Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 Manaraka  Farany
1 Tesalonisiana toko 3 (tohiny)
8velona terý izahay izao, mahita anareo maharitra tsara ao amin'ny Tompo. 9Fisaorana manao ahoana re no azonay avaly an'Andriamanitra, noho ny aminareo sy noho ny hafaliana tanteraka tsaroanay noho ny aminareo eo anatrehan'Andriamanitra! 10Endrey, izany fangatahanay an-kafanam-po lehibe andro aman'alina hahita tava anareo, sy hameno izay tsy ampy amin'ny finoanareo!
       11Enga anie ka ny tenan'Andriamanitra Raintsika, sy Jesoa-Kristy Tompontsika no hanitsy làlana anay ho atý aminareo; 12ary ny Tompo hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavanareo, sy amin'ny fitiavanareo ny olona rehetra, tahaka anay aminareo izao! 13Hankahery ny fonareo anie izy, ary hiaro azy tsy hanan-tsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra Raintsika, ho amin'ny fahatongavan'i Jesoa-Kristy Tompontsika mbamin'ny olo-masiny rehetra. Amena.
1 Tesalonisiana toko 4
Fananarana mba ho madio sy hifankatia ary hiasa - Ny amin'ny fitsanganan'ny maty, sy ny hahatongavan'ny Tompo.

       1Farany, ry rahalahy, izao no angatahinay sy ihantanay aminareo ao amin'i Jesoa Tompo: efa nianaranareo taminay izay fitondran-tena mety hankasitrahan'Andriamanitra, sady efa arahinareo koa, ka mandrosoa mandrakariva amin'ny fandehanana araka izany. 2Efa fantatrareo, araka ny didy nomenay anareo avy amin'i Jesoa Tompo, 3fa ny hanamasinanareo ny tenanareo no sitra-pon'Andriamanitra: dia ny hifadianareo ny fijangajangana, 4sy ny hahaizanareo tsirairay avy manana ny fanaky ny tenanareo amin'ny fahamasinana sy fananan-kaja, 5fa tsy amin'ny filan-dratsin'ny nofo araka ny fanaon'ny jentily izay tsy mahalala an'Andriamanitra, 6ary ny tsy hisian'olona manao an-keriny na an-kafetsena amin'ny rahalahiny amin'izany raharaha izany, fa ny Tompo no mpamaly izany rehetra izany, araka ny efa voalazanay sy nasehonay marina taminareo; 7satria tsy ho amin'ny fahalotoana, fa ho amin'ny fahamasinana no niantsoan'Andriamanitra antsika. 8Koa izay manamavo izany didy izany, dia tsy manamavo olombelona, fa manamavo an'Andriamanitra, izay nanome ny Fanahiny Masina ho ao aminareo.
       9Ny amin'ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, dia tsy ilaina ny hanoratana izany aminareo, satria tenanareo no nampianarin'Andriamanitra hifankatia, 10sady efa manao izany rahateo amin'ny rahalahy rehetra eran'i Masedonia hianareo. Miangavy aminareo anefa izahay, ry rahalahy, mba handroso kokoa mandrakariva amin'izany. 11Mahaiza miaina amim-piadanana, sy manatanteraka tsara ny raharahanareo, ary miasa tànana araka ny nandidianay anareo, 12mba handehananareo amim-pahamendrehana amin'izay eo ivelany, sy tsy hiankinanareo amin'olona foana.
