Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 Manaraka  Farany
Jakoba toko 2 (tohiny)

       5Henoy ange, ry rahalahy malalako: Moa tsy ny mahantra eo imason'izao tontolo izao va no nofidin'Andriamanitra ho mpanan-karena amin'ny finoana, sy ho mpandova ny fanjakana nampanantenainy an'izay tia azy? 6Ary hianareo kosa ka ny mahantra indray no alanareo baràka! Moa tsy ny mpanan-karena va no mampahory anareo, sy mitarika anareo ho any amin'ny fitsarana? 7Ary moa tsy izy ireny ihany koa va no miteny ratsy ny anarana tsara iantsoana anareo? 8Raha hianareo mitandrina ny didy ambony indrindra voalazan'ny Soratra Masina hoe: Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao, dia manao tsara hianareo; 9fa raha mizaha tavan'olona kosa hianareo, dia manota, ka helohin'ny Lalàna ho mpanota. 10Fa na zovy na zovy nitandrina ny Lalàna manontolo, nefa diso amin'ny anankiray monja, dia meloka amin'izy rehetra. 11Satria ilay nanao hoe: Aza mijangajanga ihany no nanao hoe: Aza mamono olona koa. Ka na tsy mijangajanga aza hianao, nefa mamono olona, dia mpandika lalàna ihany. 12Mitenena sy manaova toy ny olona hotsarain'ny lalàn'ny fahafahana. 13Fa fitsarana tsy misy famindram-po no ho anjaran'izay tsy mamindra fo; ary ny famindram-po no maharesy ny fitsarana.
       14Raha misy olona milaza azy ho manam-pinoana, nefa tsy manana asa, inona no soa ho azony? Moa hahavonjy azy va izany finoana izany? 15Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sy tsy manan-kohanina isan'andro, 16ka ilazan'ny iray aminareo hoe: Mandehana amim-piadanana, mamindroa sy mivokisa, nefa tsy omeny izay ilain'ny vatany, inona no soa azony amin'izany? 17Mba toy izany ihany koa ny finoana, raha tsy omban'asa izy, dia tena maty mihitsy. 18Hamaly koa ny olona hanao hoe: Hianao manam-pinoana, hono, ary izaho manana asa koa. Asehoy ahy hoe ny finoanao tsy misy asa, ary izaho kosa haneho aminao ny finoako amin'ny asako. 19Hianao mino fa misy Andriamanitra iray; tsara ny ataonao; ny demony koa anefa mino izany, ka mangovitra.
       20Fa moa te-hiaiky va hianao, ry olom-poana, fa tsy vanona ny finoana tsy omban'asa? 21Moa tsy ny asa va no nanamarinana an'i Abrahama razantsika, tamin'izy nanolotra an' Isaaka zanany teo ambonin'ny otely? 22Hitanao fa niara-nanao ny finoana sy ny asany; ary ny asa aza no nahatontosa ny finoany. 23Dia tanteraka ny Soratra Masina hoe: Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka notanana ho fahamarinany izany, sady nantsoina hoe sakaizan'Andriamanitra izy. 24Hitanao amin'izany fa hamarinina amin'ny asa ny olona, fa tsy amin'ny finoana fotsiny ihany. 25Toy izany koa Rahaba, vehivavy janga; moa tsy nohamarinina tamin'ny asa va izy, dia tamin'ny nandraisany an'ireo irak'i Josoe, sy nampandehanany azy tamin'ny làlan-kafa? 26Toy ny ahafatesan'ny vatana tsy misy fanahy no ahafatesan'ny finoana tsy omban'asa koa.
Jakoba toko 3
Fototry ny haratsiana maro ny lela - Ny fahendrena marina sy ny tsy marina.

