Baiboly

Toko sy andininy hozarainao

Tsindrio ny bokotra eto ambany hahitanao ny toko sy andininy.

Jereo !

Jenezy
Eksaody
Levitika
Fanisana
Detoronomy
Josoe
Mpitsara
Rota
1 Samoela
2 Samoela
1 Mpanjaka
2 Mpanjaka
1 Tantara
2 Tantara
Esdrasa
Nehemia
Tobia
Jodita
Estera
1 Makabeo
2 Makabeo
Joba
Salamo
Ohabolana
Mpitoriteny
Tononkira
Fahendrena
Eklesiastika
Izaia
Jeremia
Fitomaniana
Baroka
Ezekiela
Daniely
Osea
Joely
Amosy
Abdiasa
Jonasa
Mikea
Nahoma
Habakòka
Sofonia
Akjea
Zakaria
Malakia
Matio
Marka
Lioka
Joany
Asa
Romana
1 Korintiana
2 Korintiana
Galata
Efeziana
Filipiana
Kolosiana
1 Tesalonisiana
2 Tesalonisiana
1 Timote
2 Timote
Tito
Filemona
Hebrio
Jakoba
1 Piera
2 Piera
1 Joany
2 Joany
3 Joany
Joda
Fanambaràna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Jereo eto ny toko manontolo

Zarao Facebook

Zarao Google