Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 Manaraka  Farany
1 Korintiana toko 4 (tohiny)
13mova tsy izahay iny no fakon'izao tontolo izao, sy faditry ny olona rehetra, mandraka ankehitriny izao.
       14Tsy ny hampahamenatra anareo anefa no nanoratako an'izany, fa ny hananatra anareo, toy ny zanako malalako. 15Satria na dia ho iray alina aza ny mpampianatra anareo ao amin'ny Kristy, dia tsy maro ray hianareo, fa izaho ihany no niteraka anareo tamin'ny Evanjely ao amin'ny Kristy. 16Koa mihanta aminareo aho, aoka ho mpaka tahaka ahy hianareo, toy ny nianarako ny Kristy koa. 17Fa izany ihany no nanirahako ho etý aminareo an'i Timote, zanako malalako sady mahatoky ao amin'ny Tompo, mba hampahatsiaro anareo izay làla-nodiaviko ao amin'ny Kristy, sy izay fampianarana fanaoko hatraiza hatraiza amin'ny Eglizy rehetra. 18Misy mirehareha satria ataony fa tsy ho tonga any aminareo intsony aho; 19ho avy faingana anefa aho, raha sitraky ny Tompo, ka tsy ny fitenin-dry zareo mirehareha no ho hitako, fa ny asa vitany, 20satria ny fanjakan'Andriamanitra tsy teny foana fa asa atao. 21Inona àry no tianareo? Tsorakazo ve no hoentiko mankany aminareo, sa fitiavana sy halemem-panahy?
1 Korintiana toko 5
Teneniny mafy ny Korintiana, fa nisy fanambadiana olon-tsy heny tao aminy - Olona sasany tsy tokony hiarahana.

       1Re laza tsy leo dina fa misy fahalotoana atý aminareo, sady fahalotoana tsy fahita na dia any amin'ny jentily aza, dia olona anankiray manambady ny vadin-drainy! 2Izany ve ka hianareo indray no miavonavona e! ny tenanareo tsy malahelo amin'izany akory; ilay nanao izany tsy nesorinareo tsy ho eo aminareo koa. 3Izaho, na dia tsy teo aminareo amam-batana aza, dia teo am-panahy, sy efa nitsara sahady an'ilay nanao izany zavatra izany, toy ny teo aminareo ihany. 4Koa amin'ny anaran'i Jesoa-Kristy Tompontsika eo am-pivorianareo rehetra sy ny fanahiko eo afovoanareo, omban'ny herin'i Jesoa Tompontsika: 5dia aoka izany olona izany hatolotra an'i Satana, mba ho simba ny vatany, fa ho voavonjy kosa ny fanahiny amin'ny andron'ny Tompo. 6Tsy mety lahy ny nireharehanareo lozan-tany erý! Tsy fantatrareo angaha fa lalivay kely foana dia mampibonaka ny vongan-dafarina manontolo? 7Esory re ny lalivay ela, mba ho vongana vaovao hianareo, sady efa mofo tsy misy lalivay rahateo hianareo, satria efa voavono ny Kristy, izay Paka ho antsika. 8Koa aoka àry isika hankalaza ny fety, tsy amin'ny lalivay ela, na amin'ny lalivaim-paharatsiana aman-dolom-po, fa amin'ny mofo tsy misy lalivay, dia ny fahadiovam-po amam-pahamarinana izany.
       9Nanoratra taratasy taminareo aho, nilaza fa tsy tokony hifanerasera amin'ny mpijangajanga hianareo. 10Tsy dia ny mpijangajangan'izao tontolo izao anefa, na ny kahihitra, na ny mpanao an-keriny, na ny mpanompo sampy, no antsoiko amin'izany, satria raha izany dia tsy maintsy miala amin'izao tontolo izao hianareo. 11Fa hany noheveriko, dia ny tsy hiharoharoanareo amin'izay mitondra ny anarana hoe rahalahy, nefa mpijangajanga, na kahihitra, na mpanompo sampy, na mpifosa, na mpimamo, na mpanao an-keriny; fadio na ny miara-komana amin'ny olona toy izany aza. 12Moa raharahako va ny mitsara izay any ivelany? Ary moa tsy izay ao anaty va no mety hotsarainareo? 13An'Andriamanitra ny mitsara ny any ivelany. Roahy tsy ho ao aminareo intsony ilay mpanao ratsy.
1 Korintiana toko 6
Tsy tokony hiady amin'ny fitsarana tsy kristianina - Ny tsy mahazo ny fanjakan'Andriamanitra - Ny maharatsy ny fijangajangana.

