Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 Manaraka  Farany
Romana toko 3 (tohiny)
3Fa ahoana kosa raha tsy nino ny sasany? Moa ny tsy finoan'ireo va hahafoana ny tsy fivadihan'Andriamanitra? Sanatria izany! 4fa Andriamanitra tsy maintsy ho marina, na dia mpandainga aza ny olona rehetra, araka ny Soratra Masina hoe: Mba ho marina hianao raha miteny, ary tsy hanan-tsiny raha mitsara. 5Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ahoana àry no holazaintsika? Tsy marina angaha Andriamanitra raha manampatra ny fahatezerany amintsika? (miteny araka ny fanaon'ny olona aho). 6Sanatria izany! fa raha izany, ahoana no hitsaran'Andriamanitra an'izao tontolo izao? 7Nefa, raha ny laingako no nampiharihary kokoa ny fahamarinan'Andriamanitra ho voninahiny, ahoana indray no itsarana ahy ho mpanota? 8Ary nahoana no tsy hanao ratsy isika hihavian'ny soa? Atomboky ny sasany anay izany, ary tondroiny ho mampianatra izany izahay; ho voaheloka marina anefa izy ireny.
       9Ahoana àry: manan-tombo tokoa va isika? Tsy manana velively, satria efa voasehontsika fa voan'ny fahotana avokoa, na Jody na jentily, 10araka ny voasoratra hoe: Tsy misy marina, na dia iray aza; 11tsy misy manan-tsaina, tsy misy mitady an'Andriamanitra; 12samy nania avokoa izy rehetra; tsy misy manao ny tsara na dia iray aza. 13Fasana misokatra ny tendany; entiny mamitaka ny lelany; poizi-menarana no ao ambany molony; 14ozona amam-pangidiana no mameno ny vavany; 15ny handatsa-drà no mahamailaka ny tongony; 16fandravana sy fampahoriana no eo amin'ny alehany; 17ny làlan'ny fiadanana tsy fantany; 18ary ny fahatahorana an'Andriamanitra tsy eo anoloan'ny masony. 19Fantatsika anefa fa izay fehezin'ny Lalàna no ilazan'ny Lalàna ny zavatra rehetra lazainy, mba ho tampina ny vava rehetra, ary mba hiharan'ny fitsaran'Andriamanitra avokoa izao tontolo izao, 20satria tsy misy olona hohamarinina amin'ny asan'ny Lalàna eo anatrehany, fa ny ahalalàna tsara ny ota ihany no nataon'ny Lalàna.
       21Fa ankehitriny, tsy amin'ny Lalàna, dia naseho ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, izay nambaran'ny Lalàna sy ny Mpaminany, 22dia fahamarinana avy amin'Andriamanitra, noho ny finoana an'i Jesoa-Kristy, ho an'ny mpino rehetra; satria tsy misy avaka, 23fa samy efa nanota ihany izy rehetra, ka tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra, 24fa hamarininy maimaim-poana amin'ny fahasoavany noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesoa. 25Fa izy no natsangan'Andriamanitra ampahibemaso ho sorom-pifonana amin'ny rany noho ny finoana, mba hampiharihary ny fahamarinany noho izy tsy dia namaly loatra ny fahotana fahiny tamin'ny andron'ny fandeferany: 26dia hampiharihary ny fahamarinany izy amin'ny andro ankehitriny, mba ho hita ho marina sady manamarina izay manam-pinoana an'i Jesoa.
       27Koa aiza àry no hireharehana? Efa nofoanana izany; fa tamin'ny lalàna inona? Tamin'ny lalàn'ny asa va? Tsia, fa tamin'ny lalàn'ny finoana; 28satria miaiky marina isika fa ny finoana no anamarinana ny olona, fa tsy ny asan'ny Lalàna. 29Sa Andriamanitry ny Jody ihany Andriamanitra, fa tsy mba Andriamanitry ny jentily koa? Eny, Andriamanitry ny jentily koa izy; 30satria Andriamanitra iray ihany no hanamarina ny voafora amin'ny finoana, sy ny tsy voafora amin'ny finoana koa. Koa mandrava ny Lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria! fa mainka mampiorina ny Lalàna isika.
