Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 Manaraka  Farany
Hebrio toko 13 (tohiny)

       7Tsarovy ny mpitondra anareo, izay nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo; diniho ny niafaran'ny fiainany, ka alao tahaka ny finoany; 8Jesoa-Kristy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. 9Aza mety havilin'ny fampianarana samihafa hianareo, fa aleo mampiorina ny fo amin'ny fahasoavana toy izay amin'ny hanina izay tsy mahasoa ny miraiki-po aminy. 10Manana otely tsy azon'ny mpivavaka ao an-tranolay ihinanana isika. 11Satria izay biby entin'ny mpisorombe ao amin'ny fitoerana masina ny rany hatao fanatitra noho ny ota, dia dorana any ivelan'ny toby ny fatiny. 12Ary toy izany koa ny nijalian'i Jesoa tany ivelan'ny vavahady, mba hanamasinany ny olona amin'ny rany. 13Koa mba hankanesantsika any aminy, dia aoka hivoaka any ivelan'ny toby isika, sy hitondra ny latsa nentiny. 14Fa fonena-mandalo no antsika ety an-tany, fa mitady ny ho avy isika. 15Koa aoka àry isika hanolotra fanati-piderana ho an'Andriamanitra amin'ny alalany mandrakariva; izany hoe, ny vokatry ny molotra mankalaza azy. 16Ary aza manadino ny fanaovan-tsoa sy ny fiantrana, fa ny fanatitra toy ireny no ankasitrahan'Andriamanitra.
       17Maneke ny lehibenareo, ary ankatoavy ny teniny, fa miambina ny fanahinareo toy ny olona mbola hampamoahina izy ireo, - mba ho an-kafaliana no hanaovany an'izany, fa tsy ho amin'alahelo, fa tsy mahasoa anareo izany.
       18Mivavaha ho anay, fa te-hanao tsara amin'ny zavatra rehetra izahay, ary matoky fa marina ny hitsim-ponay. 19Ny angatahako ny hanaovanareo izany indrindra anefa, dia ny mba hiverenako any aminareo faingampaingana. 20Ary enga anie ka ny Andriamanitry ny fiadanana, izay nanatsoaka tamin'ny fahafatesana an'ilay Mpiandry ondry lehibe noho ny ran'ny fanekena mandrakizay, dia Jesoa Tompontsika, 21no hanomana anareo amin'ny asa soa rehetra, mba hanatanterahanareo ny sitra-pony, amin'ny fanaovanareo ao anatinareo izay tsara eo imasony, amin'ny alalan'i Jesoa-Kristy: ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amena.
       22Mangataka aminareo aho, ry rahalahy, mba hankasitraka ity teny fananarana ity; fa teny fohifohy ihany no nosoratako ho anareo. 23Aoka ho fantatrareo fa efa afaka Timote rahalahintsika; ka raha tonga faingampaingana izy, dia hiaraka aminy hamangy anareo aho. 24Veloma any amin'ny lehibenareo rehetra, sy ny olo-masina rehetra. Manao veloma anareo koa ny rahalahy aty Italia. 25Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana. Amena.
Jakoba toko 1
Mahasoa ny fandeferana - Ny fahendrena marina - Ny amin'ny fakam-panahy - Avy any ambony ny fahasoavana - Ny fanatanterahana ny lalàna - Ny fahafehezam-bava.

