Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 Manaraka  Farany
Tito toko 1 (tohiny)
6dia olona tsy manan-tsiny, nanambady indray mandeha ihany, sady mpino ny zanany no tsy ampangaina ho mpanaram-po amin'ny ratsy, na maditra. 7Fa ny miadidy ny Eglizy, dia mpitandrin'Andriamanitra, ka tsy maintsy ho olona tsy manan-tsiny, tsy miavonavona, tsy mora tezitra, tsy tia divay loatra, tsy mpikapoka, tsy mpila vola; 8fa ho tsara fandray vahiny, mazoto manao soa, malina, marina, masina, mahafehy tena, 9mitana mafy ny teny marina nampianarina azy, mba hahaizany mamporisika araka ny fampianarana marina, sy handresy lahatra izay manohitra izany.
       10Fa maro no manohitra sy mpanao laha-pahitra ary manambosy ny sasany, indrindra fa amin-dry zareo voafora, 11ka tsy maintsy tampenam-bava ireny, fa manakorontana fianakaviana maro, sy mampianatra ny tsy mety mba hilany vola. 12Hoy ny anankiray tamin'izy ireny, izay ataony ho mpaminaniny: Ny olona any Kreta dia fandainga lalandava, biby masiaka, kamo be tenda. 13Filazana marina izany. Ka asio mafy izy ireo mba ho marim-pinoana, 14sy tsy hihaino izay anganongano foanan'ny Jody, na ny didin'ny olona mihataka amin'ny fahamarinana. 15Madio ny zavatra rehetra amin'ny olona madio; fa amin'ny olona maloto sy tsy mino kosa, dia tsy misy madio na inona na inona, fa voaloto avokoa na ny sainy na ny fieritreretany. 16Manao azy ho mahalala an'Andriamanitra izy ireo, nefa mandà azy amin'ny asany, satria olona vetaveta sy manohitra ary tsy mahavita asa soa na inona na inona.
Tito toko 2
Ny tokony hataon'ny anti-panahy sy ny tanora fanahy - Ny adidin'ny mpanompo - Ny mpanompon'Andriamanitra.

       1Fa hianao kosa, milazà izay mety araka ny fampianarana marina; 2amin'ny lehilahy lehibe, mba hahalala onony, mendrika, malina, mijoro tsara amin'ny finoana sy amin'ny fitiavana ary amin'ny fandeferana; 3amin'ny vehivavy lehibe kosa, mba hiseho maotona sy masina, tsy mpanendrikendrika, tsy andevozin'ny divay be, fa mpampianatra ny zavatra tsara, 4mba ho afa-manoro ny vehivavy tanora fanahy ho tia ny vadiny aman-janany, 5hahonon-tena, ho madio fitondran-tena, hikarakara ny tokan-tranony, halemy fanahy, hanaiky ny vadiny, mba tsy hitenenan-dratsy ny tenin'Andriamanitra. 6Amporisiho toy izany koa ny tovolahy mba ho hendry, 7ka ny tenanao no misehoa ho fakan-tahaka ny asa tsara rehetra amin'ny zavatra rehetra; aoka ny fampianaranao ho madio, maotona, 8marina, ary tsy manan-tsiny, mba ho menatra ny mpanohitra antsika, fa tsy hahita kilema hanesoana antsika.
       9Ny mpanompo koa dia anaro hanaiky ny tompony, hanao izay mahafaly azy amin'ny zavatra rehetra, fa tsy hamalivaly foana, 10tsy hangala-tety, fa hiseho ho olo-mahatoky tokoa, mba hahazo voninahitra amin'ny zavatra rehetra ny fampianaran'Andriamanitra, Mpamonjy antsika.
       11Fa efa niseho ny fahasoavan'Andriamanitra, loharanom-pamonjena ho an'ny olona rehetra, 12mampianatra antsika hamela ny toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao, fa ho velona amin'ity fiainana ity manana ny toetr'olona mahalala onony, marina, tia vavaka, 13miandry ny fahasambarana antenaintsika sy ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sy Mpamonjy antsika, dia Jesoa-Kristy, 14izay nanolo-tena ho antsika mba hanavotra antsika ho afaka amin'ny ota rehetra, sy hanadiovany ho an'ny tenany ny vahoaka izay ho azy tokoa sady fatra-pitia ny asa soa rehetra. 15Izany no tsy maintsy hotorinao sy hamporisihanao ary hananaranao amim-pahefana lehibe. Aza avela hisy olona maneso anao.
Tito toko 3
Ny tokony hifanarahana amin'ny namana - Ny tsy tokony hiadiana hevitra foana - Hafatra sasany sy fanaovam-beloma.

