Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 Manaraka  Farany
2 Korintiana toko 5 (tohiny)
19satria Andriamanitra no nampihavana an'izao tontolo izao aminy indray, tamin'ny alalan'i Jesoa-Kristy, ka tsy nitana ny fahotan'ny olona, sy nametraka ny teny fampihavanana taminay. 20Koa sady solon'ny Kristy àry izahay no irak'Andriamanitra koa, ka tahaka an'Andriamanitra no mananatra, sy toy ny tenan'ny Kristy no mihanta aminareo hoe: Mihavàna re amin'Andriamanitra hianareo! 21Fa he ity izy: Ilay tsy nahalala ota, dia nataony ota ho antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy isika!
2 Korintiana toko 6
Ny nisasarany mafy ho azy rehetra - Ny tsy tokony hikambanana amin'ny tsy mpino.

       1Ka noho izahay mpiara-miasa aminy àry dia mihanta aminareo izahay mba tsy handray foana ny fahasoavan'Andriamanitra hianareo; 2fa hoy izy: Tamin'ny fotoana tsara, nihaino anao aho; ary tamin'ny androm-pamonjena, namonjy anao aho: indro, ankehitriny no fotoana tsara; indro, ankehitriny no androm-pamonjena 3sady tsy avelanay hisy manafintohina izay rehetra ataonay, mba tsy ho azo tsinina ny fandraharahanay, 4fa mainka ny zavatra rehetra entinay hahamendrika ny tenanay araka ny mety amin'ny mpandraharahan'Andriamanitra: dia faharetana lehibe amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana, 5amin'ny kapoka, amin'ny tranomaizina, amin'ny tabataba, amin'ny fisasarana, amin'ny fiaretan-tory, amin'ny fifadian-kanina; 6ary fahadiovan-toetra, fahalalana, faharetam-po, hamoram-panahy, ny Fanahy Masina, fitiavana tsy mihatsaravelatsihy, 7tory teny marina, ny herin'Andriamanitra, ny fiadian'ny fahamarinana, na amin'ny an-kavanana na amin'ny an-kavia; 8na omem-boninahitra na alam-baraka, na ratsy laza na tsara laza; honoina ho mpamitaka, nefa mpilaza ny marina; ho olon-tsy fantatra, nefa fantatra tsara; 9sy ho efa ho faty, nefa indro fa velona; ho faizina mafy, nefa tsy maty tsy akory; 10ho ampalahelovina, nefa faly mandrakariva; ho mahantra, nefa nampanan-karena ny maro; ho tsy manana na inona na inona, nefa manana ny zavatra rehetra.
       11Ry Korintiana ô! misokatra aminareo ny vavanay, ary malalaka koa ny fonay. 12Ny ato anatinay tsy mba ety ho anareo, fa ny ao am-ponareo no netenareo, 13ka mbà mamaly toy izany, fa zanaka no itenenako anareo: mba halalaho koa ny fonareo.
       14Aza manao fikambanan-jioga hafahafa amin'ny tsy mpino hianareo; satria, inona moa no ikambanan'ny fahamarinana sy ny faharatsiana? Na inona no iraisan'ny mazava sy ny maizina? 15Ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala? Na inona no iombonan'ny mpino amin'ny tsy mpino? Inona no ifankahazoan'ny tempolin'Andriamanitra sy ny sampy? 16Fa isika no tempolin'Andriamanitra velona, araka ny lazain'izy Andriamanitra hoe: Honina eo aminy aho, ary handeha eo aminy; dia izaho no ho Andriamanitr'izy ireo, ary izy ho vahoakako. 17Noho izany hoy ny Tompo, mialà aminy hianareo, ka misaraha; fa aza mikasika ny maloto; 18dia horaisiko hianareo, ka izaho ho Rainareo, ary hianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy ny Tompo mahefa ny zavatra rehetra.
2 Korintiana toko 7
Ny ifaliany ny amin'izy ireo, sy ny fitiavany azy - Ny soa azo tamin'ilay taratasiny voalohany - Ny niarahany nifaly tamin'i Tito noho ny amin'izy ireo.

