Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Manaraka  Farany
Jenezy toko 34 (tohiny)
21Olona tia fihavanana ireto olona eto amintsika ireto, ka aoka izy honina amin'ny tany sy hanao varotra eto, fa malalaka ny tany, na ankavanana na ankavia, ka omby azy. Dia ny zanany vavy halaintsika ho vady; ny zanatsika vavy kosa homentsika ho azy ireo. 22Kanefa izao ihany no aneken'ireo olona ireo ny hiara-monina amintsika, mba ho tonga firenena iray eto amintsika dia ny hoforana tahaka azy ireo ny lehilahy rehetra eto amintsika. 23Tsy ho antsika va ny biby fiompiny sy ny fananany rehetra ary ny biby mpitondra entany rehetra? Nefa aoka hoekentsika aloha ny teniny ary aoka izy hiorim-ponenana eto amintsika. 24Neken'izay rehetra mivoaka ny vavahadin'ny tanàna ny tenin'i Hemora sy Sikema zanany, ka dia noforàna ny lehilahy rehetra mivoaka ny vavahadin'ny tanàna.
       25Nony tamin'ny andro fahatelo, raha ilay narary iny izy ireo, dia samy naka ny sabany avy ny zanak'i Jakoba roalahy, Simeona sy Levì, anadahin'i Dinà, ka niakatra tsy aman-tahotra tao an-tanàna, namono ny lehilahy rehetra. 26Novonoiny tamin'ny lelan-tsabatra koa Hemora sy Sikema, zanany, ary naka an'i Dinà tao an-tranon'i Sikema izy, dia lasa nivoaka. 27Ny maty, nosavàn'ireto zanak'i Jakoba; ny tanàna, nobaboiny, noho ny nandotoana ny anabaviny. 28Nahorony avokoa na ondry na omby na ampondra, na ny tao an-tanàna, na ny tany an-tsaha. 29Nofaohiny daholo ny fananany, ny zanany, ny vadiny, mbamin'izay rehetra hitany tao an-trano.
       30Fa hoy kosa Jakoba tamin'i Simeona sy Levì: Nampanahirana ahy hianareo, fa nomaimboinareo amin'ny tany ama-monina aho, dia amin'ny Kananeana sy amin'ny Ferezeana. Izaho dia olom-bitsy ka hikambana izy hamely ahy, ka hovonoiny aho, dia ho fongotra aho sy ny ankohonako. 31Ary hoy izy ireo: Moa ho azo hatao toy ny vehivavy janga foana va ny anabavinay?
Jenezy toko 35
Ny niverenan'i Jakoba tany Betela - Ny nahafatesan'Isaaka.

       1Ary hoy Andriamanitra tamin'i Jakoba: Andeha hianao miakatra an'i Betela ka monèna any, manangàna otely any, ho an'ilay Andriamanitra niseho taminao, fony hianao nandositra teo anoloan'i Esao, rahalahinao. 2Dia hoy Jakoba tamin'ny fianakaviany, sy tamin'izay rehetra nomba azy: Ario ny andriamani-kafa izay eo aminareo; mandiova tena hianareo, ary soloy ny fitafianareo. 3Fa hiainga isika hiakatra ho any Betela. Hanangana otely any aho, ho an'ilay Andriamanitra izay nihaino ahy tamin'ny andron'ny fahoriako, sy nomba ahy tamin'ny làlana nalehako. 4Dia natolotr'izy ireo an'i Jakoba ny andriamani-kafa rehetra teo an-tànany, sy ny kavina teny an-tsofiny, ka nalevin'i Jakoba teo am-pototry ny terebinta izay ao Sikema. 5Dia lasa izy ireo; ary azon'ny tahotra mafy avy amin'Andriamanitra ny tanàna, eny amin'ny manodidina eny, ka tsy nisy nanenjika ny zanak'i Jakoba. 6Ary Jakoba sy ny olona rehetra nomba azy tonga tany Loza any amin'ny tany Kanaana, dia Betela izany. 7Dia nanorina otely teo izy, ka nataony hoe El-Betela ny anaran'io tany io, satria teo no nisehoan'Andriamanitra taminy, fony izy nandositra teo anoloan'ny rahalahiny.
       8Ary maty Deborà, mpitaiza an-dRebekà, ka naleviny teo ambanin'i Betela am-pototry ny oaka anankiray izay nomena anarana hoe Oakan-dranomaso.
