Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Voalohan'i Samoela

1 Samoela toko 24
Ny tsy namonoan'i Davida an'i Saola tao an-johin'i Engadì.

       1Avy teo Davida dia niakatra hipetraka tao amin'ny fitoerana mimanda ao Engadì. 2Nony tafaverina avy nanenjika ny Filistina Saola dia nisy tonga nilaza taminy hoe: Indro Davida any an'efitr'i Engadì. 3Dia naka telo arivo lahy voafantina tamin'Israely rehetra Saola ka nandeha nitady an'i Davida sy ny olony, hatrany amin'ny vatolampin'ny osy dia. 4Tonga tamin'ny valan'ondry izay tao amoron-dàlana izy ary nisy zohy tao ka nidiran'i Saola hiavela; nefa Davida sy ny olony, izany, nipetraka tao amin'ny faravody zohy. 5Ary hoy ny olon'i Davida taminy: Ity no andro nolazain'ny Tompo taminao hoe: Indro hatolotro eo an-tànanao ny fahavalonao, ka ataovy izay sitrakao. Dia nitsangana Davida ka nanapahany antsokosoko ny sisin-kapaotin'i Saola. 6Nitepotepo mafy ny fon'i Davida taorian'izany, noho ny nanapahany ny sisin-kapaotin'i Saola. 7Ka hoy izy tamin'ny olony: Hampanalavirin'ny Tompo ahy anie, ny hanao izany zavatra izany amin'ny tompoko, izay voahosotry ny Tompo, ka hamely azy amin'ny tànako, satria izy no ilay voahosotry ny Tompo. 8Izany no nisakanan'i Davida ny olony sy tsy namelany azy hiantoraka amin'i Saola. Dia nitsangana Saola hivoaka ny zohy, ka nanohy ny diany. 9Izay Davida vao nitsangana koa sy nivoaka ny zohy ary rafitra niantsoantso an'i Saola nanao hoe: Ry mpanjaka tompoko ô! Niherika nijery Saola, dia niondrika tamin'ny tany Davida ka niankohoka. 10Ary hoy Davida tamin'i Saola hoe: Nahoana hianao no dia maka ny vavan'olona hoe: Indro fa mitady hanisy ratsy anao Davida? 11Kanefa indro nahita maso hianao androany izay nanoloran'ny Tompo anao teo an-tànako androany tao an-johy, ka ny olona nilaza tamiko mba hamono anao. Nefa namindra fo taminao aho, fa hoy izaho: tsy haninjitra ny tànako amin'ny tompoko aho, fa voahosotry ny Tompo izy. 12Jereo kely ange, ry ikaky, jereo ity sisin-kapaotinao eto an-tànako! Ary raha ny sisin-kapaotinao, notinapako, nefa ny tenanao tsy novonoiko, dia ekeo ary zahao fa ny fitondran-tenako tsy misy ratsy na fikomiana ary tsy nanota taminao aho. Hianao kosa manenjika ny aiko hanala azy amiko! 13Ka aoka Iaveh no hitsara anao noho ny amiko, fa ny tànako tsy hamely anao. 14Ny ratsy fanahy no ihavian'ny haratsiam-panahy, hoy ny ohabolana fahagola, koa tsy hamely anao ny tànako. 15Hanenjika an'iza moa no dia niaingan'ny mpanjakan'Israely? Iza no enjehinao? Amboa maty ve? parasy ve? 16Aoka Iaveh hitsara ahy sy anao, ary hanapaka ny amintsika. Aoka hitsinjo sy handahatra ho ahy izy, ka hanafaka ahy amin'ny tànanao ny didim-pitsarany.
       17Nony vitan'i Davida ny filazany izany teny izany tamin'i Saola, dia hoy Saola: Feonao tokoa va izany, ry Davida, zanako ô! Sady nanandra-peo Saola ary nitomany. 18Hoy izy tamin'i Davida: Marina noho izaho hianao, fa soa no nataonao tamiko, nefa ratsy kosa no navaliko anao. 19Nasehonao ny hatsaram-ponao amiko androany fa nanolotra ahy eo an-tànanao Iaveh, nefa hianao kosa tsy nahafaty ahy. 20Raha misy olona mifanena amin'ny fahavalony, moa avelany hanohy ny diany soa aman-tsara izy va? Hovalian'ny Tompo soa anie hianao, noho izay nataonao tamiko androany izay. 21Ary ankehitriny fantatro fa ho mpanjaka hianao, ary ho tafatoetra eo an-tànanao ny fanjakan'Israely. 22Koa mianiàna amiko, amin'ny Tompo, fa tsy handringana ny fara aman-dimbiko any aoriako hianao, ary tsy hamono ny anarako eo amin'ny taranaky ny raiko. 23Dia nianiana izany tamin'i Saola Davida. Ary Saola lasa nody any an-tranony, ary Davida sy ny olony niakatra nankany amin'ny toerana mimanda. >