Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 Manaraka  Farany
2 Timote toko 2 (tohiny)
21Koa izay nandio ny tenany ho afaka amin'ireny zavatra ratsy ireny, dia ho fanaka mihaja, voahasina, mahasoa ho an'ny tompony ary voaomana amin'ny asa soa rehetra. 22Andosiro ny filàn'ny tanora fanahy; ary mikatsaha fahamarinana, finoana, fitiavana, ary fihavanana amin'izay miantso ny anaran'ny Tompo amin'ny fo madio. 23Ialao ny ady hevitra adaladala sy tsy misy antony, satria fantatrao ihany fa mahatonga fifandirana ireny. 24Fa tsy mety amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny miady; fa izy tsy maintsy ho olona malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahay mandefitra, 25mananatra ny mpanohitra amin-kalemem-panahy, fa angamba homen'Andriamanitra fibebahana hahalala ny marina izy, 26ka hody ny sainy, ary ho afaka amin'ny fandriky ny demony izy, izay nanao azy sambo-belona mba hanao ny sitra-pony.
2 Timote toko 3
Ny fandosirana ny mpampianatra tsy izy - Famporisihana an'i Timote haharitra amin'ny tsara.

       1Aoka ho fantatrao fa any aoriana any, dia hisy andro sarotra; 2fa ho tia tena ny olona, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, mpiteny ratsy, mpanohi-dray aman-dreny, tsy mankasitraka, tsy tia vavaka, 3tsy manam-pitiavana, tsy azo havanina, mpanendrikendrika, tsy mahonon-tena, lozabe, tsy tia ny tsara fanahy, 4mpamadika, mpidaondaom-bava, mpieboebo, tia ny fahafinaretan'ny nofo mihoatra noho Andriamanitra, 5ary manana ny endriky ny fitiavam-bavaka, nefa tsy manana ny heriny: ireny koa halaviro. 6Fa anisan'izany ireo mitsofoka any an-tranon'ny sasany mambabo vehivavy adala vesaran'ny ota sy tarihin'ny filana maro, 7ary mianatra mandrakariva, nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina na oviana na oviana. 8Tahaka ny nanoheran'i Janesy sy Jambresy an'i Moizy no anoheran'ireo koa ny fahamarinana, dia olona ratsy fanahy sy melo-pinoana, 9kanefa tsy handroso intsony izy, fa hiharihary amin'ny olona rehetra tahaka ny azy roa lahy ireo koa ny hadalany.
       10Fa hianao kosa efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondran-tenako, ny kendreko, ny finoako, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, 11ny fanenjehana sy ny fahoriana nanjo ahy, toy ny tany Antiokia sy tany Ikonioma ary tany Listra; niaritra fanenjehana tokoa aho, fa nanafaka ahy hatrany ny Tompo. 12Dia hita fa izay rehetra te-ho velona araka an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa dia henjehina, 13fa ny ratsy fanahy sy ny mpisandoka kosa dia handroso miharatsy ihany, sady mpamitaka no fitahina.
       14Ary hianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy azonao antoka, fa fantatrao ilay nampianatra anao, 15sady hatry ny fony mbola zaza hianao no efa nahalala ny Soratra Masina, izay mampahendry anao ho amin'ny famonjena noho ny finoana ny Kristy Jesoa. 16Satria ny Soratra rehetra avy amin'ny fanilovan'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fananarana, ho fanabeazana amin'ny fahamarinana, 17mba hahalavorary ny olon'Andriamanitra sy hahavonona azy ho amin'ny asa soa rehetra.
2 Timote toko 4
Famporisihana hitory teny sy hiasa mafy - Hafatra sasany sy fanaovam-beloma.

