Eto ianao : Fandraisana> Baiboly
Voalohany  < 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Manaraka 
Fanambaràna toko 20 (tohiny)
8Dia niakatra tamin'ny tany izy ireo, ka nanodidina ny tobin'ny olo-masina sy ny tanàna malala. 9Kanjo nisy afo nampidinin'Andriamanitra avy any an-danitra kosa, ka nandevona azy ireo; ary ny demony izay namitaka azy koa nazera any amin'ny farihy afo aman-tsolifara, 10itoeran'ilay Biby sy ny mpaminany sandoka, sy hijalian'izy ireo andro aman'alina mandrakizay mandrakizay.
       11Rahefa izany, indro hitako ity seza fiandrianana lehibe fotsy mamirapiratra, sy ilay mipetraka eo amboniny; ka ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany, fa tsy nisy hitoerany intsony; 12ny maty rehetra koa, na kely na lehibe, hitako nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana. Dia nisy boky maro novelarina, ary nisy boky iray hafa koa novelarina, dia ny bokin'ny fiainana izany; ka notsaraina araka izay voasoratra tamin'ireo boky ireo, manaraka ny asany avy, ny maty rehetra. 13Ny ranomasina namoaka ny maty tao aminy; ny Fahafatesana sy ny Fonenan'ny maty koa namoaka ny azy, dia samy notsaraina araka ny asany avy izy. 14Ary ny fahafatesana sy ny afobe dia natsipy tany amin'ny farihy afo: - izany no fahafatesana faharoa: ny farihy afo. 15Ka izay rehetra tsy voasoratra tao amin'ny bokin'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo avokoa.
Fanambaràna toko 21
Lanitra sy tany vaovao - Jerosalema vaovao Vadin'ny Zanak'ondry - Ny manda sy ny vavahadin'ny tanàna - Izay tempoly sy fanilon'ny tanàna.

       1Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho; fa efa lasa ny lanitra voalohany, sy ny tany voalohany, ary tsy nisy intsony koa ny ranomasina. 2Dia indro hitako nidina avy any an-danitra ny tanàna masina avy any amin'Andriamanitra, dia Jerosalema vaovao, voahaingo toy ny vehivavy ampakarina, voaomana hihaona amin'ny vadiny. 3Ary inay nisy feo mahery reko avy ao amin'ny seza fiandrianana nanao hoe: Indro ny tranolain'Andriamanitra tonga eny amin'ny olona, ary izy hiara-monina amin'izy ireo. Izy ireo moa ho vahoakany, ary izy Andriamanitra mitoetra eny aminy kosa, ho Andriamanitr'izy ireo. 4Hofafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny mason'izy ireo, ary ny fahafatesana dia tsy hisy intsony; ny alahelo amam-pitarainana sy fahoriana koa tsy hisy intsony, fa efa lasa ny toetra taloha.
       5Dia hoy ilay nipetraka teo ambony seza fiandrianana: Indro havaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy: Soraty fa marina sy mahatoky ireo teny ireo. 6Nanaraka izany, dia hoy izy tamiko: Vita izany. Izaho no Alfà sy Omegà, fiandohana sy fiafarana. Hampitsotroiko maimaim-poana amin'ny loharanon'aina izay mangetaheta. 7Ary izay mandresy no hanana ireo zavatra ireo, ka izaho ho Andriamaniny, izy ho zanako. 8Fa ny kanosa kosa, sy ny tsy mino, ny tsy valahara, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpimasy, ny mpanompo sampy, mbamin'ny mpandainga rehetra, dia any amin'ny farihy afo aman-tsolifara mirehitra no ho anjarany; izany no fahafatesana faharoa.
       9Tamin'izay, ny iray tamin'ny anjely fito nitondra ny kapoaka fito feno ny loza fito farany, dia tonga nilaza tamiko hoe: Avia fa hasehoko anao ny Vehivavy ampakarina ho Vadin'ny Zanak'ondry. 10Dia nentiny am-panahy tany amin'ity tendrombohitra sady lehibe no avo aho, ka nasehony ahy ny tanàna masina, dia Jerosalema nidina avy any an-danitra, avy amin'Andriamanitra. 11Namirapiratry ny voninahitr'Andriamanitra izy, ary voazavan'ny kintana toy ny vato sarobidy, dia ny vato jaspa izay azo itarafana toy ny kristaly. 12Sady avo no lehibe ny mandany, ary roa ambin'ny folo ny vavahadiny; nisy anjely roa ambin'ny folo tamin'ireo vavahady ireo, ary nisy anarana voasoratra koa, dia ny anaran'ny foko roa ambin'ny folon'ny zanak'Israely. 13Vavahady telo no eo atsinanana, vavahady telo no eo avaratra, vavahady telo no eo atsimo, vavahady telo no eo andrefana. 14Misy vato fanorenana roa ambin'ny folo ny mandan'ny tanàna; ary misy anarana roa ambin'ny folo amin'ireo, dia ny anaran'ny Apostoly roa ambin'ny folon'ny Zanak'ondry.
