Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Manaraka  Farany
Eksaody toko 16 (tohiny)
5Amin'ny andro fahenina, homaniny izay efa nangoniny, ka hisy indroa toraky ny fanangony isan'andro.
       6Koa hoy Moizy sy Aarona tamin'ny zanak'Israely rehetra: Ho fantatrareo anio hariva, fa Iaveh no namoaka anareo tany Ejipta, 7ary ho hitanareo raha maraina ny voninahitry ny Tompo, satria reny ny fimonomononanareo tamin'ny Tompo, fa izahay moa no inona no izahay no imonomononanareo? 8Hoy koa Moizy: Ho hitanareo izany amin'ny hanomezan'ny Tompo anareo hena hohanina anio hariva, ary mofo hahavoky raha maraina; satria ren'ny Tompo ny nimonomononanareo taminy. Fa ny aminay izahay moa no inona? tsy izahay no iharanan'ny fimonomononanareo fa Iaveh ihany.
       9Ary hoy Moizy tamin'i Aarona: Lazao amin'ny fiangonan'ny zanak'Israely rehetra hoe: Manatòna eo anatrehan'ny Tompo hianareo, fa efa reny ny fimonomononanareo. 10Mbola miteny amin'ny fiangonan'ny zanak'Israely rehetra eo Aarona, no nitodika ny efitra ireo, ka indro niseho teo amin'ny rahona ny voninahitry ny Tompo. 11Dia hoy Iaveh tamin'i Moizy: 12Reko ny fimonomononan'ny zanak'Israely, ka lazao azy ireo hoe: Amin'ny àty takariva hianareo dia hihinan-kena; ary raha maraina koa dia hivoky mofo, ka ho fantatrareo fa izaho no Iaveh Andriamanitrareo.
       13Nony hariva indreny nisy papelika niakatra nandrakotra ny toby; maraina indray, nisy ando matevina nanodidina ny toby. 14Vao levona ny ando, dia indro hita mandrakotra ny efitra zava-madinika mandrotsirotsy madinidinika toy ny fanala eo amin'ny tany. 15Nahita ireny ny zanak'Israely dia nifanontany hoe: Inona itony? satria tsy fantany. Hoy Moizy tamin'izy ireo: Itony no mofo omen'ny Tompo ho fihinanareo. 16Ary izao no didin'ny Tompo: Samia hianareo manangona izay sahaza hohaniny avy, eran'ny gomora, isan'olona, araka ny isan'ny olona; samia maka ho an'izay ao an-dainy avy.
       17Dia nataon'ny zanak'Israely izany; samy nanangona izy, ny an'ny sanany be, ny an'ny sasany kely. 18Rahefa izay dia nafatra tamin'ny gomora, ka ny nahatonga be tsy nanana ambiny, ny nahangona kely tsy latsa-patra, fa samy izay sahaza ho haniny avy ihany no voavoriny. 19Nilazan'i Moizy izy ireo nataony hoe: Aza misy mamela ho tra-maraina. 20Nefa tsy nihaino an'i Moizy izy fa nisy namela ho tra-maraina, ka sady niloak'olitra izany no maimbo. Tezitra tamin'izy ireo Moizy. 21Isa-maraina izy ireo no nanangona ny mana, samy araka izay fihinany avy; fa rehefa mafana ny andro, dia levona niempo.
       22Tamin'ny andro fahenina nanangona indroa toraky ny fihinany izy ireo, roa gomora isan'olona. Nanatona an'i Moizy ny filohan'ny vahoaka rehetra nanambara izany taminy ka nilazany hoe: 23Izany no nasain'ny Tompo hatao, andro fitsaharana rahampitso, andro sabata, voatokana ho an'ny Tompo; ka endaso amin'ny lafaoro izay hendasinareo, andrahoy izay handrahoinareo, ary tahirizo ny sisa rehetra, avelao ho ampitso maraina. 24Dia navelan'izy ireo notahiriziny ho tra-maraina izay sisa, araka ny tenin'i Moizy, nefa tsy maimbo na niloak'olitra. 25Ary hoy Moizy: Hano anio izay, fa andro sabata fankalazana an'ny Tompo, ka anio hianareo tsy hahita eny an-tsaha. 26Amin'ny andro enina no hakanareo izany, fa amin'ny andro fahafito izay sabata dia tsy hisy.
       27Tamin'ny andro fahafito nivoaka haka ihany ny sasany tamin'ny vahoaka saingy tsy nahita. 28Ka hoy Iaveh tamin'i Moizy: Mandra-pahoviana no handavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalàko? 29Jereo ange: noho Iaveh nanome anareo ny sabata, dia omeny mofo ampy indroa andro hianareo, amin'ny andro fahenina. Koa samia mitoetra eo amin'ny fitoerany hianareo, fa aza misy mivoaka hiala amin'ny toerana misy azy amin'ny andro fahafito. 30Ka dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito.
       31Mana no nataon'ny taranak'Israely anaran'io zava-pihinana io; tahaka ny voan-koriandra izy, ary fotsy, ary toy ny mofo misy tantely ny tsirony.