       1Izao no angatahina aminao, eo anatrehan'Andriamanitra sy ny Kristy Jesoa, izay hitsara ny velona sy ny maty, ary noho ny andro hahatongavany sy hanjakany: 2mitoria ny teny, ary mahareta amin'izany na amin'ny fotoana, na tsy amin'ny fotoana: manitsia, mananara, mamporisiha, amim-pandeferana sy amim-pahaizana mandrakariva. 3Fa ho avy ny andro tsy hahazakan'ny olona ny fampianarana marina intsony; fa mpampianatra araka ny filàny no hovoriny ho azy sy hahalian-tsofina azy; 4dia hanentsin-tadiny amin'ny marina izy ireo, fa hanongilan-tsofina amin'ny angano foana. 5Fa hianao kosa, malìna amin'ny zavatra rehetra, miareta amin'ny fahoriana, ataovy ny asan'ny mpitory Evanjely, ary imasoy ny anjara raharahanao. 6Fa izaho dia mova tsy ny efa haidina ho fanatitra sahady, ary efa antomotra ny andro hialako. 7Niady ny ady tsara aho, nahatanteraka ny fihazakazahana aho, nitahiry ny finoana aho; 8hany sisa hataoko dia ny mandray ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen'ny Tompo mpitsara marina ahy amin'izany andro izany, ary tsy ho ahy ihany, fa ho an'izay rehetra tia ny hahatongavany koa.
       9Tongàva faingana aty amiko hianao; fa nilaozan'i Demasy aho, noho ny fitiavany an'izao tontolo izao, ka lasa nankany Tesalonìka izy. 10Kresensy lasa nankany Galatia, ary Tito any Dalmatia. 11Lioka irery no eto amiko, ka alao Marka, ento miaraka aminao, fa manampy ahy fatratra amin'ny raharaha izy. 12Tisiko dia nirahiko ho any Efezy. 13Ento kely ilay kapaoty navelako tany Troasy ao amin'i Karposa rahefa mankaty hianao, ary ny boky koa, fa indrindra ny taratasy hoditra. 14Be loatra ny ratsy nafitsok'i Aleksandra mpanefy varahina tamiko; ny Tompo no hamaly azy araka ny asany. 15Ary hianao koa mitandrema tena tsara aminy, fa mafy izay nanoherany ny teninay izay.
       16Tsy nisy nanampy ahy tamin'ny nandaharako voalohany hiaro tena; fa nilaozan'izy rehetra aho; enga ka tsy hotanana ho helony izany! 17Kanefa tonga namonjy ahy ny Tompo, sy nankahery fo ahy, mba hanatontosako ny fitorian-teny, sy handrenesan'ny jentily rehetra azy, sady nesorina teo am-bavan'ny liona aho. 18Hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra ny Tompo, ary hamonjy ahy ho amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amena.
       19Veloma any amin'i Priskà sy Akilasy ary ny fianakavian'i Onesiforo. 20Nijanona any Korinto i Erasta; ary navelako any Mileto i Trofimo fa narary. 21Aza ela, fa tongava aty alohan'ny ririnina. Manao veloma anao Eobolo, sy Podensy, sy Lino, ary Klaodià, mbamin'ny rahalahy rehetra.
       22Ho amin'ny fanahinao anie Jesoa-Kristy Tompo. Ary ho aminareo anie ny fahasoavana. Amena.
Tito toko 1
Fiarahabana - Izay mendrika hatao Pretra - Ny amin'ny sasany tsy maintsy anarina.

       1Paoly, mpanompon'Andriamanitra sy Apostolin'i Jesoa-Kristy momba ny finoan'ny olom-pinidin'Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina izay mahasoa ny fanahy, 2noho ny fanantenana ny fiainana mandrakizay izay nampanantenain'Andriamanitra tsy mahay mandainga, talohan'ny taona rehetra; 3fa tamin'ny fotoana voatendriny no nampiharihariany ny teniny tamin'ny fitorian-teny izay napetraka tamiko araka ny didin'Andriamanitra Mpamonjy antsika: 4dia mamangy an'i Tito, zanako malala amin'ny finoana iombonantsika; ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa-Kristy Mpamonjy antsika.
       5Ny antony namelako anao tany Kreta dia ny mba hamitanao ny fandaminana ny zavatra rehetra, sy hanendrenao Pretra isan-tanàna, araka ny nandidiako anao:
Pejy: Voalohany  < 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 Manaraka  Farany