Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 Manaraka  Farany
Galata toko 4 (tohiny)
17Tsy rariny ny ataon-dry zareo mila fitia aminareo, fa tadiaviny hihataka aminay hianareo, mba hiraiketanareo aminy kosa. 18Tsara izany ilan'olona fitia, raha amin'ny zavatra tsara, mandrakariva anefa fa tsy hoe raha eo aminareo ihany aho. 19Anaka, aminareo aho dia mijaly hoatra ny mihetsi-jaza indray, mandra-paharin'ny Kristy ao anatinareo. 20Endrey izany faniriako ho eo aminareo ankehitriny, sy hanova ny feoko, fa mahasanganehana ahy loatra ny aminareo.
       21Etsy ange, hianareo izay te-ho eo ambanin'ny Lalàna e: tsy renareo va ny vakin'ny Lalàna? 22Voasoratra ao fa nanan-janaka roa lahy i Abrahama, ny iray tamin'ny andevovavy, ary ny iray tamin'ny olona afaka. 23Ilay zanak'andevovavy, nateraka araka ny nofo; ary ilay zanak'olona afaka, araka ny fampanantenana. 24Ohatra amin'ny fanekena roa izy roa vavy ireo: ny iray moa, avy amin'ny tendrombohitr'i Sinai, miteraka ho amin'ny fanandevozana, dia Agara izany 25(satria Agara no fiantso ny tendrobohitr'i Sinai any Arabia), ary Agara dia ohatra amin'i Jerosalema ankehitriny, fa samy andevo izy sy ny taranany. 26Fa Jerosalema any ambony izay renintsika kosa, dia tsy mba andevo; 27fa voasoratra hoe: Mifalia, ry momba, dia hianao izay tsy niteraka! Miantsoa mafy amin-kafaliana sy firavoravoana, hianao izay tsy mbola nihetsi-jaza! Fa ny zanaky ny mananotena no maro noho ny an'izay manam-bady!
       28Isika, ry rahalahy, no zanaky ny fampanantenana toa an'Isaaka. 29Fahizany anefa, ilay zanaka araka ny nofo dia nanenjika ny zanaka araka ny fanahy, ary toraka izany ihany koa ankehitriny. 30Saingy ahoana hoy ny Soratra Masina? Roahy io andevovavy io sy ny zanany, fa tsy hiray lova amin'izay zanak'andevo ny zanak'olona afaka. 31Koa amin'izany, ry rahalahy, tsy zanak'andevo isika, fa zanak'olona afaka.
Galata toko 5
Tsy ilaina ny famorana sy ny fomba taloha - Ny asan'ny nofo sy ny asan'ny Fanahy.

       1Efa navotan'ny Kristy ho amin'ny fahafahana isika, ka mijoroa amin'izany, fa aza mety hampidirina amin'ny jiogan'ny fanandevozana intsony. 2Izao no lazaiko, izaho Paoly, aminareo: Raha mety hoforana hianareo, dia tsy hahasoa anareo na dia kely aza ny Kristy. 3Eny, averiko indray amin'ny olona rehetra manaiky hoforana fa vao mainka koa voafehy hanatanteraka ny Lalàna rehetra aza izy. 4Fa tafasaraka amin'ny Kristy hianareo rehetra mitady fahamarinana amin'ny Lalàna, ka lavo niala tamin'ny fahasoavana hianareo. 5Izahay kosa dia amin'ny Fanahy sy noho ny finoana no iandrasanay ny fanantenana ny fahamarinana; 6satria ao amin'ny Kristy Jesoa dia tsy mampaninona izay famorana na tsy famorana, fa ny finoana ampiasain'ny fitiavana ihany no izy.