       13Ary tsy tianay ny tsy hahafantaranareo ny amin'izay efa nody mandry, sao dia malahelo toy ny sasany tsy manam-panantenana koa hianareo. 14Fa araka ny inoantsika an'i Jesoa ho efa maty sy nitsangana tamin'ny maty no hitondran'Andriamanitra an'izay nody mandry hiaraka aminy koa, amin'ny alalan'i Jesoa. 15Ka izao no lazainay aminareo, araka ny tenin'ny Tompo: Isika izay velona sy tavela ho amin'ny fihavian'ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nody mandry tsy akory; 16fa hisy baiko homena, sy feon'arkanjely, ary feon-trompetr'Andriamanitra, dia hidina avy any an-danitra ny tenan'izy Tompo, ka izay maty tao amin'ny Kristy no hitsangana aloha; 17rahefa izany, hakarina hiaraka amin'izy ireo eny amin'ny rahona koa isika velona sisa tavela, hitsena ny Tompo eny amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakizay isika. 18Koa izany teny izany àry no aoka hifanalanareo alahelo.
1 Tesalonisiana toko 5
Tsy fantatra ny andro - Ny fiomanana tsy maintsy atao - Famaranan-teny sy fanaovam-beloma.

       1Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana, ry rahalahy, dia tsy ilaina akory ny hanoratanay izany aminareo, 2satria efa mahalala marina rahateo hianareo fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo. 3Amin'ilay hanaovan'ny olona hoe: Fiadanana sy fandriam-pahalemana re izany! iny indrindra no hilatsahan'ny fandringanana tampoka amin'izy ireo, tahaka ny fihetsehan-jaza amin'ny bevohoka, ka tsy afa-mandositra izy.
       4Hianareo anefa, ry rahalahy, dia tsy mba ao amin'ny maizina, ka tsy mba hanampoka anareo toy ny mpangalatra izany andro izany; 5fa zanaky ny mazava avokoa hianareo, ary zanaky ny andro koa; tsy misy an'ny alina isika, na an'ny maizina akory. 6Koa aza mba matory tahaka ny sasany isika, fa aoka hiari-tory sy hifady hanina. 7Fa ny alina no fatorian'izay matory, ary ny alina no fimamoan'izay mimamo. 8Koa aoka isika an'ny andro kosa hifady ary hitafy ny finoana amam-pitiavana ho fiarovan-tratra, sy ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. 9Satria tsy ny ho an'ny fahatezerana no nanendren'Andriamanitra antsika, fa ny hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesoa-Kristy Tompontsika, 10izay maty ho antsika mba hahatonga antsika hiara-belona aminy, na mahatsiaro na matory isika. 11Noho izany àry, mifanalà alahelo hianareo, ary mifamporisiha handroso, araka ny efa ataonareo rahateo.
       12Mangataka anareo koa izahay, ry rahalahy, mba hanaja izay miasa ao aminareo, sy mifehy anareo ao amin'ny Tompo, ary izay mananatra anareo. 13Noho ny asan'izy ireo, manàna fitiavana azy lehibe koa, ary mihavàna tsara aminy hianareo. 14Mangataka aminareo koa izahay, ry rahalahy: anaro izay tsy mipetraka tsara, alao alahelo ny osa, ankaherezo ny malemy, mandefera amin'ny olon-drehetra. 15Tandremo fandrao misy mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, fa ny soa ho an'ny namana sy ny olon-drehetra no katsaho mandrakariva. 16Mifalia mandrakariva; 17mivavaha lalandava; 18ary misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra, ao amin'ny Kristy Jesoa ho anareo rehetra. 19Aza mamono ny Fanahy; 20aza manamavo ny faminaniana, 21fa zahao toetra ny zavatra rehetra, ka tano izay tsara; 22fa fadio kosa na dia izay mitarehin-javatra ratsy fotsiny aza.
       23Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hanamasina ny tenanareo manontolo, ka hotahiriziny tsy hanan-tsiny ho amin'ny fahatongavan'i Jesoa-Kristy Tompontsika avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny vatanareo. 24Tsy mivadika ilay niantso anareo, ka izy ihany koa no hanefa izany.
       25Mivavaha ho anay, ry rahalahy! 26Mampanao veloma ny rahalahy rehetra amin'ny fanorohana masina izahay.
Pejy: Voalohany  < 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 Manaraka  Farany