Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Manaraka 
Fanambaràna toko 6 (tohiny)
4Dia nisy soavaly hafa mena kosa nivoaka, ary ilay nitaingina azy dia navela hanesotra ny fihavanana amin'ny tany, mba hifamonoan'ny olona, ka nomena sabatra lehibe izy.
       5Nony nosokafany ny tombo-kase fahatelo, dia reko ny Zava-manana aina fahatelo nanao hoe: Avia hijery. Dia nijery aho, ka indro nisy soavaly mainty, ary ilay nitaingina azy dia nitana mizàna teny an-tànany. 6Sady nisy toy ny feo koa reko avy tao afovoan 'ny Zava-manana aina efatra, nanao hoe: Denie iray ny varim-bazaha eran'ny fatam-bary; denie iray ny vary orja intelon'ny fatam-bary; ary aza manimba ny divay sy ny diloilo.
       7Nony nosokafany ny tombo-kase fahefatra, dia reko ny feon'ny Zava-manana aina fahefatra, nanao hoe: Avia hijery. 8Dia nijery aho, ka indro nisy soavaly hatsatra, ary ilay nitaingina azy dia atao hoe i Fahafatesana, sady nanaraka azy ny Fonenan'ny maty. Nomena fahefana amin'ny ampahefatry ny tany izy ireo, hamono amin'ny mosary amam-tsabatra, sy amin'ny fahafatesana mbamin'ny biby masiaka ety an-tany.
       9Nony nosokafany ny tombo-kase fahadimy, dia hitako teo ambany otely ny fanahin'ireo novonoina noho ny tenin'Andriamanitra sy ny fanambaran'i Jesoa izay nananany. 10Ary niantso tamim-peo mahery izy ireo, nanao hoe: Ry Tompo masina sy marina ô! rahoviana re hianao vao hitsara sy hanadina ny ranay amin'ny mponina eny ambonin'ny tany? 11Dia nomena akanjo fotsy iray avy izy ireo, sy nasaina hiandry kely aloha mandra-pahafenon'ny isan'ny mpanompo namany sy ny rahalahiny, izay hovonoina toa azy koa.
       12Nony nosokafany ny tombo-kase fahenina, dia hitako, fa indro nisy horohoron-tany mafy, ary ny masoandro tonga mainty toy ny akanjo malailay volom-biby; ny volana manontolo nanjary toy ny rà; 13ary ny kintan'ny lanitra niraraka tamin'ny tany, toy ny voan'aviavy manta mihintsana fa voahozongozon'ny rivotra mafy. 14Ny lanitra niampirina toy ny horonan-taratasy, ary ny nosy amam-tendrombohitra rehetra nesorina tamin'ny toerany. 15Ny mpanjakan'ny tany, ny lehibe sy ny mpifehy arivo, ny mpanan-karena sy ny olo-mahery, ary ny andevo sy ny olom-potsy dia nisitrika tany amin'ny zohy sy vaton'ny tendrombohitra, 16ary nilaza tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy hoe: Mianjerà aminay, ka afeno amin'ny tavan'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny Zanak'ondry izahay; 17fa tonga ny androm-pahatezerany lehibe, ka iza no mahajanona?
Fanambaràna toko 7
Ny hanafahana amin'ny loza ny mpanompon'Andriamanitra voaisy fitomboka - Ny hasambarany rahefa tonga any an-danitra.

       1Taorian'izany, nahita Anjely efatra aho, nitsangana tamin'ny vazan-tany efatra, nihazona ny rivotra efatra amin'ny tany mba tsy hisy rivotra hitsoka, na amin'ny tany, na amin'ny ranomasina, na amin'ny hazo iray akory.
       2Dia nahita anjely iray hafa koa aho, niakatra avy amin'ny fiposahan'ny masoandro, nitana ny fitombok'Andriamanitra velona, ary niantso mafy an'ireo anjely efatra nasaina hanimba ny tany aman-dranomasina, 3nanao hoe: Aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo, mandra-panisinay fitomboka eo amin'ny handrin'ny mpanompon'Andriamanitsika. 4Ary reko ny isan'izay voaisy fitomboka tamin'ny fokon'Israely rehetra, ka efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy izy: 5dia roa arivo sy iray alina voaisy fitomboka avy amin'ny fokon'i Robena; roa arivo sy iray alina avy amin'ny fokon'i Gada; 6roa arivo sy iray alina avy amin'ny fokon'i Asera; roa arivo sy iray alina avy amin'ny fokon'i Neftalì; roa arivo sy iray alina avy amin'ny fokon'i Manase; 7roa arivo sy iray alina avy amin'ny fokon'i Simeona; roa arivo sy iray alina avy amin'ny fokon'i Levì; roa arivo sy iray alina avy amin'ny fokon'Isakara; 8roa arivo sy iray alina avy amin'ny fokon'i Zabolona; roa arivo sy iray alina avy amin'ny fokon'i Josefa, ary roa arivo sy iray alina avy amin'ny fokon'i Benjamina no voaisy fitomboka.
       9Nanaraka izany, dia nahita vahoaka be tsy azon'olona isaina aho, avy amin'ny firenena rehetra, sy ny fokom-pirenena ary ny fanjakana mbamin'ny samihafa fiteny rehetra, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy ny Zanak'ondry, miakanjo fotsy sy mitana sampan-drofia. 10Niantso tamin'ny feo mahery izy ireo nanao hoe: An'Andriamanitra izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, sy ny Zanak'ondry ny famonjena! 11Dia nitsangana nanodidina ny seza fiandrianana sy ireo Anti-dahy ary ny Zava-manana aina efatra ny anjely rehetra, ka niankohoka teo anoloan'ny seza fiandrianana, nitsaoka an'Andriamanitra, 12nanao hoe: Amena! An'Andriamanitsika mandrakizay mandrakizay ny dera amam-boninahitra, ny fahendrena amam-pankasitrahana, ny haja amam-pahefana, ary ny hery!
       13Tamin'izay, ny iray tamin'ireo Anti-dahy nanao tamiko hoe: Iza moa ireo miakanjo fotsy, ary avy aiza no nihaviany? 14Dia hoy ny navaliko azy: Hianao no mahalala, Tompoko. Ary hoy izy tamiko: Ireo no avy tamin'ny fampijaliana lehibe, nanasa sy namotsy ny akanjony tamin'ny ran'ny Zanak'ondry. 15Koa indreo izy eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, namompo azy andro aman'alina ao an-tempoliny, ary hamponenin'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ao an-tranony. 16Tsy ho noana na hangetaheta intsony ireo, ary tsy hampaninona azy na hainandro na zava-mandoro hafa. 17Fa ny Zanak'ondry, izay mipetraka eo afovoan'ny seza fiandrianana, no ho Mpiandry azy, sy hitondra azy ho amin'ny loharanon'aina, ary Andriamanitra no hamaoka ny ranomaso rehetra amin'ny masony.
Fanambaràna toko 8
Sokafana ny tombo-kase fahafito - Ny trompetra fito - Ilay anjely nitana fanembohana - Ny nitsòfana ny trompetra sy ny nipoahan'ny loza maro.

