Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Faharoan'i Md. Paoly Ho An'ny Koritiana

2 Korintiana toko 13
Fandrahonana - Fananarana farany sy fanaovam-beloma.

       1Indro, fanintelon'ny hankanesako aty aminareo izao. Ary hotapahina amin'ny tenin'ny vavolombelona roa na telo ny zavatra rehetra. 2Efa voalazako, fony aho tany aminareo fanindroany sady averiko rahateo indray, amin'izao maha-tsy eo aminareo ahy izao, fa rahefa tafaverina amin'izao aho, dia tsy hananako antra intsony ireo nanota teo aloha sy ny sisa rehetra. 3Satria tadiavinareo rahateo ny hahitana famantarana fa miteny ato anatiko ny Kristy, dia izay tsy nalemy aminareo, fa vao mainka manan-kery aza hamay ao aminareo. 4Fa nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana aza izy noho ny fahalemena, dia velona kosa izao noho ny herin'Andriamanitra. Toy izany koa izahay, na dia malemy ao aminy aza, dia hiara-belona aminy koa; ka hahery ao aminareo, noho ny herin'Andriamanitra.
       5Diniho ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana hianareo, na tsia; tsapao ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va, fa ao amin'ny tenanareo Jesoa-Kristy, afa-tsy raha olona tsy voazaha toetra hianareo? 6Manantena aho fa raha izahay, dia ho fantatrareo tokoa fa olona voazaha toetra izahay. 7Ary mangataka amin'Andriamanitra izahay, mba tsy hanao ratsy na inona na inona hianareo; tsy hoe mba hisehoanay ho olona voazaha toetra, fa ny mba hanaovanareo izay tsara, na dia ho heverina ho olona tsy voazaha toetra aza izahay. 8Fa tsy mahavita na inona na inona hanohitra ny marina izahay, fa ny hampandroso ny marina ihany. 9Hafaliana ho anay, raha izahay no malemy, fa hianareo kosa no mahery; àry izao indrindra aza no angatahinay amin'ny fivavahanay, dia ny hahatongavanareo amin'ny fara fahalavorariana. 10Izany no anoratako ireo zavatra ireo aminareo, dieny tsy mbola eo aminareo aho, fandrao dia voatery hanao mafy loatra aho, rahefa tonga, noho ny fahefana nomen'ny Tompo ahy, ho fananganana fa tsy ho fandravana.
       11Farany, ry rahalahy, mifalia, miezaha ho lavorary, mifanalà alahelo, miraisa hevitra, mihavàna tsara, dia ho eo aminareo ny Andriamanitry ny fitiavana amam-piadanana. 12Mifanaova veloma amin'ny fanorohana masina. Manao veloma anareo ny olo-masina rehetra.
       13Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesoa-Kristy Tompo, sy ny fitiavan'Andriamanitra, ary ny firaisana amin'ny Fanahy Masina! >