin'ny biby any an-tsaha ny sisa tsy lany. Torak'izany koa no hataonao amin'ny tanim-boalobokao sy ny olivanao.
       12Mandritra ny henemana no hanaovanao ny asanao, fa amin'ny andro fahafito mitsahara, mba hiala sasatra ny omby aman'ampondranao, sy haka aina ny zanaky ny ankizivavinao sy ny vahiny.
       13Tandremo avokoa ny zavatra rehetra nandidiako anao; aza manonona anaran'andriamani-kafa: aoka tsy hisy re aloaky ny vavanao akory izany.
       14Intelo isan-taona no hanaovanao fety fankalazana ahy. 15Hitandrina ny fetin'ny Azima hianao: mandritra ny hafitoana dia hihinana mofo tsy misy lalivay hianao araka ny nandidiako anao, amin'ny fotoam-boafetra amin'ny volana abiba, fa tamin'io volana io no nivoahanao tany Ejipta; ka aza miseho eo anatrehako tsy mitondra fanatitra. 16Hotandremanao ny fetin'ny fijinjana, fetin'ny voaloham-bokatry ny asanao izay nafafinao tany an-tsaha; ary ny fetin'ny fanangonam-bokatra amin'ny faran'ny taona, izay hanangonanao ny vokatry ny asanao tany an-tsaha; 17koa intelo isan-taona no hisehoan'ny lehilahy rehetra eo anatrehan'ny Tompo Iaveh.
       18Tsy haterinao miaraka amin'ny mofo misy lalivay ny ràn'ny sorona atao amiko; ary tsy hotahirizina ho tra-maraina ny menaka momba ny fetiko.
       19Haterinao ao an-tranon'ny Tompo Andriamanitrao ny santatry ny voaloham-bokatry ny taninao. Aza mahandro zanak'osy amin'ny rononon-dreniny.
       20Indro aho maniraka anjely eo alohanao, hiaro anao eny an-dàlana sy hahatonga anao any amin'ny toerana nomaniko. 21Mitandrema tena eo anatrehany ary henoy ny feony; aza manohitra azy, fa tsy hamela ny fandikanareo ny didiny izy, satria ny anarako no ao aminy. 22Fa raha mihaino ny feony kosa hianao, ka manao izay rehetra holazaiko, dia ho fahavalon'ny fahavalonao aho, sy ho rafin'ny rafinao. 23Fa handeha eo alohanao ny anjeliko hitondra anao ho any amin'ny Amoreana, ny Heteana, ny Ferezeana, ny Kananeana, ny Heveana ary ny Jeboseana, dia haringako ireny. 24Aza mivavaka amin'ny andriamaniny na manompo azy; aza mianatra ny fombany, fa azearao sy montsàny ny tsangam-baton-tsampiny. 25Manompoa an'ny Tompo Andriamanitrareo, dia hitso-drano ny mofonao aman-dranonao izy ary hampanalaviriko anao ny aretina. 26Tsy hisy vehivavy afa-jaza, na vehivavy momba eo amin'ny taninao, ary hofenoiko isa ny andronao.
       27Handefa ny fampangorohoroako hialoha anao aho, hampifandritahiko ny firenena rehetra hahatongavanao ary hampiambohoiko anao ny fahavalonao rehetra. 28Handefa fanenitra hialoha anao aho, ka horoahin'ireny handositra ny tavanao ny Heveana, ny Kananeana mbamin'ny Heteana. 29Tsy hataoko indray mandroaka eo anatrehanao amin'ny taona iray anefa ireny, fandrao zary efitra ny tany, ka hihamaro ny biby dia hamely anao. 30Fa horoahiko tsikelikely eo anoloanao izy mandra-pahamaro isa anao, ka hahazoanao mizaka ny tany. 31Izao no hataoko faritaninao: hatramin'ny ranomasina Mena ka hatramin'ny ony, satria hatolotro eo an-tànanao ny mponina amin'ny tany ka horoahinao hiala eo anoloanao. 32Tsy hanao fanekem-pihavanana amin'izy ireo na amin'ny andriamanitr'izy ireo hianao. 33Tsy honina eo amin'ny taninao ireny, fandrao mampanota anao amiko, sao dia hanompo ny andriamaniny hianao ka ho tonga fandrika ho anao izany.
Eksaody toko 24
Famaranana ny fanekena - Moizy tao an-tendrombohitra.

