Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Faharoan'ny Makabeo

2 Makabeo toko 8
Jodasa Makabeo nanomboka ny ady masina, ka nandresy an'i Nikanora aloha, dia Timote sy Bakidesa koa; samy nankalazaina tao Jerosalema ireo fandresena ireo.

       1Tamin'izany Jodasa Makabeo sy ireo namany, dia niditra an-tsokosoko tamin'ny tanàna, niantso ny havany hiaraka aminy, sy nandray izay tsy nivadika tamin'ny fivavahana Jody, hikambana aminy, ka nahavory miaramila sahabo ho enina arivo. 2Nitalaho tamin'ny Tompo izy ireo hitsinjo ity vahoakany, hosihosen'ny olona rehetra, hangoraka ity tempoliny lotoin'ny mpankahala ny fivavahana, 3hiantra izato tanàna ravana, efa hitovy tantana amin'ny tany; hihaino ny feon'ny ra nalatsaka, izay mitaraina aminy, 4hahatsiaro ny namonoana tsy an-drariny an'ireo zaza tsy manan-tsiny sy ny faniratsirana nafitsoka ny anarany, ka haneho ny fankahalany an'ireo ratsy fanahy. 5Nony nahazo miaramila betsaka tarihiny i Makabeo, dia tsy azon'ny firenena noresena izy, satria efa niova ho famindram-po ny hatezeran'ny Tompo. 6Nosovohiny tampoka ny tanàna amam-bohitra, dia nodorany, ary notanany ireo fitoerana tsara indrindra, ka nataony resy ny fahavalo betsaka. 7Ny alina indrindra no nofidiny, handreseny moramora kokoa amin'izany karazam-pandresena izany. Niely hatraiza hatraiza ny lazan'ny herim-pony.
       8Tsy ela dia hitan'i Filipo, ny fandrosoan'ity lehilahy mbamin'ny fandresena miha-matetika azony, ka nanoratra izy ho any amin'i Ptolemea, komandin'ny miaramilan'i Sele-Siria sy Fenisia, mba hamonjy ny mpanjaka amin'ny raharahany. 9Tsy niandry Ptolemea fa raikitra nanao ny raharaha teo no ho teo, ka naniraka an'i Nikanora zanak'i Patrokla, iray amin'ireo sakaizan'ny mpanjaka voalohandohany nitondra miaramila roa alina, fara-fahakeliny, avy amin'ny firenen-tsamihafa, handringanany ny firenen'ny Jody manontolo; nomeny azy ho mpanampy koa Gorjiasa, jeneraly zatra fatratra amin'ny zavatra momba ny ady. 10Natoky mihitsy Nikanora fa hahavonona talenta roa arivo ho an'ny mpanjaka amin'ny vidim-babo halaina ao amin'i Jodea izay tentin'ny hetra haloa amin'ny Romana. 11Dodona erý izy nandefa fiantsoana amin'ny tanàna amoron-dranomasina, ho tonga hividy andevo Jody, sady nampanantena fa hataony talenta iray amin'izy ireo ny sivy folo aminy, tsy nonofisiny akory izay famaliana avy amin'ny Tsitoha vao hanjò azy. 12Vao nandre ny dian'i Nikanora Jodasa dia nampandrenesiny an'ireo namany fa akaiky ny fahavalo. 13Ka ny sasany, raiki-tahotra sy tsy ampy finoana ny fahamarinan'Andriamanitra, dia nitsoaka nandositra any an-tany hafa; 14ny sasany nivarotra izay sisa teo an-tànany rehetra, sady nivavaka tamin'ny Tompo koa hanafaka azy amin'i Nikanora mpankahala ny fivavahana, izay efa nivarotra azy sahady, talohan'ny haharaiketan'ny ady; 15na dia tsy noho ny amin'izy ireo aza, dia noho ny fiheverana ny fanekena natao tamin'ny razany ahay, ary noho ny anarany masina sy lehibe efa voa-antso tamin'izy ireo. 16Novorin'i Makabeo ny sisa tafajanona taminy, nisy enina arivo lahy no isany, dia namporisihiny tsy hatahotra, na hihorohoro amin'izay hamaroan'ny firenena tamy hamely azy tsy an-drariny, fa hiady amin-kerim-po, 17ka hany hatrehina, dia ny fandoroana tsy mendrika nafitsok'ireo ny fitoerana masina, ny fanazimbazimbana ny tanàna noravany, mbamin'ny fanafoanana ny fomba nentin-drazana. 18Izy ireo, hoy izy, mitoky amin'ny fiadiana sy ny fikatrohana amin-kasahiana; fa isika kosa, mametraka ny fitokiantsika amin'Andriamanitra, Tompon'ny zavatra rehetra, mahay manakorontana ireo tamy hamely antsika sy izao tontolo izao aza, amin'ny baiko iray monja. 19Dia novisavisainy teo anatrehan'izy ireo ny ohatry ny fiarovan'Andriamanitra fahataloha; ny naharingana ny miaramila valo alina sy iray hetsy tamin'ny andron'ny Senakeriba; 20tamin'ny ady tamin'ny Galata, tany Babilonia, valo arivo lahy monja no isan'ny nikatroka, nampiana Masedoniana efatra arivo, voasokera mafy dia mafy izy ireto; nefa nahafaty fahavalo roa alina sy iray hetsy, izy valo arivo lahy; noho ny vonjy azony avy any amin'ny lanitra sady nahazo voka-tsoa be vava.
