Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Voalohan'i Md. Paoly Ho An'ny Korintiana

1 Korintiana toko 15, 1-11
Ny amin'ny fitsanganan'ny maty - Lazainy aloha ny nitsanganan'ny Kristy - Raha nitsangana ny Kristy, dia misy tokoa ny fitsanganan'ny maty - Hain'Andriamanitra atao ny manangana ny maty - Ny ho toetr'izay tafatsangana.

       1Ampahatsiaroviko anareo, ry rahalahy, ny Evanjely notoriko taminareo, izay noraisinareo, sy niorenanareo, 2ary hahazoanareo famonjena, raha t├ánanareo araka ny nitoriako azy taminareo; afa-tsy raha hoe ninonino foana hianareo. 3Izao no zavatra nampianariko anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra, araka ny nandraisako azy: maty noho ny fahotantsika ny Kristy, araka ny Soratra Masina; 4dia nalevina izy, sy nitsangana tamin'ny andro fahatelo, araka ny Soratra Masina; 5ary niseho tamin'i Sefasy, vao tamin'ny roa ambin'ny folo. 6Manaraka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby diman-jato izy, ary mbola velona mandraka ankehitriny ny ankamaroan'ireny, fa ny sasany ihany no efa nody mandry. 7Rahefa izany, dia niseho tamin'i Jakoba izy, vao tamin'ny Apostoly rehetra. 8Ary faran'izy rehetra, mba nisehoany koa aho, dia izaho izay toy ny tsy tonga volana. 9Fa ambany indrindra amin'ny Apostoly aho, ary tsy mendrika hantsoina hoe Apostoly akory aza, satria nanenjika ny Eglizin'Andriamanitra aho; 10saingy ny fahasoavan'Andriamanitra no naha-toy izao ahy. Tsy foana tao amiko anefa ny fahasoavana, fa niasa bebe kokoa noho izy rehetra aho; na tsy izaho, fa ny fahasoavan'Andriamanitra niaraka tamiko. 11Koa izany ├áry no torinay, na izaho na izy ireo; ary izany koa no ninoanareo. >