       15Nitondra volotara volamena fandrefesana ilay niteny tamiko, mba handrefesany ny tanàna sy ny vavahadiny ary ny mandany. 16Efa-joro ny tanàna, ary nitovy ny halavany sy ny sakany. Dia nandrefy ny tanàna tamin'ny volotarany izy, ka roa arivo sy iray alina stady, ary nitovy ny halavany sy ny sakany ary ny hahavony. 17Norefesiny koa ny mandany ka efatra amby efa-polo amby zato hakiho araka ny refin'ny olona sy ny an'ny anjely koa. 18Vato jaspa no nanaovana ny mandan'ny tanàna; ary tena volamena madio toy ny fitaratra kristaly ny tanàna. 19Voaravaka vatosoa isan-karazany ny vato fanorenana ny mandan'ny tanàna. Jaspa ny fanorenana voalohany, safira ny faharoa, kalsedoana ny fahatelo, emeraoda ny fahefatra, 20sardoniksa ny fahadimy, sardoana ny fahenina, krisaolita ny fahafito, berila ny fahavalo, taopazy ny fahasivy, krisaopazy ny fahafolo, hiasenty ny faharaika ambin'ny folo, ary ametista ny faharoa ambin'ny folo. 21Ny vavahady roa ambin'ny folo dia voahangy roa ambin'ny folo, fa voahangy iray ihany ny vavahady iray, ary ny lalamben'ny tanàna dia tena volamena madio, manganohano hoatra ny fitaratra.
       22Tsy nahita tempoly tao aho, fa ny Tompo Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy ny Zanak'ondry no tempoliny. 23Tsy mila masoandro ny tanàna, na volana hanazava azy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no mamirapiratra ao aminy, ary ny Zanak'ondry no fanilony. 24Ny firenena rehetra handeha amin'ny fahazavany, ary ny mpanjakan'ny tany hitondra ny fiamboniany ao aminy. 25Tsy hihidy ny vavahadiny isan'andro, fa ny alina tsy mba hisy ao aminy. 26Ny laza aman-java-tsoan'ny firenena rehetra ho tapitra ao avokoa; 27ary tsy hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra anarana ao amin'ny bokin'ny fiainan'ny Zanak'ondry ihany.
Fanambaràna toko 22
Ny hazon'aina sy ny onin'ny ranon'aina - Fanambarana marina tokoa ity - Tenin'i Jesoa manamarina azy - Teny farany.

       1Dia nasehony ahy ity onin-dranovelona, mangarangarana toy ny kristaly, nivoaka avy ao amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny Zanak'ondry, namaky ny kianjan'ny tanàna. 2Teo an-daniny roa amin'ny ony, dia nisy hazon'aina mamoa indroa ambin'ny folo, dia indray mandeha isam-bolana, ary mandravina fanasitranana ny firenena.
       3Ny ozona tsy hisy intsony; ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny Zanak'ondry ho ao an-tanàna; ary ny mpanompony, hanompo azy, 4sady hahita ny tavany sy hanana ny anarany eo an-kandriny. 5Tsy hisy alina intsony; ary tsy hila ny fanazavan'ny jiro, na ny fanazavan'ny masoandro izy ireo, fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava azy; sady hanjaka mandrakizay mandrakizay izy rehetra.
       6Ary hoy ilay anjely tamiko: Marina sy mahatoky ireo teny ireo; ary ny Tompo Andriamanitry ny fanahin'ny mpaminany no efa naniraka ny anjeliny, mba hanambara amin'ny mpanompony ny zavatra rehetra tsy maintsy ho tonga faingana. - 7Indro, avy faingana aho. Sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity.
       8Izaho Joany no nahita sy nandre ireo zavatra ireo. Nony efa nahita sy nandre izany aho, dia nidaboka teo an-tongotr'ilay anjely naneho izany tamiko, mba hiankohoka taminy; 9nefa hoy izy tamiko: Tandremo, aza manao izany, fa mpanompo namanao ihany koa aho, sy naman'ny mpaminany rahalahinao, mbamin'izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity; Andriamanitra no tsaohy.
       10Ary hoy izy tamiko: Aza asiana tombo-kase ny teny faminaniana amin'ity boky ity, fa efa antomotra ny fotoana. 11Ka ny olon-dratsy avelao hanao ratsy ihany; izay maloto avelao hihamaloto ihany. Fa ny olo-marina kosa, aoka hihamarina kokoa, ary ny efa masina aoka hihamasina kokoa.
       12Indro, avy faingana aho; efa eo am-pelatànako ny valy hamaliako ny olona rehetra araka ny asany avy. 13Izaho no Alfà sy Omegà, ny voalohany sy ny farany, ary ny fiandohana sy ny fiafarana. 14Sambatra izay manasa ny akanjony amin'ny ràn'ny Zanak'ondry, mba hananany fahefana amin'ny hazon'aina, sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. 15Fa any ivelany kosa ny alika sy ny mpimasy, ny mpinjangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, mbamin'izay rehetra tia lainga sy mpandainga.
Pejy: Voalohany  < 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Manaraka