       1Adre! hay aminareo dia misy manana ady amin'ny namany, ka sahy mangataka fitsarana amin'ny olona tsy marina, fa tsy amin'ny olona masina! 2Tsy fantatrareo va fa ny olo-masina dia hitsara izao tontolo izao? Ka raha izao tontolo izao aza hotsarainareo, dia izay zava-madinika indray ve no tsy mendrika hotsarainareo? 3Tsy fantatrareo va fa hitsara ny anjely aza isika? Ka mainka fa izay zavatra momba izao fiainana izao! 4Koa raha ady momba ny zavatr'izao fiainana izao no ilanareo fitsarana, na izay farany ambany amin'ny Eglizy aza ve tsy ho azonareo tendrena ho mpitsara amin'izany? 5Hampahamenatra anareo no ilazako izany. Hay, dia tsy misy olon-kendry aminareo, na dia iray aza, mba afa-mamboatra ny adin'ny rahalahiny? 6Fa rahalahy, ka dia hanana ady amin-drahalahy, sady eo anatrehan'ny mpitsara tsy mpino indray! 7Efa hadisoana ho anareo sahady ny anananareo ady amin'ny namanareo, satria tsy aleo ve miaritra ny tsy an-drariny? Tsy aleo ve mandefitra ny ambakaina aza? 8Kanjo inona, hianareo indray no manao ny tsy rariny, hianareo indray no manambaka, nefa tsy iza ireny, fa rahalahinareo ihany!
       9Moa tsy fantatrareo va fa tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra ny olona tsy marina? Aza diso hevitra hianareo, fa na mpinjangajanga, na mpanompo sampy, na mpaka vadin'olona, 10na mpanao asam-pijangajangana amin'ny tenany samy irery, na mpiray samy lehilahy, na mpangalatra, na kahihitra, na mpimamo, na mpifosa, na mpanao an-keriny, dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. 11Ary efa mba toy izany ihany koa hianareo, na ny sasany aminareo saingy efa nosasana, efa nohamasinina, efa nohamarinina tamin'ny anaran'i Jesoa-Kristy Tompo, sy tamin'ny Fanahin'Andriamanitra hianareo.
       12Tsy misy fady ho ahy ny zavatra rehetra, nefa tsy àry mahasoa avokoa izy rehetra; tsy misy fady ho ahy ny zavatra rehetra, nefa tsy misy avelako hanandevo ahy na inona na inona. 13Ny hanina, ho an'ny kibo; ny kibo, ho an'ny hanina, ary izy roroa, samy holevonin'Andriamanitra. Fa ny vatana kosa tsy mba ho an'ny fijangajangana, fa ho an'ny Tompo; ary ny Tompo, ho an'ny vatana. 14Efa nanangana ny Tompo tamin'ny maty Andriamanitra, ka hanangana antsika amin'ny heriny koa. 15Tsy fantatrareo va fa rantsam-batan'ny Kristy ny vatanareo? Ka rantsam-batan'ny Kristy ve dia halaiko hatao rantsam-batan'ny vehivavy janga e? Sanatria izany! 16Tsy fantatrareo va fa izay miray amin'ny vehivavy janga, dia tena iray aminy? araka ny Soratra hoe: Ho nofo iray izy roroa. 17Ary izay miray amin'ny Tompo kosa dia fanahy iray aminy. 18Halaviro ny fijangajangana. Ny fahotana hafa rehetra dia ataon'ny olona any ivelan'ny tenany avokoa; fa ny fijangajangana ihany no ataony amin'ny tenany indrindra. 19Tsy fantatrareo va fa ny vatanareo dia tempolin'ny Fanahy Masina, izay mitoetra ao anatinareo, sy noraisinareo tamin'Andriamanitra, ka tsy anareo ny vatanareo? 20Fa olom-boavidy lafo hianareo. Andriamanitra àry no omeo voninahitra amin'ny vatanareo.
1 Korintiana toko 7
Tsara sy mety ny fanambadiana - Tsy azo ravana ny fanambadiana - Samia mitana ny toetrany - Ny maha-ambony ny faha-virjiniana.

       1Ny amin'ireo zavatra nosoratanareo tamiko, dia tsara raha tsy mikasi-behivavy ny lehilahy. 2Mba hanalavirana ny fijangajangana anefa, dia aoka ny lehilahy samy hanana ny vadiny, ary aoka ny vehivavy samy hanana ny vadiny. 3Aoka ny lehilahy hanefa ny adidiny amin'ny vavy, ary aoka ny vavy hanao toraka izany koa. 4Ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany, fa ny lahy; toraka izany koa, ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany, fa ny vavy. 5Aza misara-pandriana hianareo, afa-tsy amin'ny andro sasany ifanekenareo holanina amin'ny fivavahana; rahefa izany, dia miraisa indray fandrao alain'i Satana fanahy hianareo, noho ny tsy fahaizanareo mifehy tena; 6tsy mandidy anefa aho milaza izany, fa mamela malalaka. 7Satriko aza manao tahaka ahy avokoa ny olona rehetra; nefa samy manana izay fanomezana manokana nomen'Andriamanitra azy avy moa, ka ny iray toy izao, ny iray kosa toy izany.
       8Izao no lazaiko amin'ny tsy manam-bady sy ny vehivavy maty vady: Tsara aminy ny mitoetra toa ahy;
Pejy: Voalohany  < 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 Manaraka  Farany