Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Faharoan'i Md. Paoly Ho An'ny Koritiana

2 Korintiana toko 6
Ny nisasarany mafy ho azy rehetra - Ny tsy tokony hikambanana amin'ny tsy mpino.

       1Ka noho izahay mpiara-miasa aminy àry dia mihanta aminareo izahay mba tsy handray foana ny fahasoavan'Andriamanitra hianareo; 2fa hoy izy: Tamin'ny fotoana tsara, nihaino anao aho; ary tamin'ny androm-pamonjena, namonjy anao aho: indro, ankehitriny no fotoana tsara; indro, ankehitriny no androm-pamonjena 3sady tsy avelanay hisy manafintohina izay rehetra ataonay, mba tsy ho azo tsinina ny fandraharahanay, 4fa mainka ny zavatra rehetra entinay hahamendrika ny tenanay araka ny mety amin'ny mpandraharahan'Andriamanitra: dia faharetana lehibe amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana, 5amin'ny kapoka, amin'ny tranomaizina, amin'ny tabataba, amin'ny fisasarana, amin'ny fiaretan-tory, amin'ny fifadian-kanina; 6ary fahadiovan-toetra, fahalalana, faharetam-po, hamoram-panahy, ny Fanahy Masina, fitiavana tsy mihatsaravelatsihy, 7tory teny marina, ny herin'Andriamanitra, ny fiadian'ny fahamarinana, na amin'ny an-kavanana na amin'ny an-kavia; 8na omem-boninahitra na alam-baraka, na ratsy laza na tsara laza; honoina ho mpamitaka, nefa mpilaza ny marina; ho olon-tsy fantatra, nefa fantatra tsara; 9sy ho efa ho faty, nefa indro fa velona; ho faizina mafy, nefa tsy maty tsy akory; 10ho ampalahelovina, nefa faly mandrakariva; ho mahantra, nefa nampanan-karena ny maro; ho tsy manana na inona na inona, nefa manana ny zavatra rehetra.
       11Ry Korintiana ô! misokatra aminareo ny vavanay, ary malalaka koa ny fonay. 12Ny ato anatinay tsy mba ety ho anareo, fa ny ao am-ponareo no netenareo, 13ka mbà mamaly toy izany, fa zanaka no itenenako anareo: mba halalaho koa ny fonareo.
       14Aza manao fikambanan-jioga hafahafa amin'ny tsy mpino hianareo; satria, inona moa no ikambanan'ny fahamarinana sy ny faharatsiana? Na inona no iraisan'ny mazava sy ny maizina? 15Ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala? Na inona no iombonan'ny mpino amin'ny tsy mpino? Inona no ifankahazoan'ny tempolin'Andriamanitra sy ny sampy? 16Fa isika no tempolin'Andriamanitra velona, araka ny lazain'izy Andriamanitra hoe: Honina eo aminy aho, ary handeha eo aminy; dia izaho no ho Andriamanitr'izy ireo, ary izy ho vahoakako. 17Noho izany hoy ny Tompo, mialà aminy hianareo, ka misaraha; fa aza mikasika ny maloto; 18dia horaisiko hianareo, ka izaho ho Rainareo, ary hianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy ny Tompo mahefa ny zavatra rehetra. >