Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Asan'ny Apostoly

Asa toko 9, 31-42,

       <31Niadana ny Eglizy eran'i Jodea sy Galilea ary Samaria manontolo fahizany, sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny Tompo izy, no nihamaro tamin'ny famporisihan'ny Fanahy Masina koa. 32Tamin'izay, raha namangy ny mpianatra rehetra isan-tanàna i Piera, dia nankao amin'ny olona masina izay nonina tao Lidà koa, 33ka nahita lehilahy anankiray atao hoe Enea, izay nandry teo am-pandriana hatramin'ny valo taona, fa malemy, 34ary nanao taminy hoe: Ry Enea, hanasitrana anao Jesoa-Kristy; mitsangàna ka amboary ny fandrianao. Dia nitsangana niaraka tamin'izay izy. 35Nony nahita azy izay rehetra nonina tao Lidà sy Saròna, dia nibebaka nanatona ny Tompo avokoa.
       36Ary tany Jope nisy vehivavy anankiray mpianatra atao hoe Tabità, na hoe Dorkasy raha adika, izay nahavita asa soa amam-piantrana betsaka. 37Narary izy tamin'izany andro izany, dia maty; ka nony avy nampandroiny ny fatiny, dia napetrany tao amin'ny efi-trano ambony. 38Ary Lidà moa dia akaikin'i Jope ihany; ka ren'ny mpianatra fa hoe ao Piera, dia naniraka roa lahy ho any aminy izy ireo hangataka azy hoe: Aza miatoato hankaty aminay. 39Dia nitsangana Piera ka niara-nandeha tamin'ireo. Nony tonga izy, dia nentiny tany amin'ny efitra ambony, ka nohodidinin'ny mpitondratena rehetra, izay sady nitomany no nampiseho taminy ny lamba aman'akanjo nataon'i Dorkasy fony fahavelony. 40Navoakan'i Piera avokoa ny olona rehetra, dia nandohalika izy ka nivavaka, vao nanatrika ny faty nanao hoe: Ry Tabità, mitsangàna. Dia nahirany ny masony, ka nony nahita an'i Piera izy, dia niarina. 41Ary Piera kosa nanolo-tànana azy, sy nampitsangana azy; dia niantso ny olona masina sy ny mpitondratena, ka nanolotra azy velona tamin'izy ireo. 42Niely eran'i Jope manontolo izany, ka betsaka no nino ny Tompo. >