       32Hoy Moizy: Izao no didin'ny Tompo: Fenoy izany ny gomora iray, ka tehirizo ho an'ny taranakareo, mba hahitany ny mofo namelomako anareo taty an'efitra raha namoaka anareo avy any amin'ny tany Ejipta aho. 33Ary hoy Moizy tamin'i Aarona: Makà kapoaka iray, asio mana iray gomora, ka apetraho eo anatrehan'ny Tompo hotehirizina ho an'ny taranakareo. 34Dia napetrak'i Aarona teo anatrehan'ny Vavolombelona izany, mba hotehirizina, araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
       35Efa-polo taona no nihinanan'ny zanak'Israely ny mana, dia mandra-pahatongany amin'ny tany misy mponina: nihinana mana ihany izy ireo, mandra-pahatongany tamin'ny sisin-tanin'i Kanaana.
       36Ny gomora dia ampahafolon'ny efah.
Eksaody toko 17
Dian'ny zanak'Israely hatrany Sina ka hatrany Rafidima - Ny vatolampy nokapohin'i Moizy ka nivoaka rano - Ny nandresena an'i Amaleka.

       1Niala tao an'efitra Sina ny fiangonan'ny zanak'Israely rehetra, araka ny dia nandidian'ny Tompo azy, dia nitoby tao Rafidima, ka tsy nahita rano hosotroina tao ny vahoaka. 2Ka nila kisa tamin'i Moizy ny vahoaka, nanao hoe: Omeo rano izahay, hosotroinay. Fa hoy Moizy namaly azy ireo: Nahoana no dia mila kisa amiko hianareo? Nahoana no dia maka fanahy an'ny Tompo hianareo? 3Teo ihany anefa ny vahoaka main'ny hetaheta, ka nimonomonona tamin'i Moizy nanao hoe: Ahoana no nampiakaranao anay hiala tany Ejipta, hahafatin'ny hetaheta anay sy ny zanakay mbamin'ny bibinay? 4Dia nitaraina tamin'ny Tompo Moizy nanao hoe: Inona no hataoko ho an'ity vahoaka ity, fa kely foana sisa tsy hitorahany vato ahy? 5Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Mialohà ny vahoaka ka ento hiaraka aminao ny loholon'Israely, ataovy an-tànanao koa ny tehinao nikapohanao ny ony, dia mandehana. 6Fa indro aho hitsangana eo anoloanao ao amin'ilay vatolampy izay any Horeba; hikapoka ny vatolampy hianao, dia hivoaka rano ary hisotro ny vahoaka. Nataon'i Moizy teo anatrehan'ny loholon'Israely izany, 7ary nomeny anarana hoe: Masah sy Meribah io fitoerana io, fa nila kisa ny zanak'Israely, sy naka fanahy an'ny Tompo nanao hoe: Eto afovoantsika ve Iaveh sa tsia?
       8Amaleka nandroso hanafika an'Israely tao Rafidima, ka hoy Moizy tamin'i Josoe: 9Mifantena lehilahy hianao dia handeha hiady amin'i Amaleka; izaho kosa rahampitso hijoro eo an-tampon'ny havoana, mitana ny tehin'Andriamanitra ao an-tànako. 10Dia nataon'i Josoe izay nandidian'i Moizy azy, dia niady amin'i Amaleka izy; fa Moizy sy Aarona ary Hora kosa niakatra tany an-tampon'ny havoana. 11Raha nasandratr'i Moizy ny tànany dia Israely no nahery; fa raha nitambotsotra kosa ny tànany, Amaleka no nahomby. 12Nony efa vizana ny tànan'i Moizy, naka vato izy ireo, nataony teo ambaniny, dia nipetrahany, ary Aarona sy Hora kosa nanohana ny tànany avy eo ankilany avy, ka tsy niketraka intsony ny tànany mandra-pilentiky ny masoandro. 13Dia resin'i Josoe tamin'ny lelan-tsabatra Amaleka sy ny olony.
       14Ka hoy Iaveh tamin'i Moizy: Soraty izany ho fahatsiarovana amin'ny boky; ary ambarao amin'i Josoa fa hofoanako eo ambanin'ny lanitra ny fahatsiarovana an'i Amaleka. 15Dia nanorina otely Moizy, ka nomeny anarana hoe: Iaveh-Nesi. 16Ka hoy izy: Efa nanangan-tànan-kamely ny seza fiandrianan'ny Tompo izy ireo, koa Iaveh kosa hiady amin'i Amaleka amin'ny taona mifandimby hatrany.
Eksaody toko 18
Ny nihaonan'i Moizy sy Jetrao.

       1Ren'i Jetrao, mpisorona ao Madiana, rafozan'i Moizy, ny soa rehetra nataon'Andriamanitra tamin'i Moizy sy Israely vahoakany, ny namoahan'ny Tompo an'Israely tany Ejipta. 2Nentin'i Jetrao rafozan'i Moizy, Seforà, vadin'i Moizy, izay efa nampodiny,
Pejy: Voalohany  < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Manaraka  Farany