Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Manaraka 
Fanambaràna toko 18 (tohiny)
3Satria ny firenena rehetra nisotro ny divaim-pahatezerana noho ny fijangajangany; ny mpanjakan'ny tany nijangajanga taminy, ary ny mpivarotra ety an-tany nahazo harena tamin'ny filibàny amin'ny zava-mahafinaritra azy nihoa-pampana.
       4Dia nandre feo iray hafa koa avy any an-danitra aho, nanao hoe: Mihataha aminy hianareo, ry vahoakako, mba tsy hiray heloka aminy, sy tsy hiombon-doza aminy, 5fa efa mitehika amin'ny lanitra ny fahotany, ary efa tsarovan'Andriamanitra ny haratsiany. 6Valio araka ny asany izy, ary ataovy avo sasaka noho izay nataony; ampisotroy amin'ny kapoaka nanomezany izy, ka omeo indroa hoatra izay nampisotroiny anareo; 7ataovy toraka ny niavonavonany sy nilibàny tamin'ny zava-mahafinaritra azy no hamafin'ny fampijaliana sy fampahoriana azy. Fa izao no hambom-pony: Mpanjakavavy aho fa tsy mpitondratena, ka lavitra ahy raha izay fisaonana! 8Noho izany kosa, indray hiantonta aminy indray andro monja ny lozany, dia fahafatesana, fisaonana, mosary, ary fandevonan'ny afo ny tenany, satria mahery Andriamanitra izay hitsara azy.
       9Hitomany azy sy higogogogo ny mpanjakan'ny tany, izay nijanganjanga taminy, sy niara-niliba taminy tamin'ny fahafinaretan'ny nofo, rahefa mahita ny setroky ny fandoroana azy. 10Hijanona eny lavitra eny izy ireo, fa tsiravina noho ny fijaliany, ka hanao hoe: Loza ity! loza ity! ry Babilona lehibe, ry tanàna mafy, fa ora iray monja, dia tonga ny fanamelohana anao!
       11Ny mpivarotra ety an-tany koa hitomany azy sy higogogogo, fa tsy hisy mpividy intsony ny entam-barony, 12dia ny volamena, volafotsy, vato soa, voahangy, rongonim-bazaha, lamba volom-parasy, parasily, jaky; sy ny hazo manitra isan-karazany rehetra, ny fanaka ivoara isan-karazany rehetra, ny fanaka isan-karazany rehetra natao tamin'ny hazo saro-bidy sy ny varahina ary ny vy mbamin'ny vato sanga; 13dia ny havozomamy, zava-manitra, menaka manitra, emboka manitra, divay, diloilo, lafarina tsara indrindra, varim-bazaha, biby manompo, ondry, soavaly, kalesy, ary ny tena aman'ain'olona. - 14Ny voankazo nifalian'ny fonao, nanalavitra anao; ny hanim-py aman-java-tsoa rehetra, very tsy ho hitanao intsony.
       15Ny mpivarotra ireny zavatra rehetra ireny, izay nahazo harena taminy, dia hijanona eny lavitra eny, fa tsiravina noho ny fijaliany, ka hitomany sy hiferin'aina hoe: 16Loza ity! loza ity! ry ilay tanàna lehibe, izay nitafy rongony fotsy madinika, sy lamba volom-parasy ary jaky, sady niravaka volamena sy vatosoa mbamin'ny voahangy; kanjo ora iray monja lahy, dia levona izany harem-bevava izany!
       17Ary ny mpitondra sambo rehetra, sy izay rehetra mandeha eny ambony ranomasina, mbamin'ny matilò sy izay rehetra manan-draharaha amin'ny ranomasina, dia nijanona eny lavitra eny koa, 18ka niantsoantso nahita ny setroky ny fandoroana azay, nanao hoe: Aiza intsony no hahita tahaka izany tanàna lehibe izany? 19Sady nanisy vovoka ny lohany izy ireo no nitomany sy nigogogogo, nanao hoe: Loza ity! loza ity! fa ilay tanàna lehibe, nampanan-karena ny nanan-tsambo rehetra teny amin'ny ranomasina noho ny zava-tsaro-bidy tao aminy lahy, ka levona ora iray monja!
