Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Voalohan'ny Tantara

1 Tantara toko 7
Ny taranak'Isakara, Benjamina, Neftalì, Manase, Efraima ary Asera.

       1Zanakalahin'Isakara: Tolà, Foà, Josoba ary Simerona: efatra izy. 2Zanakalahin'i Tolà: Ozia, Rafaia, Jeriela, Jemaia, Jebsema, ary Samoela, samy lohan'ny fokom-pianakaviany izay avy amin'i Tolà, lehilahy mahery, voasoratra araka ny taranany tamin'ny andron'i Davida, enin-jato sy roa arivo sy roa alina no isany. 3Zanakalahin'i Ozia: Izrahia. Zanakalahin'Izrahia: Mikaela, Obadià, Johela, ary Jesià, filohany dimy izy rehetra. 4Nana-miaramila momba azy, efa hary fitaovana hiantafika izy ireo, araka ny fianakaviana fihaviany, araka ny fokom-pianakaviany avy, nisy enina arivo sy telo alina ireny, fa maro vady aman-janaka izy. 5Ny rahalahin'izy ireo araka ny fianakaviana ao amin'Isakara rehetra, lehilahy mahery, dia nisy fito arivo sy valo alina ny tontaliny, voasoratra amin'ny tetiaram-pirazanana.
       6Zanakalahin'i Benjamina: Belà, Bekora, ary Jadiela, telo izy. 7Zanakalahin'i Belà: Esbona, Ozia, Oziela, Jerimota ary Oraia; dimy izy lohan'ny fokom-pianakaviana, lehilahy mahery, efa-jato sy roa arivo amby roa alina no isany, voasoratra amin'ny tetiarana. 8Zanakalahin'i Bekora: Zamirà, Joasa, Eliezera, Elionaia, Amria, Jerimota, Abià, Anatota, ary Almata. Zanakalahin'i Bekora avokoa izy rehetra ireo, 9voasoratra amin'ny tetiaram-pirazanana araka ny taranany avy, ho lohan'ny fokom-pianakaviny, lehilahy mahery, roan-jato sy roa alina no isany. 10Zanakalahin'i Jadihela: Balàna. Zanakalahin'i Balàna: Jehosy, Benjamina, Aoda, Kanàna, Zetàna, Tarsisa, ary Abisahera: 11Zanakalahin'i Jadihela avokoa izy rehetra ireo, samy lohan'ny fokom-pianakaviany, lehilahy mahery, roan-jato amby fito arivo sy iray alina ny isany, mahazo mitondra fiadiana hiantafika.
       12Zanakalahin'i Hira: Sefama sy Hafamà. Zanakalahin'i Ahera: Hasima.
       13Zanakalahin'i Neftalì: Jasiela, Gonia, Jesera ary Seloma, zanakalahin'i Bala.
       14Zanakalahin'i Manase: Esriela. Ilay Siriana vaditsindranony, niteraka an'i Makira, rain'i Galaada. 15Makira naka vady tamin'ny avy amin'i Hapfima sy Safàna: Maakà no anaran'ny anabaviny. Salfaada no zanany lahiaivo, ary nanan-janakavavy Salfaada. 16Nitera-dahy Maakà, vadin'i Makira, ka nataony hoe Faresa no anarany ary Saresa no anaran'ny rahalahiny: Olama sy Resena no zanany lahy. 17Zanakalahin'i Olama: Badàna. Ireo no zanakalahin'i Galaada, zanak'i Makira, zanak'i Manase. 18Ary Hamoleketa anabaviny, niteraka an'Iskoda, Abiezera, ary Moholà. 19Ny zanakalahin'i Semidà dia Ahina, Sekema, Lesia ary Aniama.
       20Zanakalahin'i Efraima: Sotalà, Bareda zanany, Tahata zanany, Eladà zanany, Tahata zanany, 21Zobada zanany, Sotalà zanany, ary Ezera sy Eladà izay novonoin'ny lehilahy tao Geta, izay tera-tany, fa nidina hangalatra ny biby fiompiny. 22Nisaonan'i Efraima rainy ela izy ireo, ka tonga ny rahalahiny hampionona azy. 23Nandeha tamin'ny vadiny izy, dia nanan'anaka ravehivavy, ka nitera-dahy; dia nomeny anarana hoe Berià, satria tra-pahoriana izy ireo tao an-tranony. 24Ny zanany vavy kosa dia Sarà, izay nanorina an'i Betorona ambany sy Betorona ambony ary Ozena-Sara. 25Rafà zanany sy Resefa, Tale zanany, Taàna zanany; 26Laadana zanany; Ammioda zanany, Elisamà zanany, 27Nona zanany, Josoe zanany. 28Ary ny taniny amam-ponenany, dia Betela mbamin'ny tanàna momba azy; any atsinanana, Noràna, any andrefana Gezera mbamin'ny tanàna momba azy, Sikema mbamin'ny tanàna momba azy, hatrany Azà mbamin'ny tanàna momba azy. 29Eo an-tànan'ny taranak'i Manase koa Betsàna sy ny tanàna momba azy, Magedao sy ny tanàna momba azy, Dora sy ny tanàna momba azy. Tamin'ireo tanàna ireo no nonenan'ny taranak'i Josefa, zanak'Israely. 30Zanak'i Asera: Jemnà, Jesoaà, Jesoaì, Barià ary Sarà anabavin'ireo. 31Zanakalahin'i Baria: Hebera sy Melkiela; izy no Barsaita. 32Hebera niteraka an'i Jeflata, Somera, Hotama, ary Soaà anabavin'ireo. 33Zanakalahin'i Jeflata: Foseka, Kamaala ary Asota: ireo no zanakalahin'i Jeflata. 34Zanakalahin'i Somera: Ahia, Roagà, Habà ary Arama. 35Zanakalahin'i Helema, rahalahiny: Sofà, Jemnà, Salesa ary Amala. 36Zanakalahin'i Sofà: Soe, Harnafera, Soala, Berì, 37Jamrà, Bosora, Hoda, Samnà, Salosà, Jetrama ary Berà. 38Zanakalahin'i Jetera: Jefone, Fasfà ary Arà. 39Zanakalahin'i Olà: Aera, Haniela, ary Resià. 40Zanak'i Asera avokoa ireo, lohan'ny fokom-pianakaviana, olom-boafantina sy mahery, lehiben'ny loham-pireneny, enina arivo sy roa alina no isany voasoratra, samy mahazo mitondra fiadiana hiantafika. >