Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 Manaraka  Farany
1 Timote toko 6 (tohiny)
10Satria ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, ka ny sasany nentin'izany, dia efa nivily lavitry ny finoana, sy nandefona ny tenany tamin'ny fijaliana maro.
       11Koa aoka àry hianao, ry olon'Andriamanitra, handositra izany zavatra izany, fa hikatsaka fahamarinana, fahazotoa-mivavaka, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. 12Miadia ny ady tsaran'ny finoana, ary mahazoa ny fiainana mandrakizay, izay niantsoana anao, sy nanaovanao fanekem-pinoana fatratra teo imason'ny vavolombelona maro. 13Izao no ananarako anao eo anatrehan'Andriamanitra, mpamelona ny zavatra rehetra, sy ny Kristy Jesoa, izay vavolombelona nanao ilay fanekena fatratra faha-Pontsy-Pilaty: 14tahirizo tsy hanam-pentina na hisy tsiny ny didy, hatramin'ny fisehoan'i Jesoa-Kristy Tompontsika, 15izay hasehon'Andriamanitra amin'ny fotoany, dia ilay Andriamanitra sambatra, Mpandidy tokana, Mpanjakan'ny mpanjaka, Tompon'ny tompo. 16Izy irery no manana ny tsy fahafatesana, mipetraka ao amin'ny fahazavana tsy hay hatonina, tsy misy olombelona nahita azy na mety hahita azy, ary azy ny voninahitra sy fanjakana mandrakizay. Amena.
       17Anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana izao, mba tsy hiavonavona, na hanantena harena tsy mateza, fa hanantena an'Andriamanitra, mpanome antsika malalaka ny zavatra ilaintsika; 18ary hanao soa, sy ho tonga tena mpanan-karena amin'ny asa soa, hazoto manome sy miantra, 19dia hihary fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro ho avy izy, izay hahazoany manana ny tena fiainana.
       20Ry Timote! tano izay napetrako taminao, ary halaviro ny laha-teny foana tsy mahasoa, mbamin'ny fanoheran-kevitra avy amin'ny fahaizana mpisandoka anarana, 21izay narahin'ny sasany ka napihataka azy tamin'ny finoana.
Ho aminareo anie ny fahasoavana! Amena.
2 Timote toko 1
Fiarahabana - Fisaorana - Famporisihana hahery fo - Anatra samihafa.

       1Paoly, Apostolin'i Jesoa-Kristy noho ny sitra-pon'Andriamanitra, mba hitory ny teny fampanantenana izay ao amin'ny Kristy Jesoa, 2mamangy an'i Timote, zanako malala: ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindram-po amam-piadanana, avy amin'Andriamanitra Ray, sy ny Kristy Jesoa Tompontsika.
       3Misaotra an'Andriamanitra izay tompoiko amin'ny saina madio aho, araka ny nataon'ny razako; ary tsy mitsahatra ny mahatsiaro anao andro aman'alina amin'ny fivavahako. 4Tsaroako izany ranomasonao, ka maniry hahita anao aho mba ho feno hafaliana. 5Tsaroako koa ny finoana tsy misy fahony ao anatinao, izay nitoetra tao amin'i Loisa renibenao taloha, dia tao amin'i Eonisa reninao indray, ary matoky marina aho fa ao aminao koa izao.
       6Noho izany, mananatra anao aho mba hamelombelona indray ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ao anatinao, izay noraisinao tamin'ny fametrahako tànana taminao. 7Fa tsy fanahy osa no nomen'Andriamanitra antsika, fa fanahy mahery sy be fitiavana ary mahonon-tena. 8Koa aoka hianao tsy ho menatra ny ho vavolombelon'ny Tompontsika, sy noho ny amiko izay mpifatotra ho azy, fa hiara-mijaly amiko noho ny Evanjely, miankina amin'ny herin'Andriamanitra, 9izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy noho ny asantsika, fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomeny antsika tao amin'ny Kristy Jesoa, talohan'ny taona rehetra, 10sy naharihary ankehitriny, tamin'ny nisehoan'i Jesoa-Kristy Mpamonjy antsika, ilay nanafoana ny fahafatesana, sy nanambara ny fiainana aman-tsy fahalòvana tamin'ny Evanjely. 11Izany Evanjely izany no nanendrena ahy ho mpitory sy Apostoly ary mpampianatra ny jentily; 12ary izany ihany koa no iaretako izao fijaliana ankehitriny izao; tsy menatra amin'izany anefa aho, fa fantatro izay ninoako, ary matoky aho fa izy no hahatahiry izay napetraka tamiko mandra-pihavin'izay andro izay.
