Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Manaraka  Farany
Eksaody toko 34 (tohiny)
6Ary nandalo teo anatrehany Iaveh sady niantso hoe: Iaveh! Iaveh! Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sy be hatsaram-po amam-pahamarinana; 7mitahiry ny fitiany hatramin'ny taranaka faharivo, mamela heloka amam-pikomiana sy fahotana, nefa tsy avelany ho afa-maina ireny, fa ny heloky ny ray valiany amin'ny zanaka sy ny zafy, hatramin'ny taranaka fahatelo sy ny taranaka fahefatra. 8Niondrika tamin'ny tany niaraka tamin'izay Moizy, dia niankohoka, 9nanao hoe: Raha nahita fitia teo imasonao aho, ry Tompo, aoka re mba hiaraka aminay ny Tompo, fa vahoaka mafy hatoka izy. Avelao ny heloka amam-pahotanay, ary raiso ho lovanao izahay. 10Dia hoy Iaveh: Indro manao fanekem-pihavanana aho: Hanao zava-mahagaga eo anatrehan'ny vahoakanao rehetra aho; ka tsy mbola nisy nanaovana toy izany, na tany aiza na tany aiza, na firenena aiza na firenena aiza; ka ny vahoaka manodidina anao hahita ny asan'ny Tompo; fa mahatsiravina tokoa ny zavatra hataoko miaraka aminao.
       11Tandremo izao andidiako anao anio izao: Indro horoahiko eo anoloanao ny Amoreana, ny Kananeana, ny Heteana, ny Ferezeana, ny Heveana ary ny Jeboseana. 12Tandremo fandrao manao fanekem-pihavanana amin'ny mponina amin'ny tany izay ndeha hiadianao, sao ho zary fandrika eo afovoanao ireny. 13Fa horavanareo ny oteliny; hazeranareo ny tsangam-batony; hokapainareo ny aserimany. 14Aza mivavaka amin'andriamani-kafa, fa Iaveh dia saro-piaro no anarany; satria Andriamanitra saro-piaro izy. 15Koa aza manao fanekena amin'ny mponina amin'ny tany, fandrao, rahefa mitolo-tena amin'ny andriamaniny ireny sy manolo-tsorona aminy, dia asainy koa hianao sy hihinana amin'ny sorony; 16fandrao koa maka ny zanany vavy ho an'ny zanakao lahy hianao, ka nony mitolo-tena amin'ny andriamaniny ireny zanany vavy ireny, dia ho voatariny mbamin'ny zanakao lahy hitolo-tena amin'ny andriamaniny koa.
       17Aza manao andriamanitra anidina ho anao.
       18Tandremo ny fetin'ny Azima. Hafitoana no hihinananao mofo tsy misy lalivay, araka ny nandidiako anao, amin'ny fotoana voafetra amin'ny volana abiba, satria tamin'ny volana abiba no nivoahanao tany Ejipta.
       19Ahy ny lahy voalohan-teraka rehetra; toy izany koa, ny lahy voalohan-teraky ny biby ompiana rehetra, na omby na ondry. 20Zanak'ondry no hanavotanao ny voalohan-teraky ny ampondra; na hofolahinao ny hatony raha tsy havotanao izy. Havotanao ny lahimatoa rehetra amin'ny zanakao; ary aza miseho eo anatrehako tsy mitondra fanatitra hianao.
       21Ny andro enina no hiasanao; fa ny andro fahafito kosa hitsaharanao, na dia amin'ny taom-piasana tany amam-pamorim-bokatra aza.
       22Hankalazainao ny fetin'ny Herinandro, ny voaloham-bokatra amin'ny fijinjam-bary, ary ny fetin'ny fampakaram-bokatra amin'ny faran'ny taona.
       23Intelo isan-taona no hisehoan'ny lehilahy rehetra eo anatrehan'ny Tompo Tompo, Andriamanitr'Israely. 24Fa handroaka ny firenena eo anoloanao aho, ary hanitatra ny faritry ny taninao. Tsy hisy olona handrembona ny taninao, mandritra ny hiakaranao hiseho eo anatrehan'ny Tompo Andriamanitrao, intelo isan-taona.
       25Tsy hiara-katolotra amin'ny mofo misy lalivay ny ran'ny sorona atao amiko; ary tsy hotehirizina mandritra ny alina ho tra-maraina ny sorona amin'ny fetin'ny Paka.
       26Atero ao an-tranon'ny Tompo Andriamanitrao ny santatry ny voaloham-bokatry ny taninao. Aza mahandro zanak'osy amin'ny rononon-dreniny.
       27Dia hoy Iaveh tamin'i Moizy: Soratinao ireo teny ireo, fa araka ireo teny ireo no anaovako fanekena aminao sy amin'Israely. 28Efapolo andro sy efapolo alina Moizy no tao amin'ny Tompo tao; tsy nihina-mofo na nisotro rano akory. Ary nosoratan'ny Tompo tamin'ireo takelaka ny tenin'ny fanekem-pihavanana dia ny teny folo.
