Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Asan'ny Apostoly

Asa toko 7, 51-60

       <51Ry olona mafy hatoka sady tsy voafora fo aman-tsofina, manohitra ny Fanahy Masina mandrakariva hianareo; tahaka ny nataon'ny razanareo ihany no ataonareo koa. 52Zovy moa no mpaminany tsy nenjehin'ny razanareo? Novonoiny hatramin'izay nilaza rahateo ny hahatongavan'ilay Marina aza; ary ankehitriny indray hianareo dia namadika sy namono azy, 53dia hianareo izay nahazo ny Lalàna tamin'ny alalan'ny anjely, kanefa tsy nitandrina azy.
       54Nony nandre izany izy ireo, dia nisafoaka ny fony, ary nihidy vazana taminy izy. 55Fa Etiena kosa feno ny Fanahy Masina dia nibanjina ny lanitra, ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesoa nitsangana teo an-kavanan'Andriamanitra, ary nanao hoe: Indro hitako ny lanitra misokatra, mbamin'ny Zanak'olona mitsangana eo an-kavanan'Andriamanitra. 56Fa indray nihoraka izy rehetra, sady nanentsin-tadiny no niara-niantoraka taminy. 57Dia notaritiny tany ivelan'ny tanàna izy, ka notorahany vato; ary ny vavolombelona dia nametraka ny fitafiany teo an-tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. 58Raha mbola nitora-bato azy izy ireo, i Etiena kosa nivavaka nanao hoe: Jesoa Tompo ô! raiso ny fanahiko. 59Dia nandohalika izy, ka niantso tamin'ny feo mahery hoe: Tompo ô! aza tànana izao hadisoany izao. Nony nilaza izany izy, dia nody mandry teo amin'ny Tompo. Ary Saoly nankatò ny namonoana azy. >