Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Faharoan'i Md. Paoly Ho An'ny Koritiana

2 Korintiana toko 8
Ny amin'ny famoriam-bola hanampiana ny mpino any Jodea - Ataony tsara laza ny mpamory.

       1Mampandre anareo izahay, ry rahalahy, fa izao no fahasoavan'Andriamanitra nomena ny Eglizy any Masedonia. 2Na dia lehibe aza ny fahoriana nizahan-toetra azy, dia feno hafaliana izy ireo; ary na dia lalina aza ny fahantrana nahazo azy, dia nahafoy harena be tamin-katsoram-po izy. 3Vavolombelona aho fa an-tsitra-po tokoa no nahafoizany araka izay zakany, eny mihoatra noho izay zakany aza, 4fa niangavy mafy taminay izy mba hanana anjara amin'izany fanampiana ny olo-masina izany. 5Koa dia sady nahat├▓ ny fanantenanay izy no nitolo-tena tamin'ny Tompo aloha, vao taminay koa, noho ny fahasoavan'Andriamanitra. 6Izany no niangavianay an'i Tito mba hanatanteraka izany fahasoavana izany aty aminareo, noho izy efa nanomboka izany rahateo.
       7Aoka ho araka ny fahambonianareo amin'ny zavatra rehetra, dia amin'ny finoana, amin'ny teny, amin'ny fahalalana, amin'ny fahazotoana na amin'inona na amin'inona, ary amin'ny fitiavana anay, no ho fahambonianareo koa amin'ity fahasoavam-piantrana ity. 8Tsy didy omeko anefa izany, fa fanararaotako ny zotom-pon'ny sasany hoenti-mitsapa ny hamarinan'ny fitiavanareo. 9Satria fantatrareo ihany ny fahasoavan'i Jesoa-Kristy Tompontsika, fa na dia mpanan-karena aza izy, dia tonga mahantra noho ny aminareo, mba hampanan-karena anareo amin'ny fahantrany. 10Torohevitra fotsiny no omeko etoana, ary ampy anareo izany, satria hianareo ihany no voalohany nanomboka sy namorona ity hevitra ity aza, hatramin'ny taon'itsy. 11Koa tanteraho ├áry ny asa ankehitriny, ary aoka tsy ho latsaka noho ny hafanam-ponareo nikasa azy ny fanatanterahanareo azy araka izay anananareo. 12Fa rahefa eo ny fahazotoana hanao, dia araka izay ananana ihany, fa tsy araka izay tsy ananana, no ankasitrahana izay atao. 13Satria tsy mety raha ny sasany, alam-pahoriana, hianareo, tra-pahoriana; fa ny fitoviana ihany e. 14Amin'izao fotoana izao aloha, ny ambim-bavanareo no hanentsina ny tsy ampy amin'izy ireo; dia toy izany koa, ny ambim-bavan'izy ireo no hameno ny tsy anananareo kosa; ary amin'izany dia hisy fitoviana, araka ny voasoratra hoe: 15Ny nanangona be tsy nanana ambiny; ny nanangona kely, tsy nanan-tsy ampy.
       16Isaorana anie Andriamanitra, fa nalatsany ao am-pon'i Tito koa ho anareo izany fahazotoana izany; 17satria sady nanaiky ny fiangavianay izy no nazoto rahateo koa; ka an-tsitrapo tokoa no nankanesany any aminareo. 18Sady nirahinay hiaraka aminy koa ilay rahalahy izay malaza amin'ny Eglizy rehetra amin'ny fitoriana ny Evanjely, 19sy efa voatendrin'ny Eglizy koa hiray dia aminay amin'izao fahasoavana iasanay izao, mba ho voninahitry ny Tompo sy ho vavolombelon'ny fahazotoanay. 20Izahay no manao izany koa, dia ny mba tsy hahazoan'ny olona manome tsiny anay amin'izao famoriam-be ikezahanay izao, 21satria tsy ny soa eo imason'Andriamanitra ihany no kendrenay, fa ny soa eo imason'ny olombelona koa. 22Nalefanay hiaraka amin'izy ireo koa aza ilay rahalahinay izay efa hitanay matetika fa mazoto amin'ny zavatra maro, sady vao mainka mazoto kokoa indray amin'izao, noho ny haben'ny fitokiany anareo. 23Raha ny amin'i Tito aloha, dia namako sy mpiara-miasa amiko ho anareo izy; ary ny amin'ireo rahalahy kosa indray, dia iraky ny Eglizy sy voninahitry ny Kristy. 24Koa asehoy aminy eo anatrehan'ny Eglizy ny mariky ny fitiavanareo azy, ary aza manome tondro maso anay, fa voalazanay tamin'izy ireo ho reharehanay hianareo. >