       1Jakoba, mpanompon'Andriamanitra sy Jesoa-Kristy, miarahaba ny foko roa ambin'ny folo, izay miely any rehetra any.
       2Raiso ho fifaliana avokoa, ry rahalahy, ny fizahan-toetra samihafa rehetra midòna aminareo, 3satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga fandeferana. 4Ary aoka ny fandeferana homban'asa lavorary, mba ho lavorary sy tonga ohatra hianareo, ka tsy hisy zavatra tsy hanananareo.
       5Raha misy tsy manam-pahendrena aminareo, dia aoka izy hangataka izany amin'Andriamanitra, fa homeny azy tokoa izany; satria, sady manome malalaka ho an'ny olona rehetra izy no tsy mba mandatsa. 6Aoka anefa hangataka amim-pinoana izy, fa tsy hisalasala; fa izay misalasala dia toy ny onjan-dranomasina atopatopa amana hetsiketsehin'ny rivotra. 7Ka ny olona toy izany dia aza mba manampò hahazo zavatra amin'ny Tompo, 8fa olona miroa saina sy mivadibadika amin'izay alehany rehetra.
       9Aoka ny rahalahy ambany toetra hanao ny fisandratany ho reharehany; 10ary ny manan-karena kosa, ny fietreny ho voninahiny, fa hihelina toy ny vonin'ny ahitra izy. 11Nony miposaka ny masoandro mahamay, dia mandazo ny ahitra, ka mihintsana ny voniny, ary levona ny hatsaran-tarehiny rehetra: toy izany koa ny mpanan-karena, halazo amin'izay alehany izy.
       12Sambatra ny olona izay maharitra ny fizahan-toetra; fa rahefa voazaha toetra izy, dia handray ny satro-boninahitry ny fiainana, izay nampanantenain'Andriamanitra homena izay tia azy. 13Aoka izay alaim-panahy tsy hisy hanao hoe: Andriamanitra no maka fanahy ahy; fa Andriamanitra tsy azo alaim-panahy ho amin'ny ratsy, sady maka fanahy olona. 14Fa isam-batan'olona dia samy taomin'ny filan-dratsiny, izay manjono sy mitarika azy tsirairay avy. 15Ny filan-dratsy kosa, rahefa torontoronina, dia miteraka ota, ary ny ota, rahefa tanteraka, dia miteraka fahafatesana.
       16Aza diso hevitra, ry rahalahy malalako. 17Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fahasoavana tanteraka rehetra dia avy any ambony, ka midina avy amin'ny Rain'ny fahazavana, izay tsy manam-piovaovana, na aloka avy amin'ny fihodinana. 18Niteraka antsika an-tsitra-po tamin'ny tenin'ny fahamarinana izy, mba ho santatry ny zava-boariny isika.
       19Araka ny fantatrareo rahateo, ry rahalahy malalako, dia aoka ny olona rehetra hazoto mihaino, fa tsy ho maika hiteny, sy tsy halaky tezitra. 20Fa ny fahatezeran'ny olona tsy mba fanatanterahana ny fahamarinan'Andriamanitra. 21Koa ario ny fahalotoana rehetra, sy ny faharatsiana rehetra; ary raiso amim-pahalemem-panahy ny teny voafafy aminareo, izay mahavonjy ny fanahinareo.
       22Aza mamita-tena amin'ny hevi-poana anefa, fa miezaha ho mpanatanteraka ny teny, fa tsy ho mpihaino fotsiny. 23Satria, izay mihaino ny teny nefa tsy manatanteraka azy, dia toy ny olona mijery ny tarehiny ao amin'ny fitaratra: 24vatany vao hitany ny tenany dia lasa izy, ka hadinony miaraka amin'izay ny toe-tarehiny. 25Fa izay mandinika ny lalàna lavorary kosa, dia ny lalàn'ny fahafahana, ka tsy mba mpihaino manadino fotsiny, fa mpanatanteraka sy maharitra tokoa, dia ho sambatra amin'ny fanaovany an'izany. 26Raha misy mihambo ho mpivavaka nefa tsy mahafehy ny vavany, dia mamita-tena izy, fa foana ny fivavahana ataony. 27Izao no fivavahana madio sy tsy misy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra Ray: ny manampy ny kamboty sy ny mpitondratena amin'ny fahoriany; ary ny miaro tena tsy ho voaloton'izao tontolo izao.
Jakoba toko 2
Ny tsy fizahan-tavan'olona - Ny finoana tsy misy asa tsy mahavonjy.

       1Ry rahalahy, aza asiana fizahan-tavan'olona ny finoana an'i Jesoa-Kristy Tompontsika be voninahitra. 2Raha, ohatra, ka misy olona miditra amin'ny fivorianareo: ny iray miperatra volamena sy mitafy saro-bidy, ary ny iray kosa mahantra ratsy fitafiana, 3ka ilay mitafy saro-bidy no jerenareo sy ataonareo hoe: Mipetraha hianao eto amin'ny toerana aloha; fa ilay mahantra kosa ilazanareo hoe: Mitsangàna erý, na mipetraha eto amin'ny fitoeran-tongotro; 4moa tsy miangatra va hianareo amin'izany, sy tonga mpitsara ratsy hevitra loatra?
Pejy: Voalohany  < 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 Manaraka  Farany