       20Mifalia noho ny nanjò azy hianao, ry lanitra, sy hianareo olo-masina, mbaminareo apostoly sy mpaminany koa, fa fanomezan-drariny anareo no nanamelohan'Andriamanitra azy.
       21Tamin'izay dia nisy anjely anankiray, naka vato hoatra ny vato lehibe fikosohan-dafarina, ka nanipy azy tany anaty ranomasina, nanao hoe: Hazera tampoka hoatra izany i Babilona tanàna lehibe, ka tsy ho hita intsony! 22Dia tsy ho re ao aminao intsony ny feon'ny mpitendry harpa, sy ny mpitsoka mozika, mbamin'ny mpitsoka sodina sy trompetra. Ny mpanao taozavatra rehetra tsy ho hita eo aminao intsony, ary ny feon'ny vato fikosohan-dafarina tsy ho re ao intsony koa. 23Ny fahazavan'ny jiro tsy hamirapiratra ao aminao intsony, ary ny feon'ny mpampakatra sy ampakarina tsy ho re ao aminao intsony; satria ny mpandrantonao dia lehiben'ny tany, ary ny ody fandrebirebenao no nampivily ny firenena rehetra. 24Tao anatin'io tanàna io koa no nahitana ny ràn'ny mpaminany sy ny olo-masina, mbamin'izay rehetra novonoina tety ambonin'ny tany.
Fanambaràna toko 19
Ifalian'ny any an-danitra ny nitsarana an'i Babilona - Adin'Ilay nitaingina soavaly fotsy amin'ny Biby sy ny mpanjakan'ny tany.

       1Rahefa izany, dia nisy hoatra ny feom-bahoaka betsaka tany an-danitra, reko nanao hoe: Aleloia! An'Andriamanitra ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery, 2fa marina sy mahitsy ny fitsarany, satria izy nanameloka ilay Vehivavy janga malaza izay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangany, sy namely an'io noho ny ran'ny mpanompony izay nalatsaky ny tànany. 3Dia naverin'izy ireo fanindroany indray ny hoe: Aleloia! Ary niakatra mandrakizay mandrakizay ny setroky ny tanàna.
       4Tamin'izany ny Anti-dahy efatra amby roapolo sy ny Zava-manana aina efatra dia niankohoka nitsaoka an'Andriamanitra, nanao hoe: Amena! Aleloia!
       5Dia nisy koa feo nivoaka avy ao amin'ny seza fiandrianana nanao hoe: Miderà an'Andriamanitra hianareo mpanompony rehetra, sy hianareo matahotra azy rehetra, na kely na lehibe.
       6Ary nisy hoatra ny feon'olona maro be, sy tahaka ny firohondrohon'ny ranobe, ary sahala amin'ny fikotrokotroky ny kotro-baratra mafy, reko nanao hoe: Aleloia! fa ny Tompo Andriamanitsika tsitoha no manjaka. 7Mifalia sy miravoravoa isika, ary manomeza voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badin'ny Zanak'ondry, ary efa voahaingo ny Vadiny; 8rongonim-bazaha madinika fotsy mamirapiratra no nomena hitafiany, dia ny asa soan'ny olo-masina izany.
       9Dia hoy ilay anjely tamiko: Soraty: Sambatra izay nasaina ho amin'ny fampakaram-badin'ny Zanak'ondry. Sady nampiany hoe: Tena tenin'Andriamanitra marina tokoa ireo teny ireo. 10Dia nidaboka tamin'ny tongony aho, mba hiankohoka aminy, nefa hoy izy tamiko: Tandremo, aza manao izany, fa mpanompo namanao ihany koa aho sy naman'ny rahalahinao izay manana ny fanambaran'i Jesoa. Andriamanitra no iankohofy. Fa mifanaraka ny fanambaran'i Jesoa sy ny fanahin'ny faminaniana.