       13Tano amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesoa ny mariky ny fampianarana marina renao tamiko. 14Ary aoka ny Fanahy Masina, izay mitoetra ao amintsika no hoentinao mitahiry ny zavatra tsara napetraka taminao.
       15Fantatrao fa efa nandao ahy ry zareo rehetra any Asia, isan'ireny Figelo sy Hermogena. 16Fa homen'ny Tompo famindram-po kosa anie, ry Onesiforo mianakavy, satria mazàna no namelom-bolo ahy izy, sady tsy menatra ny gadrako, 17fa vao mainka koa nitady ahy fatratra aza izy tany Roma ka nahita ahy; 18ny Tompo anie hampahita azy famindram-po amin'ny Tompo amin'izay andro izay, ary hianao no mahalala indrindra ny fanompoana rehetra nataony tamiko tany Efezy.
2 Timote toko 2
Famporisihana hiezaka mafy sy hiaritra fanenjehana - Fitsipi-pitondran-tena samihafa.

       1Koa ny aminao àry, anaka, dia aoka hihamahery amin'ny fahasoavana ao amin'ny Kristy Jesoa hianao; 2ary aoka ny fampianarana renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro, hafindranao amin'ny olona matoky izay hahay mampianatra ny sasany kosa indray. 3Miareta ny anjara fijalianao amin'ny maha-miaramila tsaran'ny Kristy Jesoa anao. 4Ny miaramila te-hahazo sitraka amin'izay nandatsaka azy, dia tsy mba misy maningo-tena amin'ny raharahan'izao fiainana izao; 5izay mifaninana hahazo loka amin'ny kianja filalaovana koa tsy mahazo satro-boninahitra raha tsy niady ara-dalàna; 6ary ny mpiasa tany tsy maintsy misasatra aloha, ka rahefa izany vao mandray ny vokatra. 7Diniho izay lazaiko aminao, fa homen'ny Tompo fahalalana amin'ny zavatra rehetra hianao.
       8Tsarovy fa Jesoa-Kristy, ilay avy amin'ny taranak'i Davida, dia nitsangana tamin'ny maty araka ny Evanjely torìko, 9izay iaretako fijaliana hatramin'ny fatorana toy ny olon-dratsy aza; ny tenin'Andriamanitra anefa tsy mba voafatotra. 10Noho izany dia miaritra ny zavatra rehetra aho, noho ny amin'ny olom-pinidy, mba hahazoan'izy ireo koa ny famonjena izay ao amin'ny Kristy Jesoa, mbamin'ny voninahitra mandrakizay. 11Teny mahatoky tokoa izao: raha miara-maty aminy isika, dia hiara-belona aminy koa; 12raha miaritra isika, dia hiara-manjaka aminy; raha mandà azy isika, dia izy koa handà antsika; 13raha mivadika isika, izy tsy mivadika na oviana na oviana, fa tsy mahazo mandà ny tenany.
       14Ampahatsiarovy ny olona izany, ary anaro eo anatrehan'Andriamanitra izy mba tsy hiady teny foana, satria tsy mahasoa akory izany, fa mamohehatra ny mpihaino aza. 15Mikeleza aina mba hiseho amin'Andriamanitra ho lehilahy voazaha toetra, sy mpanompo tsy mahazo henatra, ary mizotra mahitsy amin'ny teny fahamarinana. 16Halaviro ireny fibedibedena mandoza ireny, fa mbola handroso ny haratsian'ireny mpanao izany, 17ary mihinana toy ny fery mihady ny tenany; amin'ireny Himeneo sy Fileto, 18izay nania tamin'ny marina, ka milaza fa efa vita sahady ny fitsanganan'ny maty, ary mandrava ny finoan'ny sasany. 19Tsara orina anefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra, sady voaisy tombo-kase hoe: Fantatry ny Tompo ny azy, sy hoe: Aoka hiala amin'ny ratsy izay rehetra manonona ny anaran'ny Tompo. 20Tsy fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao amin'ny trano be soa, fa fanaka hazo sy tany koa, ka ny sasany hajaina, fa ny sasany kosa atao tsinontsinona.
Pejy: Voalohany  < 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 Manaraka  Farany