       7Efa nihazakazaka tsara hianareo, ka iza indray no dia nisakana anareo tsy hanaiky ny marina? 8Tsy mba avy amin'ilay niantso anareo anie izany fanambosiana izany e! 9Lalivay kely foana no mampivonto ny koban-dafarina manontolo. 10Matoky anareo ao amin'ny Tompo aho fa tsy hanan-kevitra hafa hianareo; fa ilay mampitabataba anareo no hianjeran'ny nataony, na iza na iza izy. 11Ary raha ny amiko, ry rahalahy, raha marina fa mbola mitory ny famorana koa aho, ahoana indray no mbola anenjehana ahy? Foana izany ny fahatafintohinana noho ny hazo fijaliana! 12Enga anie ka hanakilema tena mihitsy ireny mpanabataba anareo ireny!
       13Efa voantso ho amin'ny fahafahana hianareo, ry rahalahy; kanefa aoka tsy hoentinareo manaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa samia milatsa-tenany amim-pitiavana ho mpanompon'ny namany avy. 14Fa ny Lalàna rehetra dia ao anatin'ny teny tokana hoe: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. 15Fa raha mifandramatra sy mifampihinana hianareo, tandremo fandrao mifandringana.
       16Izao àry no lazaiko: Mandehana ara-panahy, dia tsy hanatanteraka ny filan'ny nofo hianareo. 17Fa ny nofo manam-pilana mifanohitra amin'ny an'ny fanahy, ary ny fanahy manana ny azy mifanohitra amin'ny an'ny nofo: koa mifanohitra izy roroa, hany ka tsy mahefa izay tianareo hianareo. 18Raha tarihin'ny Fanahy anefa hianareo, dia tsy mba ambanin'ny Lalàna intsony. 19Ary miharihary ny asan'ny nofo, dia fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, 20fanompoan-tsampy, fanaovana ody mahery, fifankahalana, fifandirana, fialonana, fahatezerana, ady lahy, fifampiandaniana, fitokoana, 21fitsiriritana, famonoana olona, fimamoana, filerana, sy ny zavatra toy izany. Ary lazaiko anareo rahateo, araka ny efa voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra.
       22Ny vokatry ny Fanahy kosa dia izao: fitiavana, fifaliana, fiadanam-po, fahari-po, hamoram-panahy, hazavam-po, tsy fivadihana, 23fahalemem-panahy, fahalalana onona: tsy misy izay Lalàna mikasika an'ireo. 24Izay an'ny Kristy Jesoa dia efa namantsika ny nofony mbamin'ny faniriana amam-pilan-dratsiny tamin'ny hazo fijaliana. 25Velona amin'ny Fanahy isika, ka aoka handeha amin'ny Fanahy; 26fa aza te-hoderaina foana amin'izay fifampilàna kisa amam-pifampialonana.
Galata toko 6
Fifankatiavana - Fanaovan-tsoa - Fara teny momba ny famorana - Veloma.

       1Ry rahalahy, raha misy olona azon-javatra tsy fidiny ka diso, dia aoka hianareo olona ara-panahy hananatra azy amin-kamoram-po, sy hitandrina fandrao mba azon'ny fakam-panahy koa. 2Mifampitondrà entana hianareo, dia ho tanterakareo amin'izany ny lalàn'ny Kristy; 3fa raha misy manao ny tenany ho zavatra, nefa tsinontsinona izy, dia mamita-tena izany. 4Samia mandinika ny asany avy, mba samy ho ny amin'ny tenany ihany no ho reharehany, fa tsy ho ny amin'ny an'olon-kafa, 5satria samy hitondra ny entany avy ny olona rehetra. 6Aoka izay ampianarina ny teny finoana hanome anjara izay mampianatra azy amin'ny fananany rehetra.
       7Aza diso hevitra hianareo, Andriamanitra tsy azo vazivazina, 8fa izay afafin'ny olona no hojinjany: izay mamafy ho an'ny nofo moa, hijinja fahalòvana avy amin'ny nofo; fa izay mamafy ho an'ny fanahy kosa, hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. 9Aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa, fa hijinja amin'ny fotoana isika raha tsy ketraka.
Pejy: Voalohany  < 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 Manaraka  Farany