Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Voalohan'i Md. Paoly Ho An'i Timote

1 Timote toko 5
Ny tokony hatao amin'ny olona manaraka ny toetrany avy, fa indrindra ny mpitondra-tena - Ny amin'ny Pretra.

       1Aza anarina mafy loatra ny anti-dahy, fa anaro toy ny ray izy; ary ny tovolahy, toy ny rahalahy; 2ny anti-bavy, toy ny reny; ny tovovavy, toy ny anabavy, amim-pahadiovana tanteraka.
       3Omeo voninahitra ny mpitondratena, izay tena mpitondratena tokoa. 4Fa raha misy mpitondratena manan-janaka na zafy kosa, dia aoka ho ireo aloha no hianatra hanaja ny fianakaviany, ka hamaly babena ny ray aman-dreniny, fa izany no sitrak'Andriamanitra. 5Ny hoe mpitondratena tokoa, dia honjohonjon'izy irery no sisa, Andriamanitra no hany antenainy, ka maharitra amin'ny fangatahana amam-pivavahana andro aman'alina izy; 6fa izay manaram-po amin'ny fahafinaretana foana, dia toa velona, nefa maty tenany. 7Izany àry no andidio azy ireo, mba tsy hananany tsiny; 8fa izay tsy miahy ny ao aminy, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nandà ny finoana, ka ratsy noho ny tsy mpino aza.
       9Ny soratana ho isan'ny mpitondratena dia aoka tsy ho latsaka ny enim-polo taona, tsy nanambady afa-tsy indray mandeha, 10tsara laza amin'ny asa soa: namelon-janaka, nampiantrano vahiny, nanasa tongotry ny olo-masina, niantra ny ory, nazoto tamin'ny asa soa rehetra. 11Fa aza mandray ny mpitondratena tanora, satria rahefa voan'ny filan'ny nofo ka tofoky ny Kristy ireny, dia ta-hanambady indray, 12ka meloka, fa nivadika ny teny napetrany voalohany; 13sady midonana-poana koa ireny, ka rafitra ny hitety trano, dia tsy midonana-poana fotsiny, fa be taria, misafo ny an'olona, miresaka ny tsy tokony horesahina. 14Koa tiako aza hanam-bady ireny mbola tanora ireny, mba hanan-janaka, sy hitondra ny tokan-tranony; ary tsy hanome basy hamelezan'ny fahavalo vava ratsy, 15satria efa nisy lasa nivily sahady hanaraka an'i Satana. 16Raha misy mpino manan-kavana mpitondratena, dia aoka izy no hamelona azy, mba tsy hahavaky tratra ny Eglizy, sy hahazoany mamelona izay tena mpitondratena.
       17Izay Pretra tsara fitondra dia mendrika hajan-dray aman-dreny avo sasaka; indrindra fa ireo milozoka mitory teny sy mampianatra, 18fa hoy ny Soratra Masina hoe: Aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary; ary koa: Ny mpiasa dia mendrika ny tambiny. 19Aza mandray teny fiampangana Pretra, raha tsy misy vavolombelona roa na telo; 20ka izay manota, dia anaro eo anatrehan'ny olona rehetra, mba hampatahotra ny sasany koa.
       21Mihanta aminao eo anatrehan'Andriamanitra sy Jesoa-Kristy ary ny anjely olom-pinidy aho, mba tsy hanananao olon-tiana, na hasianao fiangarana kely akory ny fitandremana izany zavatra izany. 22Aza malaky mametra-tànana amin'iza na iza, ary aza miombona ota amin'olona, fa tahirizo madio ny tenanao. 23Aza dia tsy misotro afa-tsy rano, fa mba misotroa divay kely koa, noho ny ambavafonao sy ny fahosaosanao matetika. 24Ny fahotan'ny sasany dia miharihary ka mialoha ny fitsarana; fa ny an'ny sasany kosa, dia manaraka ato aoriana; 25toy izany koa ny asa tsara: misy miharihary, misy tsy toy izany aloha, nefa tsy ho azo afenina lalandava. >