       1Ary hoy Andriamanitra tamin'i Moizy: Miakara aty amin'ny Tompo hianao sy Aarona. Nadaba sy Abio, ary loholona fito-polo amin'Israely, ka mbola lavitra dia miankohofa. 2Moizy irery no hanakaiky an'ny Tompo, fa ireo hafa tsy hanakaiky; ary ny vahoaka tsy hiara-miakatra aminy.
       3Dia tonga Moizy, nitondra tamin'ny vahoaka ny tenin'ny Tompo rehetra sy ny lalàna rehetra, ka indray niredona ny vahoaka ka namaly hoe: Izay teny rehetra voalazan'ny Tompo dia hotanterahinay avokoa.
       4Nosoratan'i Moizy avokoa ny tenin'ny Tompo. Dia nifoha maraina koa izy, nanorina otely teo am-pototry ny tendrombohitra sy nanangana tsangam-bato roa ambin'ny folo ho an'ny fokon'Israely roa ambin'ny folo. 5Ary naniraka zatovolahy zanak'Israely izy, ka nanolotra sorona dorana tamin'ny Tompo ireo sy namono ombalahy hatao sorom-pisaorana. 6nalain'i Moizy ny antsasaky ny rà nataony teo amin'ny tany, ary ny antsasany nararany teo ambony otely. 7Izay vao nalainy ny bokin'ny fanekena ary novakiny teo anatrehan'ny vahoaka, izay namaly hoe: Hataonay sy hoekenay avokoa izay rehetra voalazan'ny Tompo. 8Dia nalain'i Moizy ny rà, nafafiny tamin'ny vahoaka sy nolazainy hoe: Ity no ràn'ny fanekena nataon'ny Tompo taminareo momba izany teny rehetra izany.
       9Niakatra Moizy, nomban'i Aarona sy Nadaba ary Abio mbamin'ny fito-polo lahy tamin'ny loholon'Israely, 10ary nahita ny Andriamanitr'Israely izy ireo: teo ambanin'ny tongony dia nisy toa zavatra voavoatra natao tamin'ny safira mamirapiratra, zavatra mangarangarana toy ny lanitra. 11Tsy naninjitra ny tànany tamin'ireo olom-boafidin'ny zanak'Israely izy: dia nahita an'Andriamanitra ireo, ka nihinana sy nisotro.
       12Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Miakara aty amiko eto an-tendrombohitra ka mijanòna eo, fa homeko anao ny vato fisaka, ny didy aman-dalàna nosoratako hampianarina azy ireo. 13Dia niainga Moizy nomban'i Josoe mpanompony, nandroso nankeo an-tendrombohitr'Andriamanitra. 14Hoy izy tamin'ireo loholona: Andraso eto izahay, mandra-piverinay aty aminareo. Ary indreo Aarona sy Hora eto aminareo, ka raha misy manana ady dia aoka hanatona azy ireo.
       15Niakatra tao an-tendrombohitra Moizy, ary nosaronan'ny rahona ny tendrombohitra. 16Nipetraka teo an-tendrombohitra Sinaia ny voninahitry ny Tompo ka saron'ny rahona io nandritra ny henemana. Tamin'ny andro fahafito dia nantsoin'ny Tompo Moizy, tao anatin'ny rahona. 17Toy ny afo midedadeda teo an-tampon-tendrombohitra no fisehon'ny voninahitry ny Tompo tamin'ny zanak'Israely. 18Niditra tao anatin'ny rahona Moizy, dia niakatra tao an-tendrombohitra, ka nijanona teo an-tendrombohitra efa-polo andro sy efa-polo alina Moizy.
Eksaody toko 25
Fahafoizan-javatra hanaovana ny Tabernakla - Fanaka momba azy.

       1Dia niteny tamin'i Moizy Iaveh nanao hoe: 2Ilazao ny zanak'Israely mba hanokan-javatra hafoy ho ahy, ka horaisinareo amin'izay olona rehetra mahafoy an-tsitra-po malalaka ny zavatra homeny ho ahy. 3Izao no fanatitra horaisinareo avy amin'izy ireo: volamena sy volafotsy ary varahina; 4jaky volomparasy, jaky mena mangatrakatraka, lamba mena antitra, rongony madinika sy volon'osy; 5hodritr'ondrilahy voasoka mena, hodi-dogaona, hazo akasià; 6solika hatao amin'ny fanaovan-jiro, zava-manitra hatao amin'ny diloilo fanosorana sy amin'ny zava-manitra fanembohana;
Pejy: Voalohany  < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Manaraka  Farany