Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Faharoan'ny Makabeo

2 Makabeo toko 2
Ny nanafenan'i Jeremia ny tabernakla, ny fiara, ny otely fandoroan-java-manitra - Fanafohezana ny tantara nalahatr'i Jasona.

       1Hita tao amin'ny fitehirizan-taratasim-panjakana, ny nandidian'i Jeremia an'ireo nasesi-tany, haka ny afo masina araka ny voalaza, sy ny namporisihan'ny mpaminany an'ireo voasesi-tany, 2tamin'ny nanolorany azy ny bokin'ny lalàna anankiray mba tsy hanadino ny didin'ny Tompo sy tsy hirebireby saina amin'ny fahitana ny sampy volamena sy volafotsy mbamin'ny ravaka itafian'ireny. 3Anisan'ny teny toy izany nolazainy tamin'izy ireny, dia ny namporisika azy tsy hampanalavitra ny fony na oviana na oviana ny lalàna.
       4Hita tao anatin'izany taratasy izany koa, ny nampitondran'ny mpaminany niaraka taminy, ny tabernakla, sy ny fiara, araka ny didy azony tamin'Andriamanitra, sy ny nankanesany amin'ny tendrombohitra nanihin'i Moizy sy nitazanany ny lovan'Andriamanitra. 5Nony mby teo, nahita trano mitarehin-johy Jeremia, ka napetrany tao ny tabernakla sy ny fiara mbamin'ny otely fandoran-java-manitra, dia notampenany ny vavan'io. 6Ary ny sasany tamin'ireo namany niverina hanisy marika famantarana ny làlana, nefa tsy nahazo nahita an'io. 7Fantatr'i Jeremia izany, ka nomeny tsiny ireo: Tsy maintsy miafina hatrany hatrany izany fitoerana izany, hoy izy taminy, mandra-pahatongan'ny hamorian'Andriamanitra ny vahoakany, sy hamindrany fo aminy. 8Amin'izay vao hambaran'ny Tompo ireo zava-masina ireo, sady hiseho ny voninahitry ny Tompo, mbamin'ny rahona, toy ny nisehoany tamin'ny andron'i Moizy, sy fony Salomona nanao fivavahana mba ho voahasina amim-boninahitra ny tempoly.
       9Voatantara ao koa fa izany mpanjaka manana ny fahendrena izany, dia nanatitra ny soron'ny fitokanana amam-pahavitan'ny fitoerana masina. 10Ary toy ny nivavahan'i Moizy tamin'ny Tompo, ka nilatsaka avy any an-danitra ny afo sy nandevona ny sorona; toy izany koa nivavaka Salomona, dia nilatsaka ny afo avy any an-danitra nandevona ny sorona. 11Hoy Moizy: Satria tsy mba nohanina ny sorona noho ny ota, dia nolevonin'ny afo. 12Ary toy izany no nankalazain'i Salomona ny fitokanana nandritra ny havaloana.
       13Koa dia samy hita voatantara ireo zavatra ireo àry, na amin'ny taratasy fitahiry na amin'ny taratasy fitadidian'i Nehemia; hita ao koa ny nanorenan'i Nehemia fitahirizam-boky, sy nanangonany tao ny boky momba ny mpanjaka, ny mpaminany, sy ny an'i Davida, mbamin'ny taratasin'ny mpanjakan'i Persa, momba ny fanomezan'izy ireo. 14Toy izany koa Jodasa nanangona ny boky rehetra niely patrana nandritra ny ady niadiantsika, ka eo an-tànanay izany izao. 15Ka raha misy ilanareo amin'izany, maniraha olona hitondra azy ho atý aminareo.
       16Koa amin'izany rahefa hankalaza ny fetin'ny fanadiovana izahay dia mampitondra ity taratasy ity ho atý aminareo; mety tokoa ny hankalazanareo izany andro izany. 17Andriamanitra izay efa namonjy ny vahoakany rehetra, sy efa namerina ho azy rehetra ny lova, ny fanjakana, ny fisoronana, ny fanamasinana, 18araka ny voalazany tamin'ny lalàna, dia antenaintsika fa hamindra fo amintsika vetivety foana sy hamory antsika avy amin'ny tany rehetra ambanin'ny lanitra, ho ao amin'ny fitoerana masina; 19satria ny tenantsika efa nesoriny tamin'ny loza lehibe, ary ny tempoly efa nodioviny.
       20Ny tantaran'i Jodasa Makabeo sy ireo rahalahiny, ny nanadiovana ny tempoly mendrika hohajaina sy ny nitokanana ny otely, 21ary koa, ny ady tamin'i Antiokosa Epifana sy Eopatora zanany, 22ny fanampiana malaza avy amin'ny lanitra an'ireo niady tamim-boninahitra hiaro ny fivavahan'ny Jody, fa na dia vitsy isa aza izy ireo dia azony indray ny tany manontolo, nataony vaky nandositra ireo barbarianina sesehena; 23voaveriny ny fitoerana masina malaza eran'izao tontolo izao, voaoriny indray ny lalàna notadiavin'ny sasany hofoanana, fa nomba azy ny fitahiana rehetra avy amin'ny Tompo: 24boky dimy no nitantaran'i Jasona avy any Sirena an'izany rehetra izany; fa boky iray kosa no handramanay hanafohezana azy. 25Satria nodinihanay ny habetsahan'ny isa ao aminy sy ny fahasahiranana mahazo an'izay te hamaky hatrany ny filazan'ny tantara, noho ny habetsahan'ny zavatra lazaina ao. 26Koa nikendry mafy izahay, mba hanjary mahafinaritra ny raharaha ho an'izay hianina amin'ny famakiana fotsiny, mora ho an'izay te handatsaka amin'ny fitadidiana ny zava-niseho, ary mahasoa ho an'ny be sy ny maro tsy ankanavaka. 27Ho anay izay niandraikitra izany asa fanafohezana izany, tsy dia zavatra mora fa asa nilam-pitsembohana sy fiaretan-tory izany. 28Tsy latsaka noho ny an'izay mandahatra ny fanasana ary mitady hanasoa ny hafa ny hasarotany; kanefa mba ho mendrika ny hankasitrahan'ny maro anay, dia hizaka an-kafaliana izany asa mavesatra izany. 29Ka ny filazana marina ny zavatra tantaraina tsirairay avy, dia avelanay ho anjaran'ny mpamorona ny tantara, fa ny fitsipika momba ny ventin-teny no hikelezanay aina harahina kosa. 30Ny mahazo ny rafitra rehetra momba ny trano, dia adidin'ny tompo-mariky ny trano vao atao avokoa, fa ny mihevitra ny momba ny fampihaingoana azy kosa no tsy maintsy imasoan'izay miandraikitra ny handravaka sy naoso-doko azy; ary torak'izany indrindra no anay izao, araka ny hevitro. 31Anjaran'ny manao ny tantara ny mamotopototra izay lazainy, ny milaza ny antonanton'ny zavatra rehetra, ny misahirana amin'ny momba ny andinidininy madinika indrindra aza; 32fa izay tsy mikendry afatsy ny hanoratra ny fotopotony kosa, dia tokony homen-dàlana mba tsy hanampò afatsy ny handahatra amin'ny teny fohy; fa tsy mba ny filazana feno ny zava-niseho no imasoany.
       33Hatombokay amin'izao ary ny fitantaranay, fa tsy hampianay intsony izay voalaza izay, fa hadalana raha alohan'ny hilazana ny tantara, lava teny; nefa amin'ny tena tantara, fohy teny. >