Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 Manaraka  Farany
1 Korintiana toko 15 (tohiny)
28Koa rahefa nampanekena azy ny zavatra rehetra, na izy Zanaka koa aza dia hanaiky izay nampanaiky azy ny zavatra rehetra, mba ho zavatra rehetra amin'izy rehetra Andriamanitra.
       29Raha tsy izany, ahoana ny amin'ireny atao batemy ho an'ny maty ireny? Raha tsy mitsangana velively ny maty, nahoana ireny no atao batemy ho azy? 30Ary ahoana no dia anaovanay vy very ny ainay mandrakariva? 31Marina amin'ny reharehako ao amin'ny Kristy Jesoa Tompontsika noho ny aminareo, ry rahalahy, raha tsy isan'andro aho no toa ho faty ihany e! 32Raha araka izay hevitr'olombelomana fotsiny no niadiako tamin'ny biby dia tany Efezy, dia inona no soa azoko amin'izany? Raha tsy mitsangana ny maty, aoka hihinana sy hisotro isika, fa rahampitso dia ho faty e! 33Aza mety hofitahina hianareo, fa ny fiarahana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara. 34Mifohaza marina, ary aza manota: fa ny sasany izany dia tsy mahalala an'Andriamanitra akory e; hampahamenatra anareo no ilazako izany.
       35Fa hisy hanao hoe: Hatao ahoana no fanangana ny maty? Vatana toy inona no hiverenany? 36Ry adala, tsy maintsy maty aloha izay afafinao, vao velona indray. 37Ary raha mamafy hianao, tsy ny tenan'izay ho avy no afafinao, fa ny voa fotsiny ihany, na voam-bary izany, na voan-javatra hafa; 38dia vao Andriamanitra no manome tena azy araka izay tiany; samy omeny tena manaraka ny karazany avy ny voa rehetra.
       39Tsy mitovy ny nofo rehetra, fa hafa ny an'ny olona, hafa ny an'ny biby; hafa ny an'ny vorona, hafa ny an'ny hazandrano. 40Misy tenan-javatra any an-danitra, misy tenan-javatra etý an-tany, fa hafa noho ny an'ny etý an-tany ny famirapiratry ny tenan-javatra any an-danitra; 41hafa ny famirapiratry ny masoandro, hafa ny famirapiratry ny volana, hafa ny famirapiratry ny kintana; ary na ny samy kintana aza, samy manana ny famirapirany.
       42Toy izany koa ny fitsanganan'ny maty; mety lò izy no afafy, fa tsy mety lò no atsangana; 43tsy misy hajany izy no afafy, fa be voninahitra no atsangana; malemy izy no afafy, fa mahery no atsangana; 44vatana manana aina fotsiny no afafy, fa vatana ara-panahy no atsangana.
Fa misy vatana manana aina fotsiny, ary misy vatana ara-panahy; izany no voasoratra hoe: 45Adama, lehilahy voalohany, natao aina mahavelona; fa Adama faharoa kosa natao fanahy mahavelona. 46Tsy ny ara-pahany anefa no natao voalohany, fa ny manana aina fotsiny, vao ny ara-panahy. 47Avy amin'ny tany ny olona voalohany, ka tany; fa avy amin'ny lanitra kosa ny olona faharoa, ka lanitra. 48Manahaka ny tany izay rehetra tany; ary manahaka ny lanitra izay rehetra lanitra. 49Ary toy ny nitondrantsika ny endriky ny tany no nitondrantsika ny endriky ny lanitra koa.
       50Fa izao indrindra no dia lazaiko, ry rahalahy: tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny nofo aman-drà, ary tsy handova ny tsy fahalòvana ny fahalòvana. 51Indro, milaza zava-miafina aminareo aho: tsy hody mandry avokoa isika rehetra, fa hovana isika rehetra. 52Rahefa maneno ny trompetra farany, fa hotsofina ny trompetra, dia hitsangana miaraka amin'ny vava ny maty tsy ho lò intsony, ary hovàna indray mipy maso monja isika. 53Fa ity mety lò ity, tsy maintsy hitafy ny tsy fahalòvana; ary ity mety maty ity, hitafy ny tsy fahafatesana.