       11Nanaraka izany, dia indro hitako nisokatra ny lanitra, ary nisy soavaly fotsy niseho teo; i Mahatoky sy Marina no anaran'ilay nitaingina azy, ary ara-drariny no itsaran'ny iadiany; 12tahaka ny lelafo ny masony, ary satro-boninahitra maro no teny an-dohany; nisy anarana voasoratra teny aminy, izay tsy nisy nahalala afa-tsy izy irery; 13akanjo nipentina rà no niakanjoany, ary NY TENIN'ANDRIAMANITRA no anarany; 14nanaraka azy ny tafiky ny lanitra, soavaly fotsy no nitaingenan'ireo ary rongonim-bazaha fotsy madio no nitafiny; 15nisy sabatra marani-dany roa nivoaka avy ao am-bavany, mba hamelezany ny firenena, ary hifehy azy amin'ny tsora-by izy, sady ny tenany ihany no hanitsaka ny famiazana ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra tsitoha; 16izao no anarany voasoratra tamin'ny lambany sy ny feny: MPANJAKAN'NY MPANJAKA SY TOMPON'NY TOMPO.
       17Ary indro hitako nisy anjely anankiray nitsangana teo amin'ny masoandro, niantso ny voro-manidina rehetra teo amin'ny habakabaky ny lanitra, ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: Avia, mivoria hianareo ho amin'ny fihinanam-ben'Andriamanitra, 18mba hihinana ny nofon'ny mpanjaka, ny nofon'ny tompon'arivo, ny nofon'ny olo-mahery, ny nofon'ny soavaly mbamin'ny mpitaingina azy, sy ny nofon'ny olona rehetra, na andevo na olom-potsy, na kely na lehibe.
       19Dia hitako fa nivory ny Biby sy ny mpanjakan'ny tany mbamin'ny tafiny, mba hiady amin'ilay nitaingina ny soavaly sy amin'ny tafiny. 20Voasambotra ilay Biby sy ny mpaminany sandoka, izay nanao fahagagana teo anatrehany mba hoentiny mamitaka ireo nandray ny mariky ny Biby sy nivavaka tamin'ny sariny, ka indray natsipy velona tany amin'ny farihy mirehitra afon-tsolifara; 21ary ny olona sisa dia matin'ny sabatra nivoaka avy ao am-bavan'ilay nitaingina ny soavaly, ka vokin'ny nofony ny vorona rehetra.
Fanambaràna toko 20
Resy ny Dragona sy ny miandany aminy - Ny fitsanganan'ny maty sy ny fitsarana azy.

       1Ary nahita anjely anankiray nidina avy any an-danitra aho, izay nitàna ny fanalahidin'ny lavaka tsy hita noanoa sy rojo vy lehibe anankiray teny an-tànany. 2Nosamborin'izy io ny Dragona, ilay menarana antitra, dia ny demony sy i Satana, ka nafatony arivo taona, 3dia nazerany tao amin'ny lavaka tsy hita noanoa, ary nohidiany tao sy nasiany tombo-kase teo amboniny, mba tsy hamitahany ny firenena maro intsony, mandra-pahatapitry ny arivo taona; fa rahefa afaka izany dia tsy maintsy hovahana kelikely indray izy aloha.
       4Dia nahita seza fiandrianana maro aho, izay nipetrahan'olona nahazo fahefana hitsara, sy nahita ny fanahin'ireo notapahin-doha noho ny fanambaran'i Jesoa sy noho ny tenin'Andriamanitra, mbamin'ny an'ireo tsy nivavaka tamin'ny Biby na tamin'ny sariny, sy tsy nandray ny mariny na tamin'ny handriny, na tamin'ny tànany, fa efa velona ireo ka niara-nanjaka arivo taona tamin'ny Kristy. 5Ny maty sisa kosa dia mbola tsy velona, raha tsy efa tapitra ny arivo taona. Izany no fitsanganana voalohany amin'ny maty. 6Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany! Tsy mba hanam-pahefana amin'izy ireo ny fahafatesana faharoa, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy ny Kristy izy, ka hiara-manjaka aminy arivo taona.
       7Rahefa tapitra ny arivo taona, dia hovahana hiala amin'ny tranomaizina i Satana, ka hivoaka hamitaka ny firenena amin'ny vazan-tany efatra, dia i Goga sy Magoga, izay hoatra ny fasiky ny ranomasina ny isany, mba hamory azy ho amin'ny ady.
Pejy: Voalohany  < 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Manaraka