Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 Manaraka  Farany
2 Korintiana toko 3 (tohiny)
5Tsy ny tenanay akory no ampy hahahevitra zavatra toy ny avy amin'ny tenanay; Andriamanitra ihany no ihavian'ny fahampiany. 6Izy ihany koa no maha-ampy anay ho mpandraharaha amin'ny fanekena vaovao, tsy mpandraharaha amin'ny soratra anefa, fa mpandraharaha amin'ny fanahy, satria ny soratra mahafaty, fa ny fanahy no mahavelona.
       7Ary raha ny fandraharaham-pahafatesana voasoratra tamin'ny vato aza nohodidinim-boninahitra, ka tsy nahabanjina ny tavan'i Moizy ny zanak'Israely, noho ny famirapiratry ny voninahiny mandalo foana, 8tsy mainka va fa ny fandraharaham-panahy no hohodidinim-boninahitra? 9Eny, raha ny fandraharahana ny fanamelohana aza nisy voninahitra, dia vao mainka hanan-tombom-boninahitra ny fandraharahana ny fahamarinana; 10ka tsy azo lazaina ho voninahitra akory ny an'ilay voalohany, raha oharina amin'ny an'ity ankehitriny ambony lavitra. 11Satria raha nomem-boninahitra ilay nandalo, vao mainka ho be voninahitra ity maharitra.
       12Noho izahay manana izany fanantenana izany àry, dia sahy tokoa izahay, 13ka tsy mba manao tahaka an'i Moizy izay nanarona ny tavany mba tsy hahitan'ny zanak'Israely tao aminy ny hahataperan'ny fandraharahana mandalo. 14Fa toa nihajamba ny sain'izy ireo, satria mandraka ankehitriny dia tsy nesorina taminy, fa mbola ao ihany, izany saron-tava izany raha mamaky ny tenin'ny fanekena taloha izy, fa ao amin'ny Kristy ihany moa no anesorana izany. 15Mandraka ankehitriny, isaky ny vakina ny tenin'i Moizy, dia toa misy sarona manarona ny fon'izy ireo; 16fa rahefa mitodika ny Tompo kosa izy, dia hoesorina ny sarona. 17Ary tsy iza izany fanahy izany fa ny Tompo; ary izay itoeran'ny fanahin'ny Tompo no misy ny fahafahana. 18Koa isika rehetra dia tsy mba voasaron-tava, fa mibanjina ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra; sady ovain'izy Tompo izay fanahy, handray izany endrika izany sy hitombo fahazavana lalandava.
2 Korintiana toko 4
Mandeha sy mitory tsy an-kinafinafina izy - Ny mafy manjò ny Apostoly - Ny anantenany ny voninahitra ho avy.

       1Koa tsy ketraka izahay, manana izany fandraharahana izany, araka ny famindram-po natao taminay; 2sanatriavinay ny zava-mahamenatra atao an-katakonana; tsy mandeha an-kafetsena izahay, na manampoka ny tenin'Andriamanitra; fa asehonay tsotra izao ny marina, ka tonga mendrika hitokian'ny olon-drehetra eo anatrehan'Andriamanitra izahay. 3Matoa misy miafina ny Evanjelinay, dia amin'izay manary tena no iafenany, 4izany hoe amin'ireo tsy mino nohajambain'ny andriamanitr'izao tontolo izao mba tsy hiposahan'ny fahazavam-boninahitry ny Evanjelin'ny Kristy, izay endrik'Andriamanitra. 5Fa tsy tenanay no torinay, fa Kristy Jesoa Tompo, ary izahay dia mpanomponareo noho ny amin'i Jesoa. 6Satria, Andriamanitra izay nandidy hoe: Aoka ny maizina no hiposahan'ny mazava, no nanazava ny fonay, mba hampahazavanay ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra, izay mitaratra amin'ny tavan'ny Kristy.
       7Siny tany anefa no itondranay izany rakitra izany, mba hiharihary fa avy amin'Andriamanitra ny halehiben'ny herin'ny Evanjely, fa tsy avy aminay. 8Poritina hatraiza hatraiza izahay, nefa tsy tery; ampahorina, nefa tsy mamoy fo; 9enjehina, nefa tsy afoy; azera, nefa tsy toro; 10entinay amin'ny vatanay lalandava ny fahafatesan'i Jesoa, mba hisehoan'ny fiainan'i Jesoa amin'ny vatanay koa. 11Fa na dia velona aza izahay, dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesoa, mba hisehoan'ny fiainan'i Jesoa amin'ny nofonay mety maty. 12Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay, fa ny fiainana kosa ao aminareo.
