Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 Manaraka  Farany
2 Korintiana toko 11 (tohiny)
8Ny an'ny Eglizy sasany no nalaiko, fa nandray fanampiana taminy aho, mba hoentiko miasa aty aminareo. 9Nony nitoetra tany aminareo aho, na dia tsy nanana aza, dia tsy mba namaky tratra olona, fa ny rahalahy avy any Masedonia no nanome izay nilaiko. Notandremako mihitsy izay tsy hahavaky tratra anareo, ary mbola hotandremako koa aza izany. 10Raha ao anatiko koa ny fahamarinan'ny Kristy, marina raha ho azon-javatra esorina amiko izany reharehako eran'i Akaia manontolo izany. 11Nahoana àry? Noho ny tsy fitiavako anareo ve? Andriamanitra no mahalala.
       12Fa izay ataoko dia mbola hataoko ihany, mba tsy hahita fialan-tsiny ry zareo mitady hevitra hampiharihary azy ho tahaka anay ihany amin'izay hireharehàny. 13Apostoly sandoka anie izy ireny e, mpiasa mamitaka, mpaka endriky ny Apostolin'ny Kristy! 14Ary aza gaga amin'izany hianareo, fa na i Satana aza mahay maka ny endriky ny anjelin'ny mazava koa; 15ka tsy mahagaga na maka ny endriky ny mpandraharahan'ny fahamarinana aza ny mpandraharahany. Fa ny hiafaràny no ho araka ny asany ihany.
       16Hoy indray aho: aza misy manao ahy ho adala; tsy maninona anefa, raiso toy ny adala ihany aho, raha sitrakareo, mba hahazoako mirehareha kelikely koa. 17Eny, izao holazaiko izao, dia tsy araka ny Tompo no ilazako azy, fa hoatra ny adala aho amin'izao fahasahiako mirehareha izao. 18Be àry no mirehareha araka ny nofo, ka dia mba hirehareha koa aho; 19sady hendry koa hianareo, ka mandefitra an-tsitra-po amin'ny adala. 20Eny, mandefitra tokoa hianareo, raha misy manandevo anareo, raha misy mandany anareo, raha misy maka ny anareo, raha misy mirehareha aminareo, raha misy mamely ny tavanareo. 21Menatra aho no milaza, fa izahay no nalemy.
Izay sahin'ny olona anefa, miteny toy ny adala aho, dia mba sahiko koa. 22Hebrio va izy ireo? izaho koa; Israelita va izy? izaho koa; taranak'i Abrahama va izy? izaho koa; 23mpandraharahan'ny Kristy va izy? hiteny toy ny olona very saina aho, eny, mihoatra noho izy aho amin'izany, dia amin'ny fisasarana manan-tombo, amin'ny tranomaizina manan-tombo, amin'ny kapoka manan-tombo lavitra, amin'ny fahafatesana matetika. 24Indimy aho, nokapohin'ny Jody inefa-polo latsaka iray avy; 25intelo nokapohina rotsa-kazo; indray maka, notoraham-bato; intelo, vaky sambo; indray andro sy indray alina, tao an-davaka lalina. 26Tany am-pivahiniana imbetsaka, matetika no saiky nidiran-doza, dia loza tamin'ny ony, loza tamin'ny jiolahy, loza tamin'ny iray firenena amiko, loza tamin'ny jentily, loza tao an-tanàna, loza tany an'efitra, loza tany amin'ny ranomasina, loza tamin'ny rahalahy sandoka; 27tamin'ny famonoan-tena sy fikelezana aina, tamin'ny fiaretan-tory matetika, tamin'ny hanoanana aman-ketaheta, tamin'ny fifadian-kanina matetika, tamin'ny hatsiaka amam-pitanjahana. 28Tsy hamisavisa zavatra maro aho, fa fanampin'izany, eo koa ny fiahiana isan'andro sy ny fikarakarana ny Eglizy rehetra. 29Iza no malemy ka tsy malemy koa aho? zovy no tafintohina ka tsy mirehitra koa aho?
       30Raha mety ny mirehareha, dia ny amin'ny halemeko no hataoko rehareha. 31Ary Andriamanitra, Rain'i Jesoa-Kristy Tompontsika, izay isaorana mandrakizay, no mahalala fa tsy mandainga aho. 32Tany Damasa, ilay governora voatendrin'i Areta mpanjaka dia nampiambina ny tanànan'i Damasa mba hisamborana ahy; 33fa nampidinina an-tsobika avy teo am-baravarankely, nanaraka ny manda aho, ka afaka teo am-pelatànany.
2 Korintiana toko 12
Ny tsindrimandry sy fanambarana azony - Ny fahalemeny ihany anefa no ireharehany - Manao azafady indray izy sady mbola mananatra.

