Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Katolika Nosoratan'i Md. Jakoba

Jakoba toko 1, 1-11,
Mahasoa ny fandeferana - Ny fahendrena marina - Ny amin'ny fakam-panahy - Avy any ambony ny fahasoavana - Ny fanatanterahana ny lalàna - Ny fahafehezam-bava.

       1Jakoba, mpanompon'Andriamanitra sy Jesoa-Kristy, miarahaba ny foko roa ambin'ny folo, izay miely any rehetra any.
       2Raiso ho fifaliana avokoa, ry rahalahy, ny fizahan-toetra samihafa rehetra midòna aminareo, 3satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga fandeferana. 4Ary aoka ny fandeferana homban'asa lavorary, mba ho lavorary sy tonga ohatra hianareo, ka tsy hisy zavatra tsy hanananareo.
       5Raha misy tsy manam-pahendrena aminareo, dia aoka izy hangataka izany amin'Andriamanitra, fa homeny azy tokoa izany; satria, sady manome malalaka ho an'ny olona rehetra izy no tsy mba mandatsa. 6Aoka anefa hangataka amim-pinoana izy, fa tsy hisalasala; fa izay misalasala dia toy ny onjan-dranomasina atopatopa amana hetsiketsehin'ny rivotra. 7Ka ny olona toy izany dia aza mba manampò hahazo zavatra amin'ny Tompo, 8fa olona miroa saina sy mivadibadika amin'izay alehany rehetra.
       9Aoka ny rahalahy ambany toetra hanao ny fisandratany ho reharehany; 10ary ny manan-karena kosa, ny fietreny ho voninahiny, fa hihelina toy ny vonin'ny ahitra izy. 11Nony miposaka ny masoandro mahamay, dia mandazo ny ahitra, ka mihintsana ny voniny, ary levona ny hatsaran-tarehiny rehetra: toy izany koa ny mpanan-karena, halazo amin'izay alehany izy. >