       1Nony nosokafan'ny Zanak'ondry ny tombo-kase fahafito, dia nisy fahanginana sahabo ho an-tsasak'adiny tany an-danitra.
       2Nony afaka izay, dia nahita ireo Anjely fito mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra aho, ary nomena trompetra fito izy ireo. 3Dia indro koa nisy Anjely anankiray hafa, nitsangana teo anoloan'ny otely, nitana fanembohana volamena, ary nomena emboka manitra betsaka mba hanolotra ny vavaky ny olo-masina rehetra eo ambony otely volamena, izy eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra; 4ary ny fofon'ny emboka manitra, avy amin'ny vavaky ny olo-masina, dia niakatra ho eo anatrehan'Andriamanitra avy amin'ny tànan'ny Anjely. 5Ary nalain'ilay Anjely ny fanembohana, nofenoiny afo avy teo ambony otely, dia nazerany tamin'ny tany, ka nisy feo aman-kotroka sy tsela-baratra, sady nihorohoro ny tany.
       6Ary niomana hitsoka ny trompetra ny Anjely fito izay nitondra ny trompetra fito.
       7Dia nitsoka ny trompetra ny anjely voalohany, ka nisy havandra sy afo miharo rà nalatsaka tamin'ny tany, ary may ny ampahatelon'ny tany, may ny ampahatelon'ny hazo, may koa ny ahi-maitso rehetra.
       8Nitsoka ny trompetra indray ny anjely faharoa, dia nisy toa tendrombohitra mirehitra nazera tany anaty ranomasina, ka nanjary rà ny ampahatelon'ny ranomasina, 9maty ny ampahatelon'ny zava-manana aina tao amin'ny ranomasina, ary levona ny ampahatelon'ny sambo.
       10Nitsoka ny trompetra koa ny anjely fahatelo, dia nisy kintana lehibe anankiray, mirehitra toy ny fanilo, nilatsaka avy any an-danitra, nianjera tamin'ny ampahatelon'ny ony, sy tamin'ny loharano. 11Imangidy no anaran'io kintana io, ka tonga mangidy ny ampahatelon'ny rano, ary maro ny olona matin'ny rano, noho izy tonga mangidy.
       12Nitsoka ny trompetra indray ny anjely fahefatra, dia voa ny ampahatelon'ny masoandro sy ny ampahatelon'ny volana ary ny ampahatelon'ny kintana, ka tonga maizina ny ampahatelon'ireo, tsy nazava intsony ny ampahatelon'ny andro, ary toraka izany koa ny alina.
       13Nanaraka izany dia nijery aho, ary nandre feom-boromahery anankiray nanidina teny afovoan'ny lanitra, niantso tamin'ny feo mahery hoe: Loza, loza, loza ho an'izay monina eny ambonin'ny tany, noho ny feon'ny trompetra telo sisa izay efa hotsofin'ny anjely.
Fanambaràna toko 9
Ny trompetra fahadimy - Ny valala - Ny trompetra fahenina - Ny miaramila an-tsoavaly tsy hita isa.

       1Dia nitsoka ny trompetra ny anjely fahadimy, ka hitako kintana anankiray avy any an-danitra, nilatsaka tety an-tany; nomena azy io ny fanalahidin'ny lavaka tsy hita noanoa. 2Dia nosokafany ny lavaka tsy hita noanoa, ka setroka toy ny avy amin'ny memy lehibe no nipololotra avy any; maizin'ny setroka avy any an-davaka tery ny masoandro sy ny habakabaka. 3Io setroka io indray, namoaka valala niely tety an-tany, sady nomena hery toy ny an'ny maingoka ety an-tany ireo, 4ary norarana tsy hanimba ny ahitra amin'ny tany, na ny zava-maitso, na ny hazo, fa ny olona tsy manana ny fitombok'Andriamanitra teo an-kandriny ihany. 5Tsy ny hamono azy anefa, fa ny hampanaintaina azy dimy volana no nasaina nataon'izy ireo, ary fanaintainana toy ny an'ny olona kekerin'ny maingoka no hafitsony azy; 6ka hitady ny fahafatesana ny olona amin'izany andro izany, fa tsy hahita azy; ary haniry ny ho faty izy, fa handositra azy ny fahafatesana.
Pejy: Voalohany  < 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Manaraka