Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Eksaody

Eksaody toko 3, 1-6,9-12,
Ny niantsoan'Andriamanitra an'i Moizy.

       1Ary Moizy niandry ny biby fiompin'i Jetrao, rafozany, mpisorona tao Madiana. Nentiny nankany ankoatry ny efitra ny biby, ka tonga tany amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra, tany Horeba, izy. 2Ny anjelin'ny Tompo niseho taminy, amin'ny endriky ny lelafo, teo afovoan'ny zava-maniry milobolobo. Hitan'i Moizy fa indro nirehitra avokoa ilay zava-maniry milobolobo, nefa tsy levona ilay zava-maniry milobolobo. 3Ka hoy Moizy: Ndeha hiolaka aho handinika io fahitana lehibe io, sy hizaha izay tsy mahalevona ny zava-maniry milobolobo. 4Hitan'ny Tompo fa niolaka hijery izy; dia niantso azy Andriamanitra teo afovoan'ny zava-maniry milobolobo, nanao hoe: Ry Moizy! ry Moizy! Ka hoy ny navaliny: Inty aho. 5Dia hoy Andriamanitra: Aza manakaiky eto: esory ny kapa amin'ny tongotrao, fa tany masina io. 6Ary hoy koa izy: Izaho no Andriamanitry ny rainao, Andriamanitr'i Abrahama, Andriamanitr'Isaaka ary Andriamanitr'i Jakoba. Nosaronan'i Moizy ny tavany fa natahotra ny hijery an'Andriamanitra izy. 9Ary ankehitriny dia indro fa tafasondrotra hatraty amiko ny fitarainan'ny zanak'Israely, ary efa hitako ny fahoriana atambesatry ny Ejipsiana amin'izy ireo. 10Koa handeha hianao amin'izao, irahiko ho any amin'i Faraona, hitondranao mivoaka ny zanak'Israely vahoakako.
       11Fa hoy Moizy tamin'Andriamanitra: Zinona moa aho no hankany amin'i Faraona sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Ejipta? 12Dia hoy Andriamanitra: Homba anao aho; ary izao no famantarana fa izaho no naniraka anao: Rahefa tafavoakanao an'i Ejipta ny vahoaka, dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity hianareo. >