Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Voalohan'i Md. Paoly Ho An'ny Tesalonisiana

1 Tesalonisiana toko 1
Fiarahabana - Fisaorana noho ny toetra tsara ananan'ny any Tesalonìka.

       1Paoly sy Silvano ary Timote mamangy ny Eglizy any Tesalonìka, izay ao amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa-Kristy Tompo: 2ho aminareo anie ny fahasoavana amam-piadanana.
Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva noho ny aminareo rehetra izahay, sady manonona anareo amin'ny fivavahanay, 3ary tsy tapaka ny mahatsiaro eo imason'Andriamanitra Raintsika ny asan'ny finoanareo, sy ny fahafoizan-tenan'ny fitiavanareo, ary ny faharetan'ny fanantenanareo an'i Jesoa-Kristy Tompontsika; 4fa fantatray, ry rahalahy malalan'Andriamanitra, fa olom-boafidy hianareo, 5satria ny fitorianay ny Evanjely tany aminareo dia tsy tamin'ny teny ihany, fa tamin'ny hery koa, sy tamin'ny Fanahy Masina, ary tamin'ny fampiekena tanteraka; sady fantatrareo koa izay toetranay tany aminareo ho an'ny famonjena anareo. 6Noho hianareo nandray ny teny tamin'ny fahoriana be sy tamin'ny hafaliana avy amin'ny Fanahy Masina, dia tonga nanahaka anay sy ny Tompo hianareo, 7ka tonga fakan-tahaka ho an'ny mpino rehetra any Masedonia sy Akaia kosa indray. 8Ary tsy tany Masedonia sy Akaia ihany no tongan'ny akon'ny tenin'Andriamanitra avy tany aminareo, fa niely hatraiza hatraiza ny lazan'ny finoanareo an'Andriamanitra, ka tsy mila ny hilazany intsony ny olona. 9Fa izy rehetra ihany no miresaka ny aminay, ka mitantara ny nahazoanay fidirana ho atý aminareo, sy ny nialanareo tamin'ny sampy mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina, 10sy hiandry ny Zanany avy any an-danitra, izay natsangany tamin'ny maty, dia Jesoa izay manafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. >