       13Noho izahay manana ilay Fanahin'ny finoana voasoratra hoe: Nino aho, ka niteny, dia mino koa izahay, ka miteny. 14Satria fantatray fa izay nanangana an'i Jesoa Tompo tamin'ny maty, dia hanangana anay miaraka amin'i Jesoa koa, sy hanolotra anay aminy miaraka aminareo. 15Fa noho ny aminareo no anaovana izany rehetra izany, mba homena be ny fahasoavana, ka hitombo be ny fisaoran'ny maro ho voninahitr'Andriamanitra. 16Izany no tsy mahakivy anay; satria na mihalevona aza ny tenanay ivelany, dia havaozina isan'andro kosa ny tenanay anatiny. 17Fa ho anay, ny fahoriana kely amin'ny fotoana ankehitriny dia mahavokatra voninahitra lehibe mihoa-pampana maharitra mandrakizay; 18fa tsy mibanjina ny hita izahay, fa ny tsy hita; satria ny hita, mandalo, fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay.
2 Korintiana toko 5
Maniry hiala amin'izao fiainana izao izy mba hiaraka amin'ny Kristy - Manery azy mafy ny nitiavan'ny Kristy antsika.

       1Fantatray fa rahefa rava ity trano lay itoeranay eto an-tany ity, manan-trano tsy nataon-tànan'olona, fa narafitr'Andriamanitra izahay, dia trano haharitra mandrakizay any an-danitra. 2Koa misento ao anatin'ity izahay, fa maniry mafy hitafy ny tranonay avy any an-danitra, 3raha mbola hita mitafy anefa izahay, fa tsy mitanjaka. 4Satria raha mbola amin'ity trano lay ity koa izahay, dia misento, fa maniry ny tsy hoendahana, fa hitafy ny hafa koa ambonin'ity, mba hatelin'ny fiainana ny mety maty. 5Ary tsy iza no namboatra antsika ho amin'izany, fa Andriamanitra izay efa nanome antsika ny santatry ny Fanahy ihany.
       6Koa noho izahay manana mandrakariva izany toky izany, sady mahalala fa lavitra ny Tompo izahay raha mbola mitoetra amin'ny vatana koa 7(satria finoana moa no andehanantsika, fa tsy fahitana), 8dia izany toky izany no itiavanay kokoa ny miala amin'ny vatana, mba hitoetra eo akaikin'ny Tompo. 9Ary izany ihany koa no ikelezanay aina mba hankasitrahan'ny Tompo, na mitoetra amin'ny vatana izahay na miala aminy. 10Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy hiseho amin'ny fitsaran'ny Kristy mba handraisantsika tsirairay avy izay tandrifin'ny asantsika fony mbola tao amin'ny vatana, na soa na ratsy izany.
       11Koa noho ny fanananay fahatahorana ny Tompo no itadiavanay hampiaiky ny olona; fa Andriamanitra moa dia mahalala anay mazava, ary hianareo koa dia ataoko fa mahalala anay ao amin'ny konsiansinareo. 12Tsy midera tena aminareo izahay, fa manome anareo izay ho azonareo hararaotina mba hireharehanareo ny aminay, sy hahazoanareo mamaly izay mitady voninahitra amin'ny fisehoana fotsiny, fa tsy amin'ny ao am-po; 13dia izao: very saina moa izahay, ho an'Andriamanitra; mitombin-tsaina kosa indray, ho anareo. 14Fa terin'ny fitiavan'ny Kristy antsika izahay, satria fantatray marina fa maty ho an'ny olona rehetra ny olona iray, ka dia maty koa izy rehetra; 15ary maty ho an'ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay maty sy nitsangana ho azy ireo.
       16Koa dia tsy mahalala olona araka ny nofo intsony izahay; ary na dia nahalala ny Kristy araka ny nofo aza izahay; dia tsy araka izany intsony no ahalalanay azy ankehitriny. 17Noho izany, na iza na iza ao amin'ny Kristy, dia zava-boary vaovao izy, ka lasa ny zavatra taloha, fa indro tonga vaovao ny zavatra rehetra. 18Ary tsy iza no nihavian'izany zavatra rehetra izany, fa Andriamanitra, izay nampihavana antsika aminy indray tamin'ny alalan'i Jesoa-Kristy, sady nanome anay ny fandraharaham-pihavanana;
Pejy: Voalohany  < 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 Manaraka  Farany