Epistola Voalohan'i Md. Paoly Ho An'ny Korintiana

Toko faha-3

1 Ary izaho, ry rahalahy, dia tsy nahazo niteny taminareo toy ny amin'ny olona ara-panahy, fa toy ny amin'ny olona ara-batana sy mbola zaza ao amin'ny Kristy.

2 Ronono no nomeko hosotroinareo, fa tsy ventin-kanina mahery, satria tsy mbola nahazaka izany hianareo, sady tsy mbola mahazaka hatr'ankehitriny aza, noho hianareo mbola ara-batana. 3 Fa fialonana amam-pifandirana no hita ao aminareo, ka moa tsy ara-batana sy araka ny fanaon'olombelona va izany? 4 Raha ny iray hanao hoe: Izaho an'i Paoly, ny iray kosa hanao hoe: Izaho an'i Apolo: moa tsy olombelona ihany va hianareo amin'izany? Fa inona àry Apolo, ary inona koa Paoly?

5 Mpandraharaha nahatonga anareo ho mpino fotsiny ireo, samy araka izay nomen'ny Tompo azy avy. 6 Izaho moa namboly, Apolo kosa nanondraka; fa Andriamanitra ihany nampaniry. 7 Samy tsinontsinona na izay mamboly na izay manondraka; fa Andriamanitra izay mampaniry ihany no izy. 8 Sahala ihany ny mamboly sy ny manondraka; ary samy hovalian'Andriamanitra araka ny fisasarany avy. 9 Fa izahay moa mpiara-miasa amin'Andriamanitra; ary hianareo kosa sahan'Andriamanitra sy trano arafiny. 10 Noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy, dia nanao ny fanorenana toy ny tompo-marika mahay aho, ary ny hafa kosa mandrafitra eo amboniny. Samia anefa mitandrina izay arafiny eo amboniny;

11 satria tsy misy mahazo manao fanorenana hafa, afa-tsy izay efa vita, dia Jesoa-Kristy. 12 Koa raha misy mandrafitra trano volamena, na volafotsy, na vatosoa, na hazo, na bozaka na mololo, eo ambonin'io fanorenana io, dia haseho avokoa ny asan'ny olona tsirairay avy; 13 ary ny andron'ny Tompo no hampiseho azy; satria andro hanetriketrika amin'ny afo izany, ka ny afo no hizaha toetra ny asan'ny olona tsirairay isam-batana: 14 maharitra moa ny asa narafiny teo amboniny, dia handray valisoa izy; 15 may kosa ny asany, dia ho faty antoka izy, nefa hovonjena ihany ny tenany, saingy toy ny avy ao amin'ny afo. 16 Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra hianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny Fanahin'Andriamanitra?

17 Koa izay mandrava ny tempolin'Andriamanitra dia mba horavan'Andriamanitra kosa, satria masina ny tempolin'Andriamanitra, dia hianareo izany. 18 Aza misy mamita-tena; fa raha misy aminareo manao ny tenany ho hendry amin'izao tontolo izao, dia aoka ho adala izy mba ho hendry.

19 Satria ny fahendren'izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra, araka ny voasoratra hoe: Ny hafetsen'ny hendry no hamandrihako azy; 20 ary koa hoe: Fantatry ny Tompo ny hevitry ny hendry, ary fantany fa zava-poana izany. 21 Koa aza misy manao olona ho reharehany, 22 fa anareo ny zavatra rehetra, na Paoly, na Apolo, na Sefasy, na izao tontolo izao, na fiainana na fahafatesana, na ny zavatra ankehitriny na ny zavatra ho avy: anareo avokoa izany rehetra izany; 23 hianareo kosa an'ny Kristy, ary ny Kristy an'Andriamanitra.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.3275