       21Nony avy nanome toky azy ireo, tamin'izany fampahatsiarovana izany izy, sy namonon-ko faty azy ireo ho an'ny lalàna aman-tanindrazana, dia nozarainy ho antokony efatra ny tafiny. 22Napetrany hitakika isan-tokony avy Simona sy Josefa ary Jonatasa rahalahiny; nomeny miaramila diman-jato amby arivo avy. 23Fanampin'izany, nandidy an'i Eleazara izy hanao famakiana ny boky masina; rahefa izany, nomeny ny baiko hoe: Vonjin'Andriamanitra, dia nitarika ny antokony voalohany izy namely an'i Nikanora. 24Tonga namonjy azy ny Tsitoha ka matiny ny fahavalo mihoatra ny sivy arivo, naratrany sy noboriany ny ankabeazan'ny miaramilan'i Nikanora nataony vaky nandositra avokoa 25Nalainy koa ny volan'ireo izay tonga hividy azy. Efa lasa lavitra ihany izy nanenjika ny mpandositra, 26vao niverina, fa voasakan'ny fotoana, satria omalin'ny sabata tamin'izay; izany no tsy nanohizany ny fanenjehana azy. 27Ka nangoniny ny fiadian'ny fahavalo, nobaboiny izay teny aminy, dia nankalaza ny Tompo, izay namonjy azy tamin'izany andro izany, fa efa nanapa-kevitra haneho taminy ny fiandohan'ny famindram-pony. 28Nony lasa ny sabata, nizarany tamin'ny babo ireo niharan'ny fanenjehana, ny kamboty sy ny mpitondra-tena, vao nozarainy tamin'ny samy izy mbamin'ny zanany ny sisa. 29Vita izany dia rafitra niara-nivavaka izy ireo, nitalaho tamin'ny Tompo mpamindra fo, hihavana tanteraka amin'ny mpanompony indray.
       30Mihoatra ny roa alin-dahy no matiny koa, tamin'ny miaramila niady fehin'i Timotea sy Bakidesa ary azony tamin-kerim-po ireo trano mimanda avo. Nozarainy roa mitovy ny babo betsaka azony: ny iray toko azy; ny iray toko an'ireo nenjehina, ny kamboty, ny mpitondra-tena ary ny antitra koa. 31Nangoniny ny fiadiana, dia napetrany tamim-pilaminana tao amin'ny fitoerana mety; ary nentiny ho any Jerosalema ny babo sisa. 32Novonoiny ho faty Filarka, izay nomba an'i Timoteo; lehilahy ratsy fanahy loatra izy izany, nahavita ratsy be tamin'ny Jody. 33Raha mbola nankalaza ny fandreseny tao amin'ny renivohiny izy, ry Kallistena mbamin'ny sasany hafa kosa izay nandoro ny varavarana masin'ny tempoly dia nandositra tao an-trano kely anankiray; ka dia nodorany tao ireo, sy nomeny ny valy tandrifin'ny fametavetany ny zavatra masina.
       34Nikanora ilay jiolahy safatsiroa, izay nampihavy mpandranto arivo, hividy ny Jody aminy, 35dia voaetrin'ireto nataony ho osa noho izy, noho ny vonjy avy amin'ny Tompo, ka nendahany ny fitafiam-boninahitra teny aminy, dia namakivavky ny saha toy ny mpandositra izy tsy nisy mpanotrona, ary niditra tao Antiokia honjohonjon'izy irery, sady nivarilavo fa namoy ny fatiny. 36Ilay izy nampanantena hanefa ny sisan'ny hetra haloa amin'ny Romana, amin'ny vidim-babo avy any Jerosalema teo iny indrindra, no nilaza am-pahibemaso fa manana an'Andriamanitra ho mpiaro azy ny Jody, ka tsy mety maratra izy amin'izany; satria mankatò ny lalàna nandidiany azy izy ireo. >