Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Voalohan'i Samoela

1 Samoela toko 8
Ny nangatahan'ny vahoaka mpanjaka.

       1Nony efa antitra Samoela, dia ireo zanany no natsangany hitsara an'Israely. 2Joela no anaran'ny zanany lahimatoa, ary Abià no anaran'ny faharoa. Tany Bersabe izy ireo no nitsara. 3Tsy mba nanara-dia azy ny zanany, fa nivily nanao izay hahazoana, mandray kolikoly sy nandika ny fahamarinana. 4Nivory ny loholon'Israely rehetra nankany amin'i Samoela, tany Ramà, 5nanao taminy hoe: Hianao ity efa antitra ary ny zanakao tsy manara-dia anao, koa mpanjaka toy ny an'ny firenena rehetra no atsangano aminay hitsara anay.
       6Tsy sitrak'i Samoela izany teny izany noho izy ireo nanao hoe: Omeo mpanjaka izahay hitsara anay. Dia nivavaka tamin'ny Tompo Samoela; ary hoy Iaveh tamin'i Samoela: 7Henoy ny feon'ny vahoaka araka izay rehetra holazainy aminao, satria tsy mba hianao no ariany fa izaho no ariany, dia ny tsy hanjakako aminy intsony; 8toy ny efa nataony mandrakariva hatramin'ny andro nitondrako azy niakatra avy tany Ejipta ka mandrak'izao, fa nilaozany nanompo andriamani-kafa aho, toy izany koa no anaovany anao. 9Ary ankehitriny, henoy ny feony; nefa manaova teny vavolombelona aminy, ary ampahafantaro azy ny fahefan'ny mpanjaka izay hanjaka aminy.
       10Dia nambaran'i Samoela tamin'ny vahoaka nangataka mpanjaka taminy ny tenin'ny Tompo rehetra, 11ka hoy izy: Izao no fahefana ampiasain'ny mpanjaka, izay hanjaka aminareo: Ny zanakalahinareo halainy ary hampitaingenany ny kalesiny sy hataony mpitaingin-tsoavaliny, ary hihazakazaka eo alohan'ny kalesiny izy ireo. 12Hataony mpifehy arivo, mpifehy dimampolo izy; hampiasainy ny taniny, hampijinjainy ny variny, hampanaoviny ny fiadiany, mbamin'ny forongon-kalesiny. 13Ny zanakavavinareo halainy ho mpamboatra zava-manitra, ho mpahandro, ho mpanao mofo. 14Ny tanimbarinareo, ny tanim-boalobokareo, ny fototr'olivanareo tsara indrindra dia halainy ka homeny ny mpanompony. 15Ny ampahafolon'ny vokatra aman-tanim-boalobokareo halainy ka homeny ny tandapa amam-panompony. 16Ny mpanomponareo, na lahy na vavy, mbamin'ny ombinareo aman'ampondra tsara indrindra halainy hampanaovina ny asany. 17Ny ampahafolon'ny biby fiompinareo halainy, ary ny tenanareo aza ho andevony. 18Hitaraina hianareo amin'izany andro izany, noho ny amin'ny mpanjaka nofidinareo, nefa tsy hihaino anareo Iaveh.
       19Tsy nety nihaino ny feon'i Samoela akory ny vahoaka, fa hoy izy: Tsia, fa aoka ihany izahay mba hanam-panjaka! 20Dia mba ho toy ny firenena koa izahay: ny mpanjakanay no hitsara anay, hitari-dàlana anay, ary hitari-tafika anay. 21Nony ren'i Samoela ny teny rehetra nataon'ny vahoaka dia nolazainy indray ho ren'ny Tompo; 22ka hoy Iaveh tamin'i Samoela: Henoy ny feony ka manangàna mpanjaka ho azy. Dia hoy Samoela tamin'ny lehilahy amin'Israely: Samia mody any an-tanànanareo avy hianareo. >