Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Asan'ny Apostoly

Asa toko 9, 1-20,
Ny nibebahan'i Saoly - Ny nanasitranan'i Piera an'i Enea sy ny nananganany an'i Dorkasy tamin'ny maty.

       1Tamin'izany Saoly, dia mbola tsy nihevitra afa-tsy ny handrahona sy hamono ny mpianatry ny Tompo, ka nanatona ny lehiben'ny mpisorona izy, 2nangataka taratasy taminy ho an'ny sinagogan'i Damasy mba hitondrany am-patorana ho any Jerosalema izay rehetra hitany manaraka izany làlana izany, na lahy na vavy. 3Raha mbola teny an-dàlana izy ka efa mby akaikin'i Damasa dia nisy fahazavana tonga tampoka avy any an-danitra nanjelanjelatra nanodidina azy. 4Dia lavo tamin'ny tany izy, ary nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana no manenjika ahy hianao? 5Ka hoy izy: Iza moa hianao, Tompoko? - Ary hoy ny Tompo: izaho no Jesoa izay enjehinao; sasa-poana hianao mitroatra manohitra ny fanindronana. 6Dia nangovitra sy very hevitra izy, ka nanao hoe: Tompo ô! inona no tianao hataoko? 7Ary hoy ny Tompo taminy: Mitsangàna, ka midira ao an-tanàna, ary ao no holazaina aminao izay tsy maintsy hataonao. Tafatsatoka talanjona foana ny olona niaraka taminy, fa nandre ny feo, nefa tsy nahita olona na iza na iza. 8Nony niarina avy hatreo i Saoly, dia nanokatra ny masony, fa tsy nahita na inona na inona; ka olona no nitantana azy hankao Damasa. 9Ary hateloana izy no tsy nahita, sady tsy nihinana na nisotro.
       10Tao Damasa fahizay dia nisy mpianatra anankiray atao hoe Anania; nilazàn'ny Tompo tamin'ny tsindrimandry hoe: Ry Anania. Dia hoy izy: Inty aho, Tompoko. 11Ary hoy ny Tompo taminy: Mitsangàna, ka mandehana any amin'ny làlana atao hoe i Mahitsy; tadiavo ao an-tranon'i Jodà, fa misy lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsy, efa mivavaka izy izao. 12(Tamin'izay koa Saoly dia nahita lehilahy anankiray tamin'ny tsindrimandry atao hoe, Anania izay niditra sy nametra-tànana taminy mba hampahiratra azy). 13Ary Anania namaly hoe: Tompoko, reko tamin'ny olona maro fa loza loatra no nafitsok'io lehilahy io tamin'ny olonao masina tao Jerosalema; 14ary atý indray izy izao nahazo fahefana tamin'ny lehiben'ny mpisorona koa mba hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. 15Fa hoy ny Tompo taminy: Mandehana, fa io lehilahy io dia fanaka voafidy ho ahy, hitondra ny anarako eo anatrehan'ny jentily sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely; 16ary hasehoko azy ny mafy tsy maintsy hiaretany noho ny anarako. 17Dia nandeha Anania, ka nony tonga tao an-trano, dia nametra-tànana taminy nanao hoe: Ry Saoly rahalahy, Jesoa Tompo izay niseho taminao teo amin'ny làlana nalehanao, dia naniraka ahy mba hahiratra indray hianao sy ho feno ny Fanahy Masina. 18Niaraka tamin'izay, nisy zavatra toy ny lanin-kazandrano niala teo amin'ny masony, ka nahiratra indray izy. Dia nitsangana izy ka natao batemy; 19ary nihinan-kanina, ka dia natanjaka indray.
Niara-nitoetra andro vitsivitsy tamin'ny mpianatra tao Damasa i Saoly, 20ary nitory teo amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay izy, ka nilaza fa Jesoa no Zanak'Andriamanitra. >