Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 Manaraka  Farany
Efeziana toko 2 (tohiny)

       19Koa tsy olon-ko azy na vahiny intsony àry hianareo, fa mpiray fanjakana amin'ny olo-masina sy isam-pianakavian'Andriamanitra; 20ny Apostoly sy ny Mpaminany no fanorenana nandrafetana anareo, ary ny Kristy Jesoa indrindra no vato fehizoro. 21Fa ao aminy no isondrotan'ny rafitra rehetra mirindra tsara, mba hiforona ho tempoly masina ao amin'ny Tompo; 22ao aminy no andrafetan'ny Fanahy Masina anareo ho trano onenan'Andriamanitra.
Efeziana toko 3
Ny niantsaon'Andriamanitra ny jentily - Izy Paoly indrindra no voatendry hitory izany - Ny halehiben'ny fitiavan'ny Kristy antsika.

       1Ary noho izany, izaho Paoly mpifatotry ny Kristy Jesoa noho ny aminareo jentily - 2raha mba renareo ihany ny fanambarana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ahy ho anareo, 3izany hoe, ny fanambarana nampahafantatra ahy ny zava-miafina vao nalazako tamin'ny teny fohifohy teo. 4Ny famakiana izany no hahaizanareo mamantatra ny fahalalako ilay zava-miafina tao amin'ny Kristy, 5izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka tany aloha, toy ny nanambarana azy ankehitriny tamin'ny Apostoliny masina sy ny mpaminaniny ao amin'ny Fanahy, 6dia izao: Ny jentily dia tonga iray lova sy iray tena ary mpiombona ny fampanantenana amin'ny Jody ao amin'ny Kristy Jesoa, noho ny ninoany ny Evanjely; 7ary izaho no voatendry ho mpandraharaha amin'izany, araka ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra nomena ahy tamin'ny herin'ny fahefany. 8Eny, izaho izay kely indrindra amin'ny olona masina rehetra, no nomena izany fahasoavana izany, dia ny hitory amin'ny jentily ny haren'ny Kristy tsy hita pesipesenina, 9sy ny hanazava amin'ny olona rehetra ny filaharan'ilay hevitra lalina niafina hatrizay hatrizay tao amin'Andriamanitra mpahary ny zavatra rehetra. 10Dia izany no naseho ankehitriny izao tamin'ny alalan'ny Eglizy, ka tonga fantatr'ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra ny fahaizan'Andriamanitra mamoron-kevitra, 11araka ny lahatra nataony hatrizay hatrizay tao amin'ny Kristy Jesoa Tompontsika, 12izay ananantsika fahasahiana hanatona an'Andriamanitra amam-pahatokiana noho ny finoana azy. 13Koa izany no angatahako aminareo mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriako ho anareo, fa voninahitra ho anareo izany.
       14Eny, noho izany no andohalehako amin'ny Ray, 15izay angalan'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana, 16mba homeny anareo, araka ny haren'ny voninahiny, ny hankaherezina fatratra araka ny olona anaty amin'ny Fanahy, 17sy ny hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana, dia ho latsa-paka sy hiorina amin'ny fitiavana hianareo, 18ka hiara-mahafantatra tsara amin'ny olo-masina rehetra izay sakany sy lavany, ary hahavony sy halaliny, 19sady hahalala ny fitiavan'ny Kristy izay mihoatra ny fahalalana rehetra, ka dia ho fenon'ny hafenoan'Andriamanitra rehetra hianareo.
       20Ary ho an'ilay mahay manao mihoatra lavitra noho izay angatahintsika sy saintsainintsika, araka ny heriny miasa ato amintsika, 21eny, ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny Eglizy, sy ao amin'ny Kristy Jesoa, hatramin'ny taranaka farany indrindra, sy mandrakizay mandrakizay. Amena.
Efeziana toko 4
Fananarana hiray fo sy finoana ary handroso tsara - Masina fitondran-tena.

