Boky Faharoan'i Samoela

Toko faha-18

1 Notsapain'i Davida ny toetry ny vahoaka tao aminy, ka nasiany tompon'arivo sy tompon-jato.

2 Dia nalamin'i Davida ny vahoaka, ka ny ampahatelony, nataony fehin'i Joaba, ny ampahatelony fehin'i Abisaia, zanak'i Sarvia, rahalahin'i Joaba, ny ampahatelony fehin'i Etaia, Geteana. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny vahoaka: Izaho koa mba handeha hiaraka aminareo. 3 Fa hoy ny vahoaka: Aoka tsy handeha hianao, fa raha hampandosiriny izahay raha izahay ihany dia tsy hahoany akory, na maty sasaka aza izahay, tsy hahoany akory; fa hianao kosa dia hoatra ny iray alina aminay, ka metimety kokoa raha avy aty an-tanàna hianao no handeha hamonjy anay. 4 Ary hoy ny navalin'ny mpanjaka azy ireo: Izay sitrakareo no hataoko. Dia nitsangana teo anilan'ny vavahady ny mpanjaka nandritry ny nivoahan'ny vahoaka voazara ho tsizatozato sy tsiarivoarivo. 5 Izao no didy nomen'ny mpanjaka an'i Joaba sy Abisaia ary Etaia: Tsimbino ilay zatovo Absaloma noho ny amiko. Ren'ny vahoaka rehetra fa nomen'ny mpanjaka didy momba an'i Absaloma ny filohan'ny tafika rehetra. 6 Dia nivoaka teny an-tsaha ny vahoaka hitsena an'Israely, ka rafitra tao anaty alan'i Efraima ny ady.

7 Resy tao ny vahoakan'Israely teo anoloan'ny mpanompon'i Davida, ka vonoan'olona be no tao androtr'izay, fa nisy roa alina no maty. 8 Nihahaka eran'ny tany rehetra ny ady, ka be ny matin'ala noho ny matin'ny sabatra tamin'izany andro izany. 9 Sendra teo anoloan'ny mpanompon'i Davida Absaloma. Nitaingina mole Absaloma ary nitsofoka tao anatin'ny rantsan'ny terebinta ny lohany, dia tafahantona teo anelanelan'ny lanitra sy ny tany izy, ary ny mole nitondra azy dia lasa nandroso.

10 Hitan'ity lehilahy anankiray izany ka tonga izy nilaza izany tamin'i Joaba nanao hoe: Indro hitako tafahantona amin'ny terebinta àtsy Absaloma. 11 Dia hoy Joaba tamin-dralehilahy nilaza izany vaovao izany: Hitanao izy hoe ka no tsy nasianao hiankapoka tery? Dia tsy maintsy ho nomeko volafotsy folo sikla sy fehin-kibo iray hianao. 12 Fa hoy ny navalin-dralehilahy tamin'i Joaba: Tsia, tsy mba haninji-tànana amin'ny zanaky ny mpanjaka aho, na dia volafotsy lanjan'arivo sikla aza no ho mby eo an-tànako, satria samy nandre isika ny didy nomen'ny mpanjaka anao sy Abisaia ary Etaia hoe: Samia hianareo mitandrina tsy haninon-tsy haninona ny zatovo, Absaloma! 13 Ka raha namadika izany namono ny ainy aho, dia tsy misy hiafina amin'ny mpanjaka akory, fa na dia ny tenanao aza hitsangana hanameloka ahy. 14 Dia hoy Joaba: Tsy te-handany andro aminao aho. Dia nataony an-tànana ny lefona telo, ka ilay mbola velona tao amin'ny hazo terebinta iny Absaloma no notsatohany tamin'ny fony. 15 Nanodidina an'i Absaloma ireto zatovo folo lahy, mpitondra fiadian'i Joaba, dia namono nahafaty azy izy ireo. 16 Notsofin'i Joaba ny anjomara, ka niverina avy amin'ny fanenjehana an'Israely ny vahoaka fa nohazonin'i Joaba ny vahoaka.