       1Ry rahalahiko, aza dia maro loatra aminareo no ho mpampianatra, satria fantatrareo fa ho mafimafy kokoa ny fitsarana anay. 2Fa manota amin'ny zavatra maro isika rehetra. Raha misy tsy manota amin'ny teny, olona lavorary izy, ka mahafehy ny tenany rehetra koa. 3Raha te-hitondra ny soavaly isika, ny vavany no asiantsika lamboridy, dia zakantsika mbamin'ny tenany rehetra koa. 4Jereo koa ange ny sambo: fanamory kely foana no anodinan'ny mpitondra azy amin'izay tiany, na toy inona habeny, na ahoana hamafin'ny rivotra manoha azy. 5Toy izany koa ny lela: rantsam-batana kely foana izy, nefa zava-dehibe no mety ho vitany. Jereo izay afo kely foana: dia ala lehibe manao ahoana no doroany! 6Ny lela koa dia afo; fototry ny haratsiana maro izy. Eo amin'ny rantsam-batantsika, dia izy no mandoto ny tenantsika manontolo; arehitry ny gehen'afo izy, ka mandrehitra ny fandehan'ny andro iainantsika. 7Azo folahina avokoa ny biby isan-karazany, ny vorona, ny biby mandady, mbamin'izay any an-dranomasina, ka efa voafolaky ny olombelona; 8fa tsy misy olona nahafolaka ny lela na dia iray aza. Zava-mandoza tsy laitra tohanana izy, sady feno poizina mahafaty. 9Izy no isaorantsika an'Andriamanitra Raintsika, nefa izy ihany koa no anozonantsika ny olona izay natao mitovy endrika amin'Andriamanitra: 10koa iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana. Tsy mety anefa ny toy izany, ry rahalahiko. 11Moa ny vavan'ny loharano iray va mamoaka rano mamy sy mangidy? 12Moa ny aviavy, ry rahalahiko, mety mamoa oliva; na ny foto-boaloboka va, mamoa voan'aviavy? Toy izany koa, ny loharano masirasira tsy mahay mamoaka rano mamy.
       13Iza eo aminareo no hendry sy manan-tsaina? Aoka hasehony amin'ny fitondrany tena tsara ny asan'ny halemem-panahy amam-pahendreny. 14Fa raha fialonana mangidy sy fifampiandaniana no ao am-ponareo, dia aza mirehareha, fa mandainga manohitra ny marina. 15Tsy mba fahendrena avy any ambony izany, fa avy amin'ny tany, sy ara-batana, ary avy amin'ny demony; 16satria izay misy fialonana sy fifampiandaniana, dia tsy maintsy misy fikorontanana sy izao asa ratsy rehetra izao koa. 17Fa ny fahendrena avy any ambony kosa dia madio aloha, ary koa tia fihavanana, mandefitra, mora toroana, be indra fo amana voka-tsoa, tsy miangatra, tsy mihatsaravelatsihy. 18Ary izay mampihavana dia mamafy ny vokatry ny fahamarinana amin'ny fihavanana.
Jakoba toko 4
Ny fototry ny ady - Ny fanoherana ny ratsy rehetra - Ny tsy fitsarana ny namana - Ny tsy hireharehana foana.

       1Avy aiza ny ady amam-pifandirana ao aminareo? Moa tsy avy amin'ny filan-dratsinareo izay miady ao anatin'ny nofonareo va? 2Mitsiriritra hianareo, nefa tsy mahazo; mamono sy mialona hianareo, nefa tsy mety manana; mifanditra sy miady hianareo; ary hianareo no tsy mahazo, dia satria tsy mangataka hianareo; 3mangataka hianareo, fa ratsy fangataka, dia ny hahazo izay hiaranan'ny filan-dratsinareo, ka tsy mahazo hianareo.
       4Ry mpisintaka mijangajanga ô, tsy fantatrareo va fa fankahalana an'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao? Koa na iza na iza te-ho sakaizan'izao tontolo izao, dia milatsaka ho fahavalon'Andriamanitra. 5Ary moa ataonareo ho teny foana va ny lazain'ny Soratra Masina hoe: Tia anareo sy saro-piaro anareo aza ny Fanahy izay nampitoeriny ao anatinareo? 6Lehibe toy izany koa anefa ny fahasoavana omeny, araka ny lazain'ny Soratra Masina hoe: Manohitra ny mpiavonavona Andriamanitra, fa manome fahasoavana ny manetry tena. 7Koa maneke an'Andriamanitra hianareo, ary manohera ny demony, dia handositra anareo izy. 8Manatòna an'Andriamanitra, dia hanatona anareo izy. Diovy ny tànanareo, ry mpanota; ary ataovy mangarangarana ny fonareo, ry mpiroa saina. 9Fantaro ny fahorianareo, ka manaova fisaonana, dia mitomania. Aoka hanjary ranomaso ny hehinareo, ary hody alahelo ny hafalianareo. 10Manetre tena eo anatrehan'Andriamanitra, dia hanandratra anareo izy.
Pejy: Voalohany  < 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 Manaraka  Farany