       29Nidina avy any an-tendrombohitra Sinaia Moizy, ary Moizy nitondra ny takelaka roan'ny vavolombelona teny an-tànany nony nidina avy any an-tendrombohitra; ary tsy fantatr'i Moizy fa tonga mpandefa tsirim-pahazavana ny hodi-tavany, nandritra ny niresahany tamin'ny Tompo. 30Aarona sy ny zanak'Israely rehetra nahita an'i Moizy ka indro nandefa tsirim-pahazavana ny hodi-tavany dia natahotra ny hanatona azy izy ireo. 31Nantsoin'i Moizy ireo, ka nanatona azy Aarona sy ny loholona rehetra amin'ny fiangonana ka niresaka tamin'ireo izy. 32Vao izay vao nanatona koa ny zanak'Israely rehetra, ka nomeny azy ny didy rehetra noraisiny tamin'ny Tompo tany an-tendrombohitra Sinaia. 33Nony avy niteny Moizy dia nosaronany voaly ny tarehiny.
       34Raha niditra eo anatrehan'ny Tompo Moizy hiresaka aminy dia nesoriny ny voaly, mandra-pivoakany. Rahefa izany dia nivoaka izy ary nanambara tamin'ny zanak'Israely ny didy azony. 35Hitan'ny zanak'Israely ny tarehin'i Moizy, fa nandefa tsirim-pahazavana ny hodi-tavan'i Moizy, ka dia saronan'i Moizy voaly indray ny tarehiny mandra-pidiny hiresaka amin'ny Tompo.
Eksaody toko 35
Fahafoizan-javatra sy fifidianana mpiasa hanaovana ny tabernakla.

       1Ary novorin'i Moizy ny fiangonan'Israely rehetra ka nilazany hoe: Izao no zavatra nodidian'ny Tompo hatao: 2Ny andro enina no hiasanareo fa ny andro fahafito dia ho andro voatokana eo aminareo, andro fitsaharana amin'ny asa rehetra hankalazana an'ny Tompo. Izay manao taozavatra amin'io andro io dia hohelohin-ko faty. 3Tsy hisy hampirehetana afo ny tranonareo amin'ny sabata.
       4Niteny tamin'ny fiangonan'ny zanak'Israely rehetra Moizy ka nanao hoe: Izao no nodidian'ny Tompo hatao: 5Manokàna zavatra hatolotra ho an'ny Tompo amin'ny fanananareo. Na iza na iza mazoto fo dia hitondra zavatra haterina amin'ny Tompo, dia volamena, volafotsy, varahina, 6jaky volomparasy, jaky mangatrakatraka, lamba mena antitra; rongony madinika, volon'osy, 7hoditr'ondralahy voasoka mena, hodi-dogaona, hazo akasià, 8diloilo hatao amin'ny fanaovan-jiro, zava-manitra hatao amin'ny diloilo fanosorana, sy ny zava-manitra fanembohana; 9vato berila, sy vato fandatsaka an-tranontranony hatao amin'ny efoda sy ny saron-tratra. 10Aoka hanatona izay rehetra manam-pahaizana aminareo hanao izay rehetra nasain'ny Tompo hatao: 11ny Fonenana, ny lainy amam-pirakony, ny masom-bolany, ny hazo-fisany, ny barany, ny andriny, ny faladiany; 12ny fiara mbamin'ny baony; ny fanaovam-panavotana, ny efitra lamba, 13ny latabatra mbamin'ny baony amam-panaka rehetra momba azy, ny mofo alahatra, 14ny fanaovan-jiro mbamin'ny fanaka aman-dalampy momba azy, ny diloilo hatao amin'ny fanaovan-jiro; 15ny otely fandoroan-java-manitra mbamin'ny baony, ny diloilo fanosorana, ny zava-manitra fanembohana, ny varavarana lamba amin'ny fidirana ho ao amin'ny Fonenana, 16ny otely fanaovan-tsorona dorana mbamin'ny harato varahina aminy, ny baony, ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy amam-paladiany; 17ny fefy lamba amin'ny kianja mbamin'ny andriny, ny faladiany, ary ny vavahady lamba amin'ny kianja; 18ny tsimatry ny Fonenana sy ny tsimatry ny kianja mbamin'ny kofehiny; 19ny fanamiana fitondra raha manao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina, ny fanamiana masina ho an'i Aarona mpisorona sy ny fanamian'ireo zanany fitondrany raha manao raharaham-pisoronana.
       20Nony nirava avy eo anatrehan'i Moizy ny fiangonan'ny zanak'Israely rehetra,
Pejy: Voalohany  < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Manaraka  Farany