Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Faharoan'i Md. Paoly Ho An'ny Koritiana

2 Korintiana toko 10
Ny anamarinan'i Paoly ny tenany, sy ilazany ny fahefana ananany - Andriamanitra no hany reharehany sy iankinany.

       1Ary ny tenako, izaho Paoly, mihanta aminareo noho ny halemem-panahy sy ny hatsaram-pon'ny Kristy, dia izaho izay manetry tena aminareo, hono, raha eo anatrehanareo, fa sahy aminareo kosa nony tsy eo. 2Aoka re aho mba tsy ho voatery ho sahy tokoa rahefa tonga; fa lalina loatra anie izato fikasako hanampatra fahasahiana amin'ny olona sasany izato e, dia amin'ireo manao anay ho mandeha ara-batana! 3Na dia mandeha anatin'ny vatana aza izahay, dia tsy miady ara-batana; 4satria tsy fiadiana ara-batana no iadianay, fa mahery araka an'Andriamanitra handrava manda. 5Ravanay ny fisainan'olombelona mbamin'ny zavatra avo rehetra, izay mitsangana hanohitra ny fahalalana an'Andriamanitra; ary baboinay hanaiky ny Kristy ny hevitra rehetra. 6Vonon-kamay ny tsy mpanaiky rehetra izahay, rahefa tontosa ny fanekenareo.
       7Dinihonareo tsara izay hitan'ny masonareo. Raha misy manao azy ho an'ny Kristy, aoka izy handinika ao am-pony fa tahaka ny maha-an'ny Kristy azy no maha-an'ny Kristy anay koa; 8ary na dia mbola hireharehako bebe ihany aza ny fahefana nomen'ny Kristy anay, tsy hanonganana anareo, fa hananganana anareo, dia tsy hahazo henatra amin'izany aho. 9Tsy te-hiseho ho toy ny olona te-hampatahotra anareo foana amin'ny taratasy aho; 10fa ny taratasiny hoy ny olona, no mavesatra sy mahery; kanjo nony tonga tokoa izy, ny tenany malemy foana; ny teniny tsinontsinona; 11ka aoka izay olona miteny izany hahalala tsara fa ho sahala amin'ny teninay an-taratasy ihany, raha tsy eo izahay, ny asanay rahefa tonga izahay.
       12Izahay tsy mba sahy mampitovy na mampitaha ny tenanay amin-dry zareo sasany midera tena; satria hadalana mihitsy ny azy manohatra ny tenany amin'ny tenany, sy mampitaha ny tenany amin'ny tenany. 13Izahay kosa tsy mba mirehareha diso ohatra, fa araka ny ohatra voafetra nofaritan'Andriamanitra ho anjara hiasanay ihany, dia ny ohatra noferany nahatongavany anay hatrany aminareo; 14fa tsy mihoatra ny faritry ny anjaranay izahay, hoatra ny raha tsy tonga hatrany aminareo, fa tonga hatrany aminareo tokoa izahay tamin'ny Evanjelin'ny Kristy. 15Tsy mirehareha ivelan'ny ohatra izahay, ka hirehareha amin'izay nisasaran'ny sasany: fa izao no antenainay: rahefa mitombo ny finoanareo, dia hitombo ao aminareo hatrany hatrany izahay, araka ny voafaritra ho anjaranay; 16ka hitory ny Evanjely any an-koatry ny faritaninareo koa aza amin'izany; nefa tsy hihoatra any amin'ny anjaran'ny sasany, ka hirehareha amin'ny asan'ny sasany. 17Izao ihany e: izay mirehareha, aoka hirehareha ao amin'ny Tompo, satria tsy izay midera tena, fa izay derain'ny Tompo, no tena olona voazaha toetra. >