Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Joany

Joany toko 1, 6-28

       <6Nisy lehilahy anankiray nirahin'Andriamanitra, Joany no anarany; 7tonga ho vavolombelona hanambara ny Fahazavana izy, mba hinoan'ny olon-drehetra noho ny teniny. 8Tsy izy anefa no Fahazavana fa tonga ho vavolombelona manambara ny fahazavana fotsiny izy. 9Fa ny Teny ihany no tena Fahazavana, izay manazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. 10Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nahariana izao tontolo izao, nefa tsy nahalala azy izao tontolo izao. 11Tonga tao amin'ny olony izy, fa ny olony tsy nandray azy. 12Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny fahazoana ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, 13ka tsy mba nateraky ny rà, na ny sitra-pon'ny nofo, na ny sitra-pon'ny olona ireo, fa naterak'Andriamanitra. 14Ary ny Teny dia tonga nofo, ka nonina taty amintsika; ary nibanjina ny voninahiny izahay, dia voninahitra tahaka izay zakain-janaka lahitokana avy amin'ny Rainy, sady feno fahasoavana sy fahamarinana izy.
       15Nanambara azy Joany, ka niantso nanao hoe: izy ilay nolazaiko hoe: Izay avy ao aoriako dia efa tonga eo alohako, satria talohako izy. 16Ary avy amin'ny hafenoany no nandraisantsika rehetra fahasoavana miampy fahasoavana, 17satria ny Lalàna moa nomena tamin'ny alàlan'i Moizy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia avy amin'ny alàlan'i Jesoa-Kristy. 18Tsy dia nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana; fa ny Zanaka tokana izay ao anatin'ny Ray ihany no hany nanambara azy.
       19Ary izao no nambaran'i Joany raha naniraka mpisorona sy levita, avy tany Jerosalema, hankany aminy ny Jody mba hanontany azy hoe: Iza moa hianao? 20Nilaza marina izy ka tsy nandà, fa nanao hoe: Tsy Kristy aho. 21Dia nanontany azy izy ireo nanao hoe: Iza àry? Elia va hianao? Fa hoy izy: Tsy izy aho. Ilay Mpaminany va hianao? Fa hoy ny navaliny: Tsia. 22Ka hoy izy ireo taminy: Iza àry hianao, mba hitondranay valy amin'izay naniraka anay? Ataonao ho iza ny tenanao? 23Dia hoy izy: Izaho no feon'ny miantso any an'efitra hoe: Ahitsio ny làlan'ny Tompo, araka izay voalazan'Izaia mpaminany. 24Ary Farisiana ireo iraka ireo. 25Dia nanontany azy indray ireo ka nanao taminy hoe: Nahoana àry hianao no manao batemy raha tsy Kristy, na Elia, na ilay Mpaminany? 26Ka novalian'i Joany hoe: Izaho manao batemy amin'ny rano; fa eo aminareo misy anankiray tsy fantatrareo, 27dia ilay avy ao aoriako, ary tsy mendrika hamaha ny kofehin-kapany aza aho. 28Tany Betania an-dafin'i Jordany, izay nanaovan'i Joany batemy, no natao izany zavatra izany. >