       54Ary rahefa mitafy ny tsy fahalòvana ity mety lò ity, ka mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka amin'izay ny teny voasoratra hoe: Efa noresena ny fahafatesana ka levona. 55Ry fahafatesana ô! aiza ny fandresenao? Ry fahafatesana ô! aiza ny fanindronanao? 56Fa ny fahotana no fanindronan'ny fahafatesana; ary ny Lalàna no herin'ny fahotana. 57Isaorana anie Andriamanitra, izay nanome antsika ny fandresena, amin'ny alalan'i Jesoa-Kristy Tompontsika!
       58Koa amin'izany, ry rahalahy malalako, aoka hianareo hiorina mafy, tsy hiova, hahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, fa fantatrareo fa tsy foana ao amin'ny Tompo tsy akory ny fisasaranareo.
1 Korintiana toko 16
Ny amin'ny famoriam-bola - Mikasa ho any Korinto i Paoly - Teny farany sy fanaovam-beloma.

       1Ary ny amin'ny famoriam-bola ho an'ny olona masina, dia mba manaova koa hianareo, toy ny nasaiko nataon'ny Eglizy rehetra any Galatia. 2Amin'ny andro voalohany isan-kerinandro, dia samia hianareo manokan-javatra any an-tranony, sy mandatsa-drakitra araka izay azony atao avy, mba ho vita rahateo ny famoriam-bola rahefa tonga aho. 3Ka rahefa tonga aho, dia hanendry olona hianareo hampitondraiko taratasy hanatitra ny fiantranareo any Jerosalema. 4Ary raha mendrika ny fankanesako any aza izany, dia hiaraka amiko izy ireo.
       5Ho any aminareo aho rahefa namaky an'i Masedonia, fa hamaky an'i Masedonia aho. 6Ary angamba hitoetoetra any aminareo aho, na handany ny ririnina any aza, dia hianareo no hanatitra ahy any amin'izay halehako rehetra any. 7Tsy dia ny hamangy anareo toy ny mandalo fotsiny no kasaiko amin'ity, fa ny hitoetra elaela no antenaiko, raha sitra-pon'ny Tompo. 8Hijanona ao Efezy anefa aho, hatramin'ny Pentekoty, 9satria varavarana lehibe no mivoha ho ahy hahazoako miasa tsara, nefa maro ny mpanohitra.
       10Rahefa tonga atý aminareo Timote, ataovy izay tsy hananany tahotra eo aminareo, fa manao ny asan'ny Tompo toa ahy izy. 11Koa aoka tsy hisy hanao tsinontsinona azy. Atero izy ho tonga soa aman-tsara atý amiko, fa miandry azy mbamin'ny rahalahy sasany aho. 12Ary ny amin'i Apolo rahalahintsika, dia niangavy mafy taminy aho mba hiara-mandeha amin'ny rahalahy sasany hankany aminareo izy, saingy tsy mbola sitrany ny handeha ankehitriny, fa rahefa misy hahafahany dia ho avy ihany izy. 13Miambena, mahareta amin'ny finoana, misehoa ho lehilahy, ary mahereza fo. 14Ataovy amim-pitiavana ny zavatra rehetra.
       15Izao koa no hafatra ataoko aminareo, ry rahalahy: fantatrareo fa ry Stefanasy, dia voaloham-bokatra tany Akaia, sady nanokan-tena hanampy ny olona masina, 16ka aoka hianareo hanaiky amim-panajana ny olona mendrika toy ireny, sy izay rehetra miara-miasa sy misasatra amin'ny asa toy izany. 17Faly aho noho ny nahatongavan'i Stefanasy sy Fortonato ary Akaïko, fa ireo no nanao izay tsy efanareo. 18Namelombelona ny fanahiko sy ny anareo koa izy ireo; ka mahaiza manaja ny olona toy ireny.
       19Manao veloma anareo ny Eglizy rehetra atý Asia; manao veloma anareo indrindra ao amin'ny Tompo Akilasy sy Prisila mbamin'ny Eglizy izay ao an-tranony.
Pejy: Voalohany  < 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 Manaraka  Farany