Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Faharoan'i Md. Piera

2 Piera toko 1
Soa lehibe no azontsika ka aoka hikezaka amin'ny hatsaram-panahy - Ny antony anoratany.

       1Simona Piera, mpanompo sy Apostolin'i Jesoa-Kristy, mamangy an'izay nahazo ny finoana saro-bidy toa anay, noho ny fahamarinan'i Jesoa-Kristy Andriamanitra Mpamonjy antsika: 2Hitombo ao aminareo anie ny fahasoavana amam-piadanana amin'ny fahalalana an'Andriamanitra sy Jesoa Tompontsika.
       3Ny herin'izy Andriamanitra no nanome antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny fitiavam-bavaka, fa izy no nampahalala antsika tsara an'ilay niantso antsika noho ny voninahiny sy ny fahatsarany; 4dia noho ireo koa no nanomezany antsika ny zava-dehibe sy sarobidy indrindra nampanantenaina antsika, mba ho tongan'izany ho mpiombona amin'ny fomban'Andriamanitra hianareo, rahefa afaka tamin'ny fahalòvan'ny filan-dratsin'izao tontolo izao. 5Ka noho izany, aoka kosa hianareo hikely aina fatratra, ka ny finoanareo asio hatsaram-panahy; ny hatsaram-panahy, fahalalana; 6ny fahalalana, fahalalana onony; ny fahalalana onony, fandeferana; ny fandeferana, fitiavam-bavaka; 7ny fitiavam-bavaka, fitiava-namana; ny fitiava-namana, fiavana an'Andriamanitra.
       8Fa raha manana avokoa ireo zavatra ireo hianareo, sady manam-be, dia tsy havelan'ireo ho malaina na tsy hahavokatra ho amin'ny fahalalana tsara an'i Jesoa-Kristy Tompontsika. 9Fa izay tsy manana an'ireo kosa dia jamba sy tsy mahajery lavitra ary manadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny. 10Koa amin'izany, ry rahalahy, mikeleza aina kokoa mba handraikitra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo amin'ny fanaovan-tsoa; fa raha manao izany hianareo, dia tsy hivaona na oviana na oviana. 11Ary amin'izany dia homena fidirana malalaka amin'ny fanjakan'i Jesoa-Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika hianareo.
       12Noho izany, hazoto mampahatsiaro anareo an'izany zavatra izany mandrakariva aho, na dia efa mahalala sy miorina mafy amin'ny fahamarinana efa ao aminareo aza hianareo. 13Ataoko fa raha mbola amin'ity tranolay ity koa aho, dia adidiko ny mamoha anareo amin'ny fananarana, 14satria fantatro fa akaiky ny hialako amin'ny tranolaiko araka izay nambaran'i Jesoa-Kristy Tompontsika tamiko, 15ka hanao izay zakako aho, mba hahatsiarovanareo izany zavatra izany mandrakariva rahefa lasa aho.
       16Fa tsy nanaraka angano tsara lahatra foana izahay, raha nampahafantatra anareo ny hery amam-pahatongavan'i Jesoa Kristy Tompontsika, fa tena nahita maso ny fiandrianany tokoa. 17Endrey izany haja amam-boninahitra nomen'Andriamanitra Ray azy, raha tonga teo aminy ilay feo avy tamin'ny voninahitra lehibe nanao hoe: Ity no Zanako malalako izay sitrako indrindra. 18Ary renay io feo avy tany an-danitra io, raha niara-nipetraka taminy tany an-tendrombohitra masina izahay. 19Ary mafy orina kokoa ho antsika amin'izany ny Soratra faminaniana, izay tsara raha dinihinareo, fa toy ny jiro manazava ao amin'ny toerana maizimaizina izany, mandra-pipoaky ny andro, sy iposahan'ny kintana fitarik'andro ao am-ponareo. 20Fantaro tsara anefa fa tsy avy amin'ny fisainan'olona fotsiny ny faminaniana rehetra ao amin'ny Soratra Masina; 21satria na oviana na oviana tsy nisy faminaniana nentin'ny sitra-pon ny olona, fa ny Fanahy Masina no nampiteny ny olo-masin'Andriamanitra izay notsindriany. >