Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Voalohan'i Md. Paoly Ho An'ny Tesalonisiana

1 Tesalonisiana toko 2
Ny toetr'i Paoly teo amin'ny Tesalonisiana - Ny nandraisan'ny Tesalonisiana tsara ny Evanjely - Ny naniriany mafy hitsidika azy ireo.

       1Tenanareo no mahalala, ry rahalahy, fa tsy foana ny fidiranay tatý aminareo; 2fa nony avy nampahorina sy nalam-baraka tany Filipy izahay, araka ny fantatrareo rahateo, dia tonga nitory ny Evanjelin'Andriamanitra tatý aminareo, tamim-pitokiana lehibe an'Andriamanitra sy tanatin'ny ady mangotraka.
       3Fa tsy mba avy amin'ny fitaka, na ny fahalotoana, na ny hafetsena ny fitorianay teny, 4fa araka ny nankasitrahan'Andriamanitra ny hametrahana ny Evanjely aminay no ampianaranay azy, tsy toy ny mila sitraka amin'olombelona, fa amin'Andriamanitra izay mizaha toetra ny fonay. 5Satria tsy mba nanao teny fandokafana na oviana na oviana izahay, araka ny fantatrareo; na mba nanao ny asanay ho filam-bola (Andriamanitra no vavolombelona), 6na nitady voninahitra tamin'olombelona, na taminareo izany, na tamin'ny hafa; 7ary na dia azonay natao aza ny manampatra fahefana, noho ny maha-Apostolin'ny Kristy anay, dia naleonay nanetry tena teo aminareo, mova tsy ny reny mitaiza ny zanany. 8Fa noho ny fitiavanay anareo, dia tsy ny Evanjelin'Andriamanitra ihany no nirinay homena anareo, fa ny ainay koa aza, satria efa tonga maminay loatra hianareo. 9He, tsaroanareo, ry rahalahy, ny fikelezana aina amam-pisasaranay, fa sady niasa andro aman'alina izahay no nitory ny Evanjelin'Andriamanitra tany aminareo, mba tsy hahavaky tratra olona na dia iray taminareo aza.
       10Hianareo no vavolombelona, ary Andriamanitra koa, fa masina sy marina ary tsy nanan-tsiny teo imasonareo izay mino ny fitondran-tenanay; 11hoatra ny fanaon-dray aman-janaka no nataonay taminareo tsirairay avy, araka ny hitanareo; 12fa nananatra anareo izahay, nanala alahelo anareo, namepetra anareo mafy mba handehananareo mendrika an'Andriamanitra, izay niantso anareo ho amin'ny fanjakany sy ny voninahiny.
       13Noho izany, dia tsy tapaka ny misaotra an'Andriamanitra koa izahay, satria tamin'ny nandraisanareo ny tenin'Andriamanitra notorinay, dia tsy noraisinareo ho tenin'olombelona izany, fa noraisinareo, araka ny marina tokoa, ho tenin'Andriamanitra, izay miasa ao anatinareo efa mino. 14Fa hianareo, ry rahalahy, dia efa nanahaka ny Eglizin'Andriamanitra any Jodea, izay ao amin'ny Kristy Jesoa, satria sahala amin'izao nanjò anareo tamin'ny iray firenena aminareo izao koa no nanjò azy ireo tamin'ny Jody, 15dia ny Jody izay namono nahafaty an'i Jesoa Tompo sy ny mpaminany; nanenjika anay, tsy ankasitrahan'Andriamanitra, manohitra ny olona rehetra; 16ary mandrara anay tsy hitory amin'ny jentily hahazoany famonjena, hany ka mihafeno hatrany hatrany ny lanjan'ny fahotany; sady efa tsy anerany loatra ny fahatezeran'Andriamanitra aminy.
       17Ary izahay, ry rahalahy, vao tafasaraka am-batana fa tsy am-po taminareo vetivety foana, dia naniry mafy hahita anareo indray, 18ka indray maka na indroa aza dia efa nikasa ny hankaty aminareo mihitsy izahay, indrindra fa izaho Paoly, nefa nosakanan'i Satana. 19Fa iza moa no fanantenanay, sy fifaliana aman-tsatro-boninahitray? Tsy hianareo va izany, eo anatrehan'i Jesoa Tompontsika amin'ny andro hahatongavany? 20Eny, tsy iza fa hianareo no voninahitray sy fifalianay. >