Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Mpitsara

Mpitsara toko 6, 11-24a

       <11Ary tonga ny anjelin'ny Tompo ka nipetraka teo ambanin'ny terebinta tao Efrà, izay an'i Joasy, fianakavian'i Abiesera. Nively vary teo amin'ny fitoerana famiazam-boaloboka Jedeona zanany tamin'izay, mba hapetrany amin'izay tsy hahitan'i Madiana azy. 12Niseho taminy ny anjelin'ny Tompo ka nanao taminy hoe: Momba anao Iaveh, ry lehilahy mahery. Fa hoy Jedeona taminy: 13Indrisy Tompoko, raha momba anay Iaveh, ahoana no dia ianjeran'izao zavatra rehetra izao aminay? Ary aiza ny fahagagany rehetra izay tantarain'ny razanay aminay ataony hoe: Moa tsy nitondra anay niakatra avy tany Ejipta va Iaveh? Fa efa nafoin'ny Tompo mihitsy izahay ankehitriny; ary efa natolony eo an-tànan'i Madiana. 14Dia nitodika azy Iaveh ka nanao hoe: Mandehana amin'izao hery anananao izao, ka afaho amin'ny tànan'i Madiana Israely; tsy efa nirahiko va hianao? 15Ary hoy Jedeona taminy: Indrisy, Tompo ô! Amin'ny inona no hanafahako an'Israely? Indro ny fianakaviako fa faraidiny indrindra amin'i Manase, ary izaho no kely indrindra amin'ny ankohonan'i dada. 16Fa Iaveh nanao taminy hoe: Homba anao aho, ka horesenao toy ny olona iray monja i Madiana. 17Hoy Jedeona taminy: Raha nahita fitia teo imasonao aho, mba omeo famantarana fa hianao no miteny amiko. 18Aza dia miala eto hianao mandra-piveriko eto aminao, mitondra ny fanatitro sy mandroso azy eo anoloanao. Dia hoy Iaveh: hiandry mandra-piverinao aho.
       19Nony niditra Jedeona dia namboatra zanak'osy ary nanao mofo tsy misy lalivay tamin'ny lafarina iray efah, ka rahefa nataony tao anaty harona ny hena, ary tao anaty vilany ny ro dia nentiny tamin'izay teo ambanin'ny terebinta ka natolony. 20Hoy ny anjelin'ny Tompo taminy: Alao ny hena sy ny mofo tsy misy lalivay, apetraho eo ambonin'ity vatolampy ity, sy rotsahy ny ro. Dia nataony izany. 21Ary naroson'ny anjelin'ny Tompo ny lohan'ny tehina teny an-tànany, ka natendriny ny hena sy ny mofo tsy misy lalivay, dia nisy afo nivoaka niaraka tamin'izany tamin'ny vatolampy, nandevona ny hena sy ny mofo tsy misy lalivay; ary nanjavona tsy hitan'ny masony ny anjelin'ny Tompo. 22Dia fantatr'i Jedeona fa anjelin'ny Tompo iny ka hoy Jedeona: Maty aho, ry Iaveh Tompo ô, fa nahita nifanatri-tava tamin'ny anjelin'ny Tompo. 23Hoy Iaveh taminy: Tomoera amim-piadanana, aza matahotra, fa tsy ho faty hianao. 24Nanorina otely teo Jedeona ho an'ny Tompo ka nantsoiny hoe: Iaveh-Saloma; mbola ao Efran'i Abiesera izany mandrak'androany. >