Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 Manaraka  Farany
Galata toko 6 (tohiny)
10Koa dieny mbola manana andro isika, manaova soa amin'ny olona rehetra, fa indrindra amin'ny havana rehetra iray finoana.
       11Jereo ity sora-baventy manaraka, nosoratan'ny tànako ho aminareo. 12Izay rehetra mila sitraka araka ny nofo, dia ireny no manery anareo hoforana; nefa noho izao ihany: fandrao enjehina noho ny hazo fijalian'ny Kristy izy. 13Fa na dia ny tenan'izy voafora ireny aza, tsy mitandrina ny Lalàna akory; ka hany itadiavany anareo hoforana, dia ny mba hireharehany amin'ny nofonareo. 14Raha ny amiko, dia sanatria raha mba misy hataoko rehareha afa-tsy ny hazo fijalian'i Jesoa-Kristy Tompontsika, fa taminy no voafantsika tamin'ny hazo fijaliana izao tontolo izao ho ahy, ary izaho ho an'izao tontolo izao. 15Tsy mampaninona na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny ho olom-baovao no tena zavatra. 16Ho an'izay rehetra hanaraka ity fitsipika ity anie, sy ho an'ny Israelin'Andriamanitra koa ny fiadanana amam-pamindram-po! 17Amin'izao sisa izao, aza misy manahirana ahy intsony, fa mitondra ny marik'i Jesoa amin'ny vatako aho.
       18Ho amin'ny fanahinareo anie, ry rahalahy, ny fahasoavan'i Jesoa-Kristy Tompontsika! Amena.
Efeziana toko 1
Fiarahabana - Fisaorana an'Andriamanitra nanome antsika an'i Jesoa-Kristy ho Mpanalalana sy Mpamonjy.

       1Paoly, Apostolin'i Jesoa-Kristy, noho ny sitra-pon'Andriamanitra, dia mamangy ny olona masina (any Efezy), mbamin'ny mpino ao amin'ny Kristy Jesoa: 2ho aminareo anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesoa-Kristy Tompo.
       3Isaorana anie Andriamanitra, Rain'i Jesoa-Kristy Tompontsika, izay nitso-drano antsika tao amin'ny Kristy, amin'ny tso-drano rehetra ara-panahy any an-danitra, 4sy nifidy antsika tao aminy talohan'ny nahariana izao tontolo izao mba ho masina sy tsy manan-tsiny eo anatrehany isika, 5ary nanendry antsika rahateo tamim-pitiavana araka ny sitraky ny fony, mba ho zanaka hatsangany amin'ny alalan'i Jesoa-Kristy isika; 6nampamirapiratra ny voninahitry ny fahasoavany izany, dia ny fahasoavany nanasoavany antsika ao amin'ilay malalany.
       7Izy no ahazoantsika ny fanavotana amin'ny rany, sy ny famelana ny fahotantsika, araka ny haben'ny fahasoavany, 8izay nomen'Andriamanitra be dia be ho antsika tamin'ny fahendrena amam-pahalalana rehetra, 9fa nampahafantariny antsika ny lahatra lalin'ny safidim-pony, izay nofidin'ny hatsaram-pony hotanterahiny, 10rahefa feno ny andro: dia ny hanakapohana ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany. 11Tao aminy ihany koa no nandraisantsika ny lovantsika, rahefa voatendry rahateo isika, araka ny fikasan'ilay manao ny zavatra rehetra manaraka ny hevitry ny fony, 12mba ho fankalazana ny voninahiny isika, dia isika izay nanantena ny Kristy rahateo. 13Tao aminy hianareo no nino, rahefa nahare ny tenin'ny fahamarinana, ny Evanjelin'ny famonjena anareo, ka nasiana ny tombo-kasen'ny Fanahy Masina, izay nampanantenaina, 14sy santatry ny lovantsika, mandra-pahatanteraky ny fanavotana an'izay rehetra nofidin'Andriamanitra ho fankalazana ny voninahiny.