       1Mety ve ny mirehareha e? Tsy mahasoa izany, nefa aoka holazaiko ihany ny tsindrimandry sy ny fanambarana avy amin'ny Tompo. 2Misy olona anankiray fantatro ao amin'ny Kristy, efa efatra ambin'ny folo taona lasa izay, nakarina hatrany amin'ny lanitra fahatelo; tsy fantatro na tao amin'ny vatana na tsy tao amin'ny vatana izany: Andriamanitra no mahalala. 3Ary fantatro fa io olona io, na tao amin'ny vatana izany, na tsy tao amin'ny vatana, tsy fantatro, Andriamanitra no mahalala, 4dia nakarina tany am-Paradizy, ka nandre teny tsy hay tenenina, tsy azon'ny olombelona ambara; 5ny amin'io olona io no hireharehako; fa ny amin'ny tenako dia tsy misy hireharehako afa-tsy ny fahalemeko ihany. 6Na dia hirehareha aza anefa aho, dia tsy hiendrik'adala, fa ny marina ihany no holazaiko; nefa hahatam-bava aho, fandrao misy mihevitra ahy ho mihoatra noho izay hitany amiko, na reny avy amiko.
       7Ary fandrao mirehareha noho ny halehiben'ireo fanambarana aho, dia nasiana tsilo tao amin'ny nofoko, dia anjelin'i Satana hamely tehamaina ahy, mba tsy hireharehako. 8Ny amin'io dia intelo aho no nangataka tamin'ny Tompo, mba hanalany an'io amiko, 9fa izao no navaliny ahy: Ampy ho anao ny fahasoavako, sady amin'ny fahalemena indrindra no iamparan'ny heriko. Koa dia vao mainka sitrako aza ny hirehareha amin'ny fahalemeko, mba hitoeran'ny herin'ny Kristy amiko. 10Izany no ifaliako amin'ny fahalemeko, amin'ny fahafaham-baraka, amin'ny fahantrana, noho ny amin'ny Kristy, satria ny fahalemeko no heriko.
       11Nisarin'adala aho, fa efa nasesikareo. Hianareo indrindra no tsy maintsy nidera ahy, noho izaho tsy latsaka noho ireo Apostoly ambony indrindra ireo, na amin'inona na amin'inona, na dia tsinontsinona aza aho. 12Fa teo aminareo no nisehoan'ny famantarana ny maha-Apostoly ahy, dia tamin'ny faharetana amin'ny fahoriana rehetra, tamin'ny famantarana amam-pahagagana, sy tamin'ny hery maro. 13Inona moa no mahalatsa-danja anareo noho ny Eglizy sasany, afa-tsy ny tsy namakiako tratra anareo? Mamelà ny hadisoako amin'io. 14Indro fanintelony izao no vonon-ko any aminareo aho, nefa tsy hahavaky tratra anareo; satria tsy ny fanananareo no tadiaviko, fa ny tenanareo; ary tsy ny zanaka no tokony hihary ho an'ny ray aman-dreniny, fa ny ray aman-dreny no tokony hihary ho an'ny zanany. 15Ho ahy, dia sitrako mihitsy ny handany sy holanina manontolo ho an'ny fanahinareo, na dia ho arakaraka ny fitombon'ny fitiavako anareo aza no ho fihenan'ny fitiavanareo ahy.
       16Eny, tsy nahavaky tratra anareo tokoa aho: nefa hafetseko, hono, izany, mba hahazoako anareo am-pitaka! 17Endrey, moa nandraisako vola aman-karena taminareo va, ireo nirahiko tany aminareo? 18Nangataka an'i Tito hankany aminareo aho, ary naniraka ilay rahalahy hiaraka taminy koa: moa Tito nandray zavatra taminareo? Tsy fanahy iray ihany va no nandehananay? Tsy làlana iray ihany va no nombanay?
       19Heverinareo angamba fa fialan-tsiny hatrany no lazainay aminareo. Ehe, eo anatrehan'Andriamanitra sy ao amin'ny Kristy no itenenanay; ary fanasoavana ny fanahinareo avokoa ny zavatra rehetra lazainay, ry malala. 20Izao no atahorako: raha avy izay hahatongavako, sao dia tsy ho araka ny tianareo koa no hahitanareo ahy. Sao dia fifandirana, fifampiandaniana, lolom-po, fifanoherana, fifosana, fanendrikendrehana, fiavonavonana, fikotranana no hitako aminareo. 21Sao ity aho tonga any aminareo, ka aetrin'ny Andriamanitro indray noho ny aminareo, dia ho latsa-dranomaso noho ireo mpanota maro mbola tsy ho nibebaka tamin'ny fahalotoana amam-pijangajangana ary fijejojejoana nataony.
2 Korintiana toko 13
Fandrahonana - Fananarana farany sy fanaovam-beloma.

       1Indro, fanintelon'ny hankanesako aty aminareo izao. Ary hotapahina amin'ny tenin'ny vavolombelona roa na telo ny zavatra rehetra. 2Efa voalazako, fony aho tany aminareo fanindroany sady averiko rahateo indray, amin'izao maha-tsy eo aminareo ahy izao, fa rahefa tafaverina amin'izao aho, dia tsy hananako antra intsony ireo nanota teo aloha sy ny sisa rehetra. 3Satria tadiavinareo rahateo ny hahitana famantarana fa miteny ato anatiko ny Kristy, dia izay tsy nalemy aminareo, fa vao mainka manan-kery aza hamay ao aminareo.
Pejy: Voalohany  < 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 Manaraka  Farany