Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 58, 1-9a,
Sitrak'Andriamanitra ny fifadian-kanina - Ny sabata.

       1Manezaha antso mafy, ka aza tànana ny feonao;
ataovy manehoeho hoatra ny trompetra ny feonao,
ka ambarao amin'ny vahoakako ny fahotany,
ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahadisoany.
       2Mitady ahy isan'andro izy ireo,
samy maniry hahalala ny làlako,
mova tsy ny firenena efa nanaraka ny rariny,
sy tsy mba nahafoy ny didin'Andriamanitra akory.
Mangataka fitsarana marina amiko izy,
ary maniry hohatonin'Andriamanitra:
       3Soa inona ho anay ny mifady hanina raha tsy hitanao izany,
sy ny manetry ny fanahinay, raha tsy jerenao izany? -
Amin'ny andro ifadianareo, mbola ny raharahanareo ihany no ataonareo;
ary mbola poretinareo hiasa mafy ihany ny mpikaramanareo rehetra.
       4Sady miady sy mifandritra hianareo no mifady,
ary mamely totohondry an-katezerana aza!
Ny fomba fifadianareo amin'izany andro izany
tsy mba hihainoana ny feonareo any amin'ny avo.
       5Moa izany va no fifadiana ankasitrahako?
Izany va no andro fanetren'ny olona ny fanahiny?
Ny miondri-doha hoatra ny zozoro,
sy mandry amin'ny lasaka sy lavenona,
dia izany va no antsoina hoe fifadiana,
sy andro ankasitrahan'ny Tompo?
       6Tsy izao va no fifadiana tiako kokoa:
dia ny manapaka ny famatorana tsy an-drariny,
ny mamaha ny fehezan'ny jioga,
ny mandefa ny ampahoriana ho afaka;
ny manapatapaka ny jioga rehetra isan-karazany?
       7Moa tsy ny hizaranao ny mofonao amin'izay noana va;
sy ny hampiantranoanao ireo mahantra tsy manan-kidirana,
sy ny hanafianao izay hitanao miboridana,
ary ny tsy hiviliana tsy hijery ny tapaky ny tenanao?
       8Amin'izany ny fahazavanao hiposaka hoatra ny fahazavan'ny maraina,
ary ny fahasitrananao ho tonga faingana;
ny fahamarinanao, hialoha làlana anao;
ny voninahitry ny Tompo ho vodi-làlanao.
       9Amin'izany hianao hiantso, ary Iaveh hamaly;
hianao hitaraina, ary izy hanao hoe: Inty aho!
Raha esorinao tsy ho eo aminao intsony ny jioga,
ny fanambanana sy ny teny manala baraka; >