Romana toko 4
Ny finoana, fa tsy ny famorana, no nahazoan'i Abrahama ny fahamarinana - Tsy ny asan'ny Lalàna, fa ny herin'ny finoana ihany, no ahazoana ny fahamarinana.

       1Inona àry, ny amin'i Abrahama razantsika, no ho lazaintsika, fa azony araka ny nofo? 2Raha noho ny asa no nanamarinana an'i Abrahama, dia manana hireharehana ihany izy; nefa tsy manana izany akory izy, eo anatrehan'Andriamanitra. 3Fa ahoana hoy ny Soratra Masina? Izao: nino an'Andriamanitra i Abrahama, ka izany no notanana ho fahamarinany. 4Satria amin'izay miasa, dia tsy heverina ho fahasoavana ho azy ny karama, fa hoe trosa; 5ary amin'izay tsy miasa, fa mino an'ilay manamarina ny ratsy fanahy, no tanana ho fahamarinana ho azy ny finoany, araka ny lahatry ny fahasoavan'Andriamanitra. 6Izany no ilazan'i Davida ny hasambaran'ny olona itanan'Andriamanitra fahamarinana tsy aman'asa hoe: 7Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany; 8sambatra ny olona tsy hitan'Andriamanitra heloka.
       9Ary izany hasambarana izany ve, an'ny voafora ihany, sa an'ny tsy voafora koa? 10Voalazantsika fa ny finoana dia notanana ho fahamarinan'i Abrahama. Oviana àry no nitanana izany? Tamin'izy efa voafora ve, sa fony izy mbola tsy voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory, fa fony izy mbola tsy voafora. 11Fa famantarana ny famorana, ka dia noraisiny taty aoriana, mba ho tombo-kasen'ny fahamarinana azony noho ny finoana, fony izy mbola tsy voafora, mba ho rain'ny mpino rehetra izy, na dia ny tsy voafora aza, ka dia hotanana ho azy ireny koa ny fahamarinana; 12ary ho rain'ny voafora koa, tsy izay voafora fe voafora anefa, fa izay manara-dia ny finoana nananan'i Abrahama razantsika, fony izy mbola tsy voafora.
       13Tsy ny lalàna no nahazoan'i Abrahama sy ny taranany fampanantenana handova izao tontolo izao, fa ny fahamarinana avy amin'ny finoana. 14Fa raha izay amin'ny Lalàna no mpandova, dia foana ny finoana, ary tsinontsinona ny fampanantenana, 15satria ny Lalàna mitarika fahatezerana, fa raha tsy misy Lalàna, dia tsy misy koa fandikan-dalàna. 16Koa ny finoana no andovana, mba ho araka ny fahasoavana, ka ho mafy ho an'ny taranaka rehetra ny fampanantenana, dia tsy ho an'izay amin'ny Lalàna ihany, fa ho an'izay amin'ny finoan'i Abrahama koa, satria raintsika rehetra izy, 17(araka ny voasoratra hoe: Natsangako ho rain'ny firenena maro hianao) eo anatrehan'izay ninoany, dia Andriamanitra mpamelona ny maty, sy mpiantso ny tsy misy toy ny misy. 18Nino izy, fa nanantena na dia tsy nisy tokony hanantenany aza, ka tonga rain'ny firenena maro, araka ny voalaza taminy hoe: Ho tahaka izany ny taranakao. 19Sady tsy mba nalemy finoana izy, fa tsy noheveriny akory ity tenany efa hoatra ny maty (efa tokony ho zato taona izy fahizany), sy izato kibon'i Sarà efa ritra aina. 20Tsy nasiany fisalasalana na ahiahy kely akory ny teny napetrak'Andriamanitra taminy, fa nampaherezin'ny finoana izy, ka nanome voninahitra an'Andriamanitra 21tamin'ny fitokiana mafy azy ho mahay manatanteraka ny zavatra rehetra nampanantenainy; 22koa notanana ho fahamarinany izany.
Pejy: Voalohany  < 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 Manaraka  Farany