       9Niseho tamin'i Jakoba indray koa Andriamanitra nony tafaverina avy any Padan-Arama izy, sady nitso-drano azy. 10Hoy Andriamanitra taminy: Jakoba no anaranao, nefa tsy hatao Jakoba intsony hianao, fa Israely no ho anaranao. Dia nataony hoe Israely no anarany. 11Ary hoy Andriamanitra taminy: Izaho no Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Maroa fara sy mitomboa; firenena sy fikambanam-pirenena no ho avy aminao, ary hisy mpanjaka amin'izay haloaky ny kibonao. 12Ny tany nomeko an'i Abrahama sy Isaaka, dia homeko anao, ary homeko ny taranakao mandimby anao izany tany izany. 13Dia niakatra Andriamanitra niala taminy teo amin'ilay fitoerana niresahany taminy. 14Ary Jakoba nanorina tsangam-bato teo amin'ilay fitoerana niresahany taminy, ka nandraraka fanatitra araraka teo amboniny, sy nandrotsaka diloilo teo. 15Nataony hoe Betela ny anaran'ny tany niresahan'Andriamanitra taminy.
       16Dia niala teo Betela izy; ary nony mbola lavidavitra ihany vao ho tonga tao Efratà, dia teraka Rasela sady sarotiny erý. 17Ka hoy ny mpampivelona taminy, nandritra ny fanaintainana nahazo azy teo am-piterahana: Aza matahotra fa indro hahazo zazalahy indray koa hianao. 18Nony efa hiala ny ainy, fa efa ho faty izy, dia nataony hoe Benonì ny anarany, fa rainy kosa nanao azy hoe Benjamina. 19Dia maty Rasela, ka nalevina teo amin'ny làlana mankany Efratà dia Betleema izany. 20Nanorina tsangam-bato teo ambony fasany Jakoba, dia ilay tsangam-baton'i Fasan-dRasela, izay mbola eo mandrak'androany.
       21Niainga indray Israely, dia niorin-day tao ambadik'i Magdala-Edera. 22Raha mbola nipetraka teo amin'izany tany izany Israely dia avy Robena ka nandry tamin'i Balà, vaditsindranon-drainy; ary nandre izany Israely. Roa ambin'ny folo no isan'ny zanakalahin'i Jakoba.
       23Zanak'i Lià: Robena, lahimatoan'i Jakoba, Simeona, Levì, Jodà, Isakara ary Zabolona. 24Zana-dRasela: Josefa sy Benjamina. 25Zanak'i Balà, ankizivavin-dRasela: Dana sy Neftalia. 26Zanak'i Zelfah, ankizivavin'i Lià: Gada sy Asera. Ireo no zanakalahin'i Jakoba, naterany tany Padan-Arama.
       27Ary Jakoba tonga tany amin'Isaaka rainy, tany Mambre, any Kiriat-Arabe; dia Hebròna izany, izay nitoeran'i Abrahama sy Isaaka.
       28Valo-polo amby zato taona no andro niainan'Isaaka. 29Dia niala aina Isaaka, ka maty, ary nakambana tamin'ny razany; tratrantitra sy lava andro niainana izy. Niara-nandevina azy Esao sy Jakoba, zanany.
Jenezy toko 36
Esao na Edoma; ny vadiny sy ny taranany.

       1Izao no tantaran'i Esao, izay Edoma ihany. Naka vady tamin'ny zanakavavin'i Kanaana Esao: 2Adà, zanakavavin'i Elona, Heteana, Oolibamà, zanakavavin'i Anà, zanakavavin'i Sebeona, Heveana; 3ary Basemata, zanakavavin'Ismaely, anabavin'i Nabaiota, 4Ka ny naterak'i Adà, tamin'i Esao dia Elifaza; ny naterak'i Basemata dia Rahoely; 5ary ny naterak'i Oolibamà dia Jehosy sy Ihelona ary Kore. Ireo no zanakalahin'i Esao naterany tany amin'ny tany Kanaana.
       6Ary nentin'i Esao ny vadiny, ny zanany lahy, ny zanany vavy; ny olona rehetra teo an-tranony, ny biby fiompiny, ny bibiny rehetra, mbamin'ny fananany rehetra nohariny tany Kanaana, ka lasa izy nankany amin'ny tany anankiray lavitra an'i Jakoba rahalahiny. 7Fa efa samy be loatra ny haren'izy ireo ka tsy nahazo niara-nonina intsony izy fa tsy omby azy ireo intsony ny tany nonenany, noho ny biby fiompiny. 8Dia tany an-tendrombohitra Seira Esao no nonina. Esao dia Edoma ihany.
       9Izao no taranak'i Esao, rain'i Edoma tany an-tendrombohitra Seira.
       10Ny anaran'ny zanakalahin'i Esao, dia izao: Elifaza, zanak'i Adà, vadin'i Esao; Rahoely, zanak'i Basemata, vadin'i Esao.
Pejy: Voalohany  < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Manaraka  Farany