Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Voalohan'i Md. Paoly Ho An'ny Tesalonisiana

1 Tesalonisiana toko 4
Fananarana mba ho madio sy hifankatia ary hiasa - Ny amin'ny fitsanganan'ny maty, sy ny hahatongavan'ny Tompo.

       1Farany, ry rahalahy, izao no angatahinay sy ihantanay aminareo ao amin'i Jesoa Tompo: efa nianaranareo taminay izay fitondran-tena mety hankasitrahan'Andriamanitra, sady efa arahinareo koa, ka mandrosoa mandrakariva amin'ny fandehanana araka izany. 2Efa fantatrareo, araka ny didy nomenay anareo avy amin'i Jesoa Tompo, 3fa ny hanamasinanareo ny tenanareo no sitra-pon'Andriamanitra: dia ny hifadianareo ny fijangajangana, 4sy ny hahaizanareo tsirairay avy manana ny fanaky ny tenanareo amin'ny fahamasinana sy fananan-kaja, 5fa tsy amin'ny filan-dratsin'ny nofo araka ny fanaon'ny jentily izay tsy mahalala an'Andriamanitra, 6ary ny tsy hisian'olona manao an-keriny na an-kafetsena amin'ny rahalahiny amin'izany raharaha izany, fa ny Tompo no mpamaly izany rehetra izany, araka ny efa voalazanay sy nasehonay marina taminareo; 7satria tsy ho amin'ny fahalotoana, fa ho amin'ny fahamasinana no niantsoan'Andriamanitra antsika. 8Koa izay manamavo izany didy izany, dia tsy manamavo olombelona, fa manamavo an'Andriamanitra, izay nanome ny Fanahiny Masina ho ao aminareo.
       9Ny amin'ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, dia tsy ilaina ny hanoratana izany aminareo, satria tenanareo no nampianarin'Andriamanitra hifankatia, 10sady efa manao izany rahateo amin'ny rahalahy rehetra eran'i Masedonia hianareo. Miangavy aminareo anefa izahay, ry rahalahy, mba handroso kokoa mandrakariva amin'izany. 11Mahaiza miaina amim-piadanana, sy manatanteraka tsara ny raharahanareo, ary miasa tànana araka ny nandidianay anareo, 12mba handehananareo amim-pahamendrehana amin'izay eo ivelany, sy tsy hiankinanareo amin'olona foana.
       13Ary tsy tianay ny tsy hahafantaranareo ny amin'izay efa nody mandry, sao dia malahelo toy ny sasany tsy manam-panantenana koa hianareo. 14Fa araka ny inoantsika an'i Jesoa ho efa maty sy nitsangana tamin'ny maty no hitondran'Andriamanitra an'izay nody mandry hiaraka aminy koa, amin'ny alalan'i Jesoa. 15Ka izao no lazainay aminareo, araka ny tenin'ny Tompo: Isika izay velona sy tavela ho amin'ny fihavian'ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nody mandry tsy akory; 16fa hisy baiko homena, sy feon'arkanjely, ary feon-trompetr'Andriamanitra, dia hidina avy any an-danitra ny tenan'izy Tompo, ka izay maty tao amin'ny Kristy no hitsangana aloha; 17rahefa izany, hakarina hiaraka amin'izy ireo eny amin'ny rahona koa isika velona sisa tavela, hitsena ny Tompo eny amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakizay isika. 18Koa izany teny izany àry no aoka hifanalanareo alahelo. >