17 Dia nalainy Absaloma ka natsipiny tao anatin'ny lavaka lehibe, tao afovoan'ny ala, ary nasiany antontam-bato lehibe dia lehibe teo amboniny. Ary samy nandositra ho any an-dainy avy Israely rehetra. 18 Fony fahavelony, Absaloma dia efa nanao tsangam-bato ho azy, tao amin'ny lohasahan'ny Mpanjaka, fa hoy izy: Tsy mba manan-janakalahy hamelo-maso ny anarako aho. Dia nataony araka ny anarany ihany ny anaran'ilay tsangam-bato, ka - Ny tànan'i Absaloma - no fiantson'ny olona azy mandrak'androany. 19 Ary hoy Akimaasa, zanak'i Sadaoka: Avelao kely aho hihazakazaka, hitondra ny vaovao any amin'ny mpanjaka, fa nomen'ny Tompo ny rariny izy, noafahany tamin'ny tànan'ny fahavalony.

20 Fa hoy Joaba taminy: Tsy hitondra ny vaovao anio hianao fa andro hafa hianao no hitondra, fa tsy mba anio no hitondra, satria maty ny zanaky ny mpanjaka. 21 Dia Kosita anankiray no nilazan'i Joaba hoe: Mandehana lazao amin'ny mpanjaka izay efa hitanao. Niankohoka teo anatrehan'i Joaba ilay Kosita, dia lasa nandeha faingana. 22 Mbola niteny tamin'i Joaba anefa Akimaasa, zanak'i Sadaoka, nanao hoe: Na ho inona na ho inona, avelao ihany aho mba hihazakazaka hanaraka ilay Kosita! Fa hoy Joaba: Ahoana hianao no te-hihazakazaka, anaka? Tsy hahita soa amin'ny fitondrana izany vaovao izany anie hianao! 23 Fa hoy ny navalin'i Akimaasa: Na inona na inona hitranga dia hihazakazaka ihany aho. Ka hoy Joaba taminy: Mihazakazaha àry. Dia nihazakazaka nihazo ny làlana amin'ny tany lemaka Akimaasa, ka tafahoatra an'ilay Kosita. 24 Nipetraka teo anelanelan'ny vavahady roa Davida. Ary niakatra teo ambonin'ny tafon'ny vavahady, teo ambonin'ny manda ny mpitily, ka nanopy ny masony, dia nahatazana, ka indro lehilahy anankiray mihazakazaka, ka izy irery ihany.

25 Niantso ny mpitily nampandre ny mpanjaka. Ka hoy ny mpanjaka: Raha irery izy, dia zava-baovao tsara no ao am-bavany. Mbola tamy manatona eo ihany ilay anankiray, 26 dia nisy olona anankiray nihazakazaka hitan'ity mpitily koa, ka niantso ny mpiandry vavahady ny mpitily nanao hoe: Indro misy lehilahy anankiray mihazakazaka ka irery ihany izy. Dia hoy ny mpanjaka: Vaovao tsara koa no entin'izy io. 27 Ary hoy ny mpitily: Hitako fa fihazakazak'i Akimaasa zanak'i Sadaoka no fihazakazak'ity voalohany. Ka hoy ny mpanjaka: Lehilahy tsara fanahy iny, ka vaovao tsara no ihaviany. 28 Niantso mafy Akimaasa ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: Fandresena! Izay vao niankohoka tamin'ny tany, teo anatrehan'ny mpanjaka izy, nanao hoe: Hankalazaina anie Iaveh Andriamanitrao, fa efa nafoiny ny olona nanainga tànana hikomy amin'ny mpanjaka tompoko.

29 Dia hoy ny mpanjaka: Mba tsara tsy misy maninona va ny amin'ny zatovo, Absaloma? Ka hoy ny navalin'i Akimaasa: Nahatazana vahoaka nitangorona aho, tamin'ny nanirahan'i Joaba ny mpanompon'ny mpanjaka sy izaho mpanomponao koa, kanefa tsy mahalala aho na inona na inona izany. 30 Dia hoy ny mpanjaka: Mitanilà kely ary mitoera etsy àry hianao. Koa nitanila kely izy dia nitoetra teo. 31 Dia indro tonga koa ilay Kosita, ka nanao hoe: Aoka ny mpanjaka tompoko hihaino zava-baovao mahafaly, fa nomen'ny Tompo anao androany ny rariny, ny amin'izay rehetra nitsangana hikomy aminao. 32 Fa hoy ny mpanjaka tamin'ilay Kosita: Tsara tsy misy maninona va ny amin'ny zatovo, Absaloma? Ary hoy ny navalin'ilay Kosita: Hanahaka iny zatovo iny anie ny fahavalon'ny mpanjaka tompoko, mbamin'izay rehetra mitsanga-kanisy ratsy anao!

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0383