       1Koa mangataka aminareo aho, dia izaho izay an-tranomaizina noho ny amin'ny Tompo, mba hanao fitondran-tena mendrika ny fiantsoana niantsoana anareo hianareo, 2amin'ny fanetren-tena sy halemem-panahy rehetra, amin'ny fahari-po, amin'ny fifandeferana, amim-pitiavana; 3mikeleza aina hitana ny firaisam-po amam-panahy akamban'ny fihavanana; 4fa tsy misy afa-tsy tena iray, sy Fanahy iray, araka ny niantsoana anareo ho amin'ny fanantenana iray; 5tsy misy afa-tsy Tompo iray, finoana iray, batemy iray, 6ary Andriamanitra iray, izay Rain'izy rehetra, ambonin'izy rehetra, manerana azy rehetra, ary ao anatin'izy rehetra.
       7Samy manana ny ambaratongany anefa ny fahasoavana nomen'ny Kristy antsika tsirairay avy. 8Izany no anaovan'ny Soratra Masina hoe: Niakatra any ambony izy, nitondra olona maro ho babo, ary nanome fanomezana maro ho an'ny olona. 9Inona no ilazana hoe niakatra izy, afa-tsy noho izy efa nidina ho any ambanin'ny tany koa? 10Ary tsy iza ilay nidina fa ilay niakatra any ambonin'ny lanitra rehetra ihany, mba hamenoany ny zavatra rehetra.
       11Dia izy no nanome ny sasany ho Apostoly, ny sasany ho mpaminany, ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, 12mba samy hanana ny fandraharahany avy, amin'ny fandavorariana ny olona masina, dia amin'ny fandrafetana ny tenan'ny Kristy, 13mandra-pahatongantsika rehetra ho amin'ny firaisam-pinoana amam-pahalalana lavorary ny Zanak'Andriamanitra, sy ho lehilahy lehibe tonga ohatra, mahatratra ny halehibeazana amam-pahafenoan'ny Kristy; 14dia tsy ho zaza intsony isika, ka tsy ho azon'ny rivotry ny fampianaran-tsamihafa rehetra ahilangilana sy avezivezy, tsy ho voafitaky ny saim-petsy itarihan'ny olona ho amin'ny hevi-diso; 15fa hanaraka ny marina amin'ny fitiavana, ka hitombo hatrany hatrany amin'ny zavatra rehetra, amin'ny firaisana amin'ny Loha, dia ny Kristy. 16Izy no iankinan'ny tena manontolo, ka mahatonga ny rantsam-batana rehetra hilamina fatratra, hitambatra mafy, hifanampy hatrany, samy miasa araka ny anjarany tsirairay avy, ka mitombo sy toa mandrafitra tena amin'ny fitiavana.
       17Koa izao àry no lazaiko sy ambarako ao amin'ny Tompo: Aza manao fitondran-tenan-jentily izay mizotra manaraka ny hevi-poanany, 18fa nihamaizin-tsaina izy ireny, sy nanalavitra ny fiainan'Andriamanitra, noho ny tsy fahalalana amam-pahajambam-pony, 19ka lany henatra dia navarin'ny filan-dratsiny tamin'ny fijejojejoana amam-pahalotoana rehetra. 20Fa hianareo kosa, dia tsy mba ny ho toy izany no nianaranareo hahalala ny Kristy, 21raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo, araka ny fahamarinana ao amin'i Jesoa, 22hiala amin'ny fitondran-tenanareo taloha, ka hamela ny olon-tranainareo efa simban'ny fitaky ny filan-dratsy, 23mba hohavaozina ao amin'ny saina amam-panahinareo hianareo, 24ka hitafy ny olom-baovao izay noharina araka an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana amam-pahamasinana tena izy tokoa.
       25Ario àry ny lainga, ka samia milaza ny marina amin'ny namany avy, fa mifampirantsam-batana avokoa isika rehetra.
Pejy: Voalohany  < 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 Manaraka  Farany