       1Ampahatsiarovy ny mpino fa adidin'izy ireo ny manaiky ny mpanapaka sy ny manam-pahefana, ka tsy maintsy manoa azy ireo izy sy vonon-kanao ny asa soa rehetra, 2tsy hilaza ratsy olona, tsy hifanditra, fa hifanaraka sy hampiseho halemem-panahy lehibe amin'ny olona rehetra. 3Fa isika koa fahiny mba efa adala, tsy nanaiky, naniasia, andevon'ny faniriana amam-pilan-dratsin'ny nofo rehetra, mpisompatra sy mpialona ka sady tandrifiny hankahalaina no nifankahala koa. 4Saingy nony niseho ny famindram-po amam-pitiavan'Andriamanitra Mpamonjy antsika olombelona, 5dia tsy noho ny asan'ny fahamarinana nataontsika, fa noho ny famindram-pony; izy no namonjy antsika tamin'ny fanasàna nahaterahantsika indray sy ny fanavaozan'ny Fanahy Masina, 6izay nampidininy be dia be tamintsika tamin'ny alalan'i Jesoa-Kristy Mpamonjy antsika; 7mba hohamarinin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova am-panantenana ny fiainana mandrakizay.
       8Teny marina tokoa izany ka tiako hoanterinao tsara no filaza azy, mba hikely aina amin'ny fanaovana asa soa izay mino an'Andriamanitra. Izany no tsara sy mahasoa ny olona. 9Fa raha ny amin'ny fandinihan-javatra tsy misy heviny kosa, mbamin'ny tantaram-pirazanana, ny fifandirana, ny ady hevitra foana momba ny Lalàna, dia ialao ireny, fa sady tsy mahasoa no zava-poana. 10Ny olona tia fisarahan-kevitra koa ialao rahefa nanarinao tsy zaka indray maka na indroa, 11satria fantatrao fa efa ratsy mihitsy ny toy izany sady manota, fa ny tenany aza no manameloka azy.
       12Rahefa maniraka an'i Aretmasy na Tisiko aty aminao aho, dia tongava faingana aty amiko aty Nikopolisy, fa mikasa handany ny ririnina any aho. 13Vonony tsara izay ilain'i Zenasy mpahay ny Lalàna sy Apolo amin'ny diany, mba tsy hisy tsy ampy izay ilainy. 14Aoka ny rahalahintsika koa hianatra hanao asa soa mba ho afa-manampy rahefa misy mahaporitra, fandrao olona tsy misy vokany izy. 15Manao veloma anao avokoa izay rehetra tia antsika amin'ny finoana. Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana. Amena.
Filemona toko 1
Fiarahabana sy fiderana azy - Fifonana ho an'i Onesimo - Famaranana sy fanaovam-beloma.

       1Paoly mpifatora noho ny amin'ny Kristy Jesoa, sy Timote rahalahy, mamangy an'i Filemona malala sady mpiara-miasa aminay, 2sy Apia anabavy malala, sy Arkipo mpiara-miady aminay, ary ny Eglizy izay ao an-tranonao: 3ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesoa-Kristy Tompo.
       4Mahatsiaro anao mandrakariva amin'ny fivavahako aho ka misaotra an'Andriamanitra, 5satria reko ny finoanao an'i Jesoa Tompo sy ny fitiavanao ny olona masina rehetra. 6Enga anie ny hazavam-ponao avy amin'ny finoana ka hanan-kery tokoa hampiharihary fatratra ny soa rehetra ananantsika amin'ny alalan'ny Kristy! 7Fa mameno hafaliana amam-panalana alahelo ahy ny fitiavanao, noho hianao efa namelombelona ny fon'ny olona masina, ry rahalahy.
       8Koa amin'izany, na dia azoko atao aza ny mandidy anao ao amin'ny Kristy amin'izay tokony hataonao, 9dia aleoko miangavy aminao noho ny fitiavana. Hitanao izao Paoly efa antitra sady mpifatotr'i Jesoa-Kristy koa ankehitriny;
Pejy: Voalohany  < 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 Manaraka  Farany