Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Voalohan'i Samoela

1 Samoela toko 31
Israely resin'ny Filistina - Maty Saola sy ny zanany.

       1Nony rafita ny adin'ny Filistina tamin'Israely, dia nandositra teo anoloan'ny Filistina ny lehilahy amin'Israely, ka lavo voan'ny ratra mahafaty teo an-tendrombohitra Jelboe. 2Nikiry nanenjika an'i Saola sy ny zanany ny Filistina, ka matin'ny Filistina avokoa Jonatasy sy Abinadaba ary Melkisoà zanak'i Saola. 3Dia Saola no nanaovan'ny mpiady am-bezatra; hitan'ny mpandefa tsipìka izy, ka natahotra mafy ny mpandefa tsipìka. 4Dia hoy Saola tamin'ity mpitondra fiadiany: Tsoahy ny sabatrao ka atrobary ahy, fandrao dia ireo tsy mifora ireo indray no tonga manatrobaka ahy, ka alany baraka aho. Tsy nety ilay mpitondra fiadiany, fa raiki-tahotra izy, ka Saola no naka ny sabany, dian nianjera taminy. 5Nony hitan'ity mpitondra fiadiany fa maty Saola, dia mba nanjera tamin'ny sabany koa izy, ka niara-maty taminy. 6Izany no niarahany maty androtr'izay ihany, dia Saola sy ny zanany telo lahy, ary ny mpitondra fiadiany, mbamin'ny olona rehetra. 7Nony hitan'ny olona amin'Israely izay nitoetra taty an-dafin'ny tany lemaka, sy tety an-dafin'i Jordany, fa nandositra ny zanak'Israely, dia nilaozany ny tanànany ka lasa nandositra izy, dia tonga ny Filistina nonina tao.
       8Ny ampitson'iny, tonga handroba ny zavatra teny amin'ny maty ny Filistina, ka nahita an'i Saola sy ny zanany telo lahy nitsitra tany an-tendrombohitra Jelboe. 9Dia notapahiny ny lohany, nalainy ny fiadiany, ary naniraka olona izy ireo mba hiantso izany vaovao mahafaly izany eran'ny tanin'ny Filistina rehetra, tao an-tempolin-tsampiny, sy amin'ny vahoaka. 10Ny fiadian'i Saola napetrany tao amin'ny tempolin'i Astarte ary ny fatiny napetany teo amin'ny mandan'i Betsàna.
       11Nony ren'ny mponina tany Jabesa any Galaada ny nanaovan'ny Filistina an'i Saola, 12dia niainga ny lehilahy mahery rehetra, ka nandeha mandritra ny alina manontolo dia nanesotra ny fatin'i Saola sy ny fatin-janany teo amin'ny mandan'i Betsàna vao niverina tany Jabesa, dia nodorany tao ireo. 13Noraisiny ny taolany ka naleviny tao ambanin'ny tamariska tao Jabesa; ary nifady hanina hafitoana izy. >