       1Noho isika manana ireo teny fampanantenana ireo àry, ry malala, dia aoka isika hanadio tena ho afaka amin'ny lotom-panahy amam-batana rehetra, ary hanatanteraka ny fanamasinan-tena amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra.
       2Ataovy omby anay ny fonareo. Fa izahay tsy nanisy ratsy olona, na nanimba olona, na nanambaka olona, na iza na iza. 3Tsy ny hanameloka anareo no ilazako izany, fa vao eo aho no nilaza fa ao am-ponay hianareo, ka miara-maty sy miara-belona isika. 4Hianareo no itokisako indrindra, hianareo no reharehako lehibe; ka feno fanalana alahelo aho, ary vonton-kafaliana tokoa, na dia ao anatin'ny fahorianay rehetra aza. 5Fa hatramin'ny nahatongavanay tany Masedonia, dia tsy nisy hiainan'ny nofonay, fa nozoin'izao fahoriana rehetra izao izahay: dia ady teo ivelany, sy tahotra tato anatiny. 6Nefa kosa, Andriamanitra ilay mpanafaka alahelo ny ory dia nanafaka alahelo anay tamin'ny nahatongavan'i Tito, 7ary tsy tamin'ny nahatongavany ihany, fa tamin'ny fanalana alahelo azony taminareo koa, satria notantarainy taminay ny fanirianareo, ny fitomanianareo, ary ny fitiavanareo ahy, ka hafaliana moa izany no ahy tamin'izany!
       8Koa na dia nampalahelo anareo tamin'ny taratasiko aza aho, dia tsy manenina amin'izany intsony, na dia efa nanenina ihany aza; fantatro fa nampalahelo anareo vetivety iihany tokoa izany taratasy izany, 9nefa faly aho ankehitriny, tsy noho hianareo nalahelo, fa noho ny alahelonareo nampibebaka anareo; satria alahelo araka an'Andriamanitra ny anareo, ka tsy faty antoka ho anareo avy aminay izany na dia kely aza: 10fa ny alahelo araka an'Andriamanitra dia miasa fibebahana mahavonjy, ka tsy anenenana; fa ny alahelon'izao tontolo izao no miasa hahatonga fahafatesana. 11Ary akory izato vokatr'izany alahelonareo araka an'Andriamanitra izany! Fa he izato fahazotoana tongany aminareo! endrey izany fanamarinana ny tenanareo! Eny, fahatezerana re izany! tahotra re izany! faniriana re izany! zotom-po re izany! famaizana re izany! Fatratra mihitsy ny nampisehoanareo fa nadio hianareo ny amin'izany raharaha izany! 12Koa raha nanoratra taminareo aho, dia tsy noho ilay nanisy ratsy, na noho ilay nasian-dratsy, fa ny mba hihariharian'ny fahazotoanareo hahafa-po anay eo anatrehan'Andriamanitra. 13Dia izany àry no nanafaka alahelo anay. Sady vao mainka niampy indray izany fanalana alahelo izany, noho ny hafalianay nandre ny hafalian'i Tito, fa namelombelona ny fanahiny hianareo rehetra. 14Ary na mba nirehareha ny aminareo eo anatrehan'i Tito koa aza aho, dia tsy nahamenatra ahy izany, satria noho izahay samy nilaza ny marina taminareo mandrakariva, dia marina ny reharehako ny aminareo tamin'i Tito. 15Ary raha mahatsiahy ny nanekenareo azy izy, sy ny nandraisanareo azy tamin-tahotra aman-kovitra lehibe, dia vao mainka tsaroany miraikitra mafy aminareo ny fony. 16Faly aho, fa mahazo matoky anareo amin'ny zavatra rehetra.
2 Korintiana toko 8
Ny amin'ny famoriam-bola hanampiana ny mpino any Jodea - Ataony tsara laza ny mpamory.

       1Mampandre anareo izahay, ry rahalahy, fa izao no fahasoavan'Andriamanitra nomena ny Eglizy any Masedonia. 2Na dia lehibe aza ny fahoriana nizahan-toetra azy, dia feno hafaliana izy ireo; ary na dia lalina aza ny fahantrana nahazo azy, dia nahafoy harena be tamin-katsoram-po izy. 3Vavolombelona aho fa an-tsitra-po tokoa no nahafoizany araka izay zakany, eny mihoatra noho izay zakany aza, 4fa niangavy mafy taminay izy mba hanana anjara amin'izany fanampiana ny olo-masina izany. 5Koa dia sady nahatò ny fanantenanay izy no nitolo-tena tamin'ny Tompo aloha, vao taminay koa, noho ny fahasoavan'Andriamanitra. 6Izany no niangavianay an'i Tito mba hanatanteraka izany fahasoavana izany aty aminareo, noho izy efa nanomboka izany rahateo.
       7Aoka ho araka ny fahambonianareo amin'ny zavatra rehetra, dia amin'ny finoana, amin'ny teny, amin'ny fahalalana, amin'ny fahazotoana na amin'inona na amin'inona, ary amin'ny fitiavana anay, no ho fahambonianareo koa amin'ity fahasoavam-piantrana ity. 8Tsy didy omeko anefa izany, fa fanararaotako ny zotom-pon'ny sasany hoenti-mitsapa ny hamarinan'ny fitiavanareo. 9Satria fantatrareo ihany ny fahasoavan'i Jesoa-Kristy Tompontsika, fa na dia mpanan-karena aza izy, dia tonga mahantra noho ny aminareo, mba hampanan-karena anareo amin'ny fahantrany. 10Torohevitra fotsiny no omeko etoana, ary ampy anareo izany, satria hianareo ihany no voalohany nanomboka sy namorona ity hevitra ity aza, hatramin'ny taon'itsy. 11Koa tanteraho àry ny asa ankehitriny, ary aoka tsy ho latsaka noho ny hafanam-ponareo nikasa azy ny fanatanterahanareo azy araka izay anananareo. 12Fa rahefa eo ny fahazotoana hanao, dia araka izay ananana ihany, fa tsy araka izay tsy ananana, no ankasitrahana izay atao. 13Satria tsy mety raha ny sasany, alam-pahoriana, hianareo, tra-pahoriana; fa ny fitoviana ihany e.
Pejy: Voalohany  < 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 Manaraka  Farany