       15Noho izany, nony reko ny finoanareo an'i Jesoa-Kristy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra, 16dia tsy mitsahatra ny manao fisaorana noho ny aminareo aho, sy mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako, 17mba homen'ny Rain'ny voninahitra, Andriamanitr'i Jesoa-Kristy Tompontsika, anareo, ny fanahin'ny fahendrena amam-panambarana hahalalana azy tsara; 18ary mba hampahiratiny tsara ny masom-panahinareo hahalala izao: ny fanantenana niantsoany anareo, ny haben'ny voninahitry ny lova nomaniny ho an'ny olo-masina, 19ary ny halehiben'ny fahefany mihoa-pampana ho an'izay mino, hita amin'ny fiàsan'ny heriny tsitoha. 20Naharihariny tao amin'ny Kristy izany heriny izany, tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty, sy nametrahany azy teo an-kavanany any an-danitra, 21ambony lavitra noho ny fiandrianana rehetra, ny fanapahana rehetra, ny fahefana rehetra, ny fanjakana rehetra, ary ny anarana rehetra azo tononina, tsy amin'izao fiainana izao ihany, fa amin'ny fiainana ho avy koa, 22fa napetrany eo an-tongony ny zavatra rehetra, ary nataony filohany ambony indrindra izy amin'ny Eglizy, 23izay tenany, famenon'izy mpameno tena an-davany sy an-tsakany amin'ny rantsam-batany rehetra.
Efeziana toko 2
Ny nahavelomana antsika niaraka tamin'ny Kristy - Ny nanakambanan'ny Kristy ny Jody sy ny jentily ho iray.

       1Fahiny dia matin'ny fahadisoana amam-pahotanareo hianareo, 2ka izany no nizoranareo, nanaraka ny satan'izao tontolo izao, sy ny lehiben'izay fahefana eny amin'ny rivotra, dia izay fanahy miasa ankehitriny eo amin'ny zanaky ny tsy finoana. 3Ary tsy misy hivoasana amin'izany koa no toetray rehetra fony izahay nanaraka ny filan'ny nofonay, sy niliba araka ny danin'ny kibo aman-tsaim-pantatray, ka dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa izahay, araka ny toetranay tamin'izany. 4Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po, noho ny halehiben'ny fitiavana izay nitiavany antsika, 5na dia fony mbola matin'ny fahotana aza isika, no nahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy (fahasoavana no namonjena anareo); 6niara-natsangany isika, sy niara-napetrany amin'i Jesoa-Kristy any an-danitra, 7mba hanehoany amin'ny andro ho avy ny haben'ny harem-pahasoavany, amin'ny hatsaram-pony amintsika ao amin'ny Kristy Jesoa. 8Satria fahasoavana no namonjena anareo, ka tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, 9tsy avy amin'ny asa, fandrao misy mirehareha. 10Fa asany isika, ary zava-bao nataony tao amin'ny Kristy Jesoa, mba ho amin'ny asa soa voaomany rahateo hataontsika.
       11Tsarovinareo jentily araka ny nofo àry, dia hianareo antsoin'ny voaforan-tànana hoe tsy voafora, 12fa tamin'ny andro tany aloha hianareo, dia tsy nanana ny Kristy, voasaraka tamin'ny fikambanan'Israely; olon-ko azy tamin'ny fanekem-pampanantenana, tsy nanana fanantenana, ary tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. 13Fa ankehitriny kosa, ao amin'ny Kristy Jesoa, hianareo izay lavitra fahiny, dia tongan'ny ran'ny Kristy akaiky. 14Fa izy no fihavanantsika, izy no nahatonga antsika roa tonta ho iray, izy no nandrava ny efitry ny fisarahana amam-pifandrafesana; 15tao amin'ny nofony no nanafoanany ny Lalàna be didy amam-pitsipika, mba hanakambanany antsika roa tonta ho olom-baovao iray ao amin'ny tenany; 16fa nampihavaniny sy nakambany isika roa tonta, ho tena iray amin'Andriamanitra, noho ny hazo fijaliana izay nandevonany ny fifandrafesana. 17Ary tonga izy, nitory fihavanana tamin'izay lavitra, sy nitory fihavanana taminareo izay akaiky koa, 18satria aminy no ahazoantsika roa tonta manatona ny Ray ao amin'ny Fanahy iray ihany.
Pejy: